varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Į pradžią Į pradžią

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
A, Ą
B
C
D
E, Ę, Ė
F
G
I, Į, Y
J
K
L
M
N
O
P
R
S, Š
T
U, Ų, Ū
V
Z, Ž
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 

 
 
Įmonė gaminantis prekes ir (arba) teikiantis paslaugas organizacinis juridinis vienetas, užsiimantis viena ar daugiau ekonominės veiklos rūšių vienoje ar keliose vietose ir turintis sprendimų priėmimo teisę (1 VAS).
Įmonė asocijuotoji įmonė, kuriai reikšmingą poveikį gali daryti kita įmonė ir kuri nėra tos įmonės dukterinė įmonė ar pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį veikianti įmonė (15 VAS).
Įmonė bendro pavaldumo įmonė, kurią kontroliuoja (valdo) tie patys juridiniai ar fiziniai asmenys (asmenų grupės) ir kurios kontrolė nėra laikina (14 VAS).
Įmonė dukterinė įmonė, kuriai kita įmonė gali daryti tiesioginį ar netiesioginį lemiamą poveikį (14, 15 VAS).
Įmonė įsigyjamoji įmonė, kuri prijungiama prie kitos įmonės ar sujungiama su įsigyjančiąja įmone ir kuri nustoja veikti, arba įmonė, kurios veiklą pradeda kontroliuoti kita įmonė (14 VAS).
Įmonė įsigijančioji įmonė, kuri prisijungia kitą įmonę ar susijungia su įsigyjamąja įmone, ar įsigyja jos grynojo turto ir veiklos kontrolę (14 VAS).
Įmonė patronuojanti įmonė, kuri kitai įmonei gali daryti tiesioginį ar netiesioginį lemiamą poveikį (6, 14 VAS).
Įmonė patronuojanti vadovaujančioji patronuojanti įmonių grupės įmonė, kuri nėra kitos patronuojančios įmonės dukterinė įmonė (6 VAS).
Investicija bendroji į lizingą iš lizingo davėjo pozicijų minimalių lizingo įmokų ir negarantuotos likvidacinės vertės suma (20 VAS).
Investicija grynoji į lizingą iš lizingo davėjo pozicijų bendroji investicija į lizingą, atėmus neuždirbtas lizingo pajamas (20 VAS).
Įsigijimas įmonės kai įsigyjančioji įmonė, perdavusi turtą, prisiėmusi įsipareigojimus ar išleidusi nuosavybės vertybinius popierius, ima kontroliuoti įsigytosios įmonės grynąjį turtą ir veiklą (14 VAS).
Įsigijimas verslo kai įmonė, ketindama tęsti kitos įmonės vykdytą veiklą, perima kitos įmonės turtą (ar jo dalį) ir įsipareigojimus (ar jų dalį), už kuriuos perduoda turtą, išleistus vertybinius popierius ar prisiima įsipareigojimus (14 VAS).
Įsipareigojimas prievolė, atsirandanti dėl atliktų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, kuri turės būti įvykdyta ir kurios dydį galima objektyviai nustatyti (2, 19 VAS).
Įsipareigojimas finansinis sutartinis įsipareigojimas: 1) perduoti pinigus ar kitą finansinį turtą kitai šaliai; 2) pasikeisti finansinėmis priemonėmis su kita šalimi galimai sau nepalankiomis sąlygomis (18, 19 VAS).
Įsipareigojimas ilgalaikis įsipareigojimas, už kurį įmonė privalės atsiskaityti vėliau nei per vienerius metus nuo balanso datos (2 VAS).
Įsipareigojimas neapibrėžtasis įsipareigojimas, galintis atsirasti dėl praeities įvykių, kurio buvimą ar nebuvimą patvirtins nevisiškai įmonės kontroliuojami neapibrėžti būsimieji įvykiai; arba įsipareigojimas, atsirandantis iš praeities įvykių, bet nepripažįstamas, kadangi nėra tikėtina, kad jį reikės padengti turtu, arba jo sumos negalima patikimai nustatyti (19 VAS).
Įsipareigojimas trumpalaikis įsipareigojimas, už kurį įmonė privalės atsiskaityti per vienerius metus nuo balanso datos arba per vieną įmonės veiklos ciklą (2 VAS)
Išlaidos turto ar paslaugų sunaudojimas ir turto vertės sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (11 VAS).
Išlaidos pardavimo vietos mokėjimai tarpininkams, vertintojams, prekybos agentams, rinkliavos ir panašios išlaidos (17 VAS).
Įvertinimas apskaitinis įmonės turto vertės pasikeitimo, nusidėvėjimo ar įsipareigojimų realumo įvertinimas vadovaujantis Verslo apskaitos standartais (7 VAS).
Įvertinimas patikimas įvertinimas, pagrįstas išsamia, teisinga, tikslia, objektyvia informacija (10, 11, 19 VAS).
Įvertinimo apskaitinio keitimas įmonės turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo, taip pat turto ir įsipareigojimų balansinės vertės patikslinimas atsižvelgiant į naują informaciją apie turto ir įsipareigojimų dabartinę būklę ar būsimą naudą (7 VAS).
Įvykiai pobalansiniai ūkiniai įvykiai, kurie įvyksta per laikotarpį nuo balanso datos iki datos, kai finansinė atskaitomybė parengta pateikti tvirtinimui ir pasirašyta įmonės vadovo (19 VAS).
 
 
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 15053