varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 
 
Naujausia informacija!

 

Įmonės sudaromos sutartys dėl konfidencialumo   (2018-05-09)
Nors Darbo kodeksas galioja jau pusę metų, vis dar neretai sutinkama klausimų, kurie darbdaviams ir darbuotojams sukelia aibę neaiškumų. Vienas jų – įmonių su darbuotojais sudaromas susitarimas dėl konfidencialios informacijos neatskleidimo. Ir nors darbo teisėje tai nėra naujovė, nauja tai, kad toks susitarimas aiškiai aptartas Darbo kodekse. Tuo pačiu, naujas ir tokio susitarimo reglamentavimas, nes ankstesnė Darbo kodekso redakcija tokio susitarimo neaptarė.  
 
Panaikinta darbuotojų visiškos materialinės atsakomybės sutartis, bet ne visiška materialinė atsakomybė  (2018-05-09)
Viena iš svarbesnių naujovių, sutinkamų įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui (DK) – visiškos materialinės atsakomybės sutarties panaikinimas. Nors pačiame kodekse tai nėra nurodyta, tokia nuostata įtvirtinta įstatyme dėl Darbo kodekso įsigaliojimo, numatančiame, kad visiškos materialinės atsakomybės sutartys, sudarytos iki naujojo Darbo kodekso įsigaliojimo, netenka galios. Tačiau, pabrėžtina, kad tai nereiškia, jog panaikinta pati darbuotojų visiška materialinė atsakomybė. Ji liko ir gali būti darbuotojams taikoma. Kitaip tariant, tam tikrais atvejais darbuotojams gali tekti atlyginti visą darbdaviui padarytą žalą, jos neapribojant darbuotojo gaunamo darbo užmokesčio keliais dydžiais. Būtent tai ir aptarsime šioje publikacijoje. 
 
2018 m. rugsėjo 15 d. įsigalioja nauji Komisijos įgyvendinimo reglamentai  (2018-04-30)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas "Dėl energinių produktų Kombinuotosios nomenklatūros kodų atnaujinimo" (2018 04 11 Nr. (18.2-31-2 E) RM-13201) 
 
Keičiamos Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisyklės  (2018-04-30)
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro įsakymas "Dėl Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisyklių patvirtinimo" (2001 07 05 Nr. 358) Naujausias pakeitimas 2018 04 18 Nr. D1-311 
 
Pakeistas Tvarkos aprašas  (2018-04-30)
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas "Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašas" (2014 01 14 Nr. D1-34) Naujausias pakeitimas 2018 04 16 Nr. D1-302 
 
Valstybės ir savivaldybės įmonėse didinamas nepriklausomų valdybos narių skaičius  (2018-04-30)
Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas" (2003 12 16 Nr. IX-1895, 1994 12 21 Nr. I-722 nauja redakcija) Naujausias pakeitimas 2018 04 10 Nr. XIII-1076 
 
Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai išdėstyti nauja redakcija  (2018-04-30)
Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas "Dėl Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo" (2015 12 30 Nr. 27V-157) Naujausias pakeitimas 2018 04 16 Nr. 27V-65 
 
Papildytas Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašas  (2018-04-30)
Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymas "Dėl Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašo patvirtinimo" (2013 01 02 Nr. 27V-1) Naujausias pakeitimas 2018 04 17 Nr. 27V-67 
 
Keičiamas Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašas  (2018-04-30)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas "Dėl valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo tvarkos" "Dėl Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos patvirtinimo" "Dėl Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo" (2014 11 05 Nr. 1227, 2003 01 29 Nr. 140 nauja redakcija) Naujausias pakeitimas 2018 04 09 Nr. 349 
 
Atnaujintas Atliekų tvarkymo programos paraiškų atrankos komitetas  (2018-04-30)
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas "Dėl Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos paraiškų atrankos komiteto sudarymo ir jo darbo reglamento patvirtinimo" "Dėl Atliekų tvarkymo programos paraiškų atrankos komiteto sudarymo ir jo darbo reglamento patvirtinimo" (2016 01 05 Nr. D1-8, 2015 06 12 Nr. D1-469 nauja redakcija) Naujausias pakeitimas 2018 04 16 Nr. D1-296 
 
Globėjai, seneliai ir senelės gali gauti ligos, vaiko priežiūros išmokas  (2018-04-30)
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas "Dėl Nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklių, šių pažymėjimų blankų, taip pat sunkių ligų, kuriomis sergantiems vaikams iki 16 metų stacionare ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje slaugyti išduodamas pažymėjimas ne ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus, sąrašo bei ligų ir būklių, dėl kurių suteikiamos papildomos 14 kalendorinių dienų nėštumo ir gimdymo atostogos, sąrašo patvirtinimo" "Dėl Nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklių, šių pažymėjimų blankų, taip pat sunkių ligų, kuriomis sergantiems vaikams iki 18 metų stacionare ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje slaugyti išduodamas pažymėjimas ne ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus, sąrašo bei ligų ir būklių, dėl kurių suteikiamos papildomos 14 kalendorinių dienų nėštumo ir gimdymo atostogos, sąrašo patvirtinimo" "Dėl Teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo" (2005 06 30 Nr. V-533 / A1-189) Naujausias pakeitimas 2018 04 10 Nr. V-404 / A1-152 
 
Patvirtintos užsieniečių sezoninio darbo formos   (2018-04-30)
Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymas "Dėl leidimo dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo" (2018 04 11 Nr. V-153) 
 
Taisyklės papildytos naujomis sąvokomis  (2018-04-30)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas "Dėl Paslaptyje nelaikomos informacijos apie mokesčio mokėtoją paskleidimo tretiesiems asmenims taisyklių patvirtinimo" "Dėl Paslaptyje nelaikomos informacijos apie mokesčių mokėtoją paskleidimo tretiesiems asmenims taisyklių patvirtinimo" (2004 07 29 Nr. VA-147) Naujausias pakeitimas 2018 04 19 Nr. VA-30 
 
Klausimai–atsakymai dėl mažųjų bendrijų apmokestinimo  (2018-04-26)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas "Dėl mažųjų bendrijų apmokestinimo" (2018 04 05 Nr. KD-8371) 
 
Keičiama Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacija  (2018-04-26)
Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymas "Dėl Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ADOC-V1.0 patvirtinimo" (2009 09 07 Nr. V-60) Naujausias pakeitimas 2018 04 05 Nr. VE-20 
 
Pakeista apie numatomą etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų įvežimą iš bet kurios valstybės ar teritorijos į Lietuvos Respublikoje organizuojamas parodas ir reprezentacinius renginius forma  (2018-04-26)
Pakeistas Ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašas pagal grupes  (2018-04-26)
Privačių interesų deklaravimo informacinėje sistemoje pateiktos deklaracijos saugomos institucijos vadovo nustatyta tvarka  (2018-04-26)
Keičiamos ES sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklės  (2018-04-25)
Pakeitimas įsigalios 2019 m. sausio 1 d  (2018-04-25)
Nuo 2019 metų taikomos rekomendacijos savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančioms institucijoms ir savivaldybių institucijoms  (2018-04-25)
Iš sąrašo išbrauktas Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas  (2018-04-25)
Sudaromos palankios teisinės prielaidos seniūnijoms steigti  (2018-04-22)
Reorganizuojamas Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas  (2018-04-21)
Keičiama Piniginių operacijų, sandorių ir klientų registracijos žurnalų tvarkymo taisyklių duomenų registravimo tvarka  (2018-04-20)
Pakeistas Vairuotojų sveikatos tikrinimo reikalavimų ir tvarkos aprašas  (2018-04-19)
Įrašyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra  (2018-04-18)
Keičiamas ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo reglamentavimas  (2018-04-17)
Keitimas susijęs su Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo reorganizavimu  (2018-04-16)
Pakeistos Informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų įgyvendinti, pateikimo taisyklės  (2018-04-16)
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 11178