varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Į pradžią Į pradžią

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 

Pakeistas Baudžiamojo proceso kodeksas
2017 06 22
Lietuvos Respublikos kodekso ištrauka "II skyrius. Pagrindinės šio kodekso sąvokos (12–43 str.)" (2002 03 14 Nr. IX-785)   Naujausias pakeitimas 2017 06 01 Nr. XIII-398

Lietuvos Respublikos kodekso ištrauka "IV skyrius. Lietuvos Respublikos teismų ir prokuratūros susižinojimas su užsienio valstybių įstaigomis ir tarptautinėmis organizacijomis (66– 77-2 str.)" (2002 03 14 Nr. IX-785)   Naujausias pakeitimas 2017 06 01 Nr. XIII-398

Lietuvos Respublikos kodekso ištrauka "Priedas. Įgyvendinami Europos Sąjungos teisės aktai" (2004 04 27 Nr. IX-2170)   Naujausias pakeitimas 2017 05 11 Nr. XIII-357

Lietuvos Respublikos 2017 m. birželio 1 d. įstatymu Nr. XIII-398, kuris įsigaliojo 2017 m. birželio 15 d., pakeisti Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 66, 67, 77 straipsniai, priedas; 41(1), 77(2) straipsniai pripažinti netekusiais galios. Pakeitimai susiję su suimto arba su laisvės atėmimu susijusią bausmę atliekančio asmens laikinu perdavimu kitai valstybei ar Tarptautiniam baudžiamajam teismui ir laikinu perėmimu iš kitos valstybės proceso veiksmams atlikti.

Jūsų komentarai

Šiuo metu komentarų nėra.
Vardas:
El. pašto adresas:
Jusu komentaras:
  

Kitos publikacijos
Papildytas LR saugomų teritorijų įstatymas
Neteko galios Kalėjimų departamento prie LR teisingumo ministerijos direktoriaus 2015 m. kovo 3 d. įsakymas Nr. V-96
Įsigaliojo Pareigybių, į kurias paskirtiems Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų pareigūnams mokamos priemokos už darbą pavojingomis darbo sąlygomis, sąrašas
Papildytas Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašas
Netenka galios Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2016 m. vasario 19 d. įsakymas Nr. 1V-17
VMI aiškina akcizais apmokestinamų prekių ženklinimo banderolėmis pasikeitimus
Nuo 2018 m. sausio 1 d. keičiamas LRos valstybės tarnybos įstatymo 8 straipsnis
Keičiamas LR vidaus tarnybos statuto priedas
Nuo 2018 m. liepos 1 d. keičiamas LR administracinių bylų teisenos įstatymo 13 straipsnis
Aiškinamos Mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo susitarimo dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio pasirašymo taisyklės
Patvirtintos Kredito unijų kapitalo pakankamumo skaičiavimo taisyklės
Pakeistos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto skaičiavimų, būtinų valstybės biudžeto projektui sudaryti, formos
Keičiamas ir papildomas LR atliekų tvarkymo įstatymas
Pakeistas Sveikatos draudimo įstatymas
Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo Nr. VIII-1227 69 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 16(1), 18, 19, 20, 21, 25, 31, 32, 33, 34, 37 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 37(1) straipsniu įstatymo projektas 2017 05 22 XIIIP-724
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. 17-7918(2) 2017-07-24 Parengė - Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
2017 m. liepos 5 d. priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 573
Nuo 2018 m. sausio 1d. keičiamas neteks galios Lietuvos banko valdybos 2009 m. kovo 26 d. nutarimas Nr. 37
Neteko galios LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2008 m. rugpjūčio 20 d. įsakymas Nr. V-250
Patvirtinta Draudėjų priskyrimo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupėms metodika
Pakeistas Valstybinio socialinio draudimo įstatymas
Pakeistos Mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo susitarimo dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio pasirašymo taisyklės
Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 4, 23, 23(1) ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
Patvirtintas Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo tvarkos aprašas
Patvirtintas Duomenų apie valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų nepriimtus nusišalinimus pateikimo Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai tvarkos aprašas
Pakeistos Planinių ir neplaninių restruktūrizavimo administratorių veiklos patikrinimų taisyklės
Pakeistos Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklės
Civilinio kodekso pakeitimas susijęs su Akcinių bendrovių įstatymo pasikeitimu
Pakeisti straipsniai dėl įstatinio kapitalo dydžio bei akcininkų skaičiaus
Paskelbta Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nauja redakcija
Patvirtintas Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašas
Neteko galios LR Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimas Nr. 1365
Keičiamas Kolektyvino investavimo subjektų įstatymas
Keičiamas įsigaliojimo laikas
Taisyklės papildytos 2 priedu
Pakeistas Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo priedas
Patvirtinti Ilgalaikio darbo išmokų fondo nuostatai
VMI informuoja apie LR Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimą Nr. 116 „Dėl kompensuojamų išmokų dydžio ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo“.
Keičiamas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
Pakeistas Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymas
Nauja redakcija išdėstytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimas Nr.501
Pakeistos Statybinių keltuvų naudojimo ir priežiūros taisyklės
Pakeistas Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas
Keičiamas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnis
Keičiama Kultūros paveldo objekto ir vietovės skelbimo saugomais tvarka
Dėl Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklių pakeitimo pateikti naują deklaraciją ar patikslinti, papildyti jau pateiktą deklaraciją nereikia
Atliekų tvarkymo programos lėšas administruoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos įgaliota institucija
Patvirtintas Pranešimo teritorinei darbo biržai apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą tvarkos aprašas
Patvirtintas Akcizų lengvatų taikymo, energinių produktų žymėjimo bei laivų ir orlaivių atsargų tiekimo taikant 0 procentų pridėtinės vertės mokesčio tarifą tvarkos aprašas
Priimta nauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr.1286 redakcija
Dėl Pelno mokesčio įstatymo 58 straipsnio
Naujas Darbo sutarties pasibaigimo tvarkos aprašas
Neteko galios Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2011 m. balandžio 14 d. įsakymas Nr. V-179
Papildomas Pelno mokesčio įstatymo 58 straipsnis
Teisingumo ministro 2009 m. vasario 12 d. įsakymas Nr. 1R-43
Neteko galios Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 24 d. įsakymas Nr. A1-222
Patvirtintas Darbo sutarties pasibaigimo tvarkos aprašas
Papildyti Valdymo įmonių ir investicinių bendrovių darbuotojų atlyginimų politikos reikalavimai
Nustatytas tarpininkų atlygio dydis
Nauji Darbo arbitražo nuostatai
Naujos taisyklės taikomos viešiesiems pirkimams, pradėtiems 2017 m. liepos 1 d.
Neteko galios Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2014 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. V-99
Patvirtintas Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas
Reglamentuotas Darbo ginčų komisijos
Neteko galios Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. A1-556
Įgyvendinamas LR darbo kodeksas
Pakeistos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklės
Pakeistas Viešųjų pirkimų tarnybos prie LR Vyriausybės direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. 1S-90
Paskelbtas Garantijų komandiruotiems darbuotojams patikrinimo ir tikrojo komandiravimo nustatymo kontrolinis klausimynas
Patvirtintas Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašas
Nustatytas darbo arbitražo arbitrų atlygio dydis
Priimtas Kolektyvinių sutarčių registravimo ir viešo skelbimo tvarkos aprašas
Patvirtintas Centrinių valstybinio administravimo subjektų sistemai priklausančių perkančiųjų organizacijų sąrašas
Neteko galios Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymas Nr. A1-499
Patvirtinta Pavyzdinė darbo sutartis
Patvirtinti reikalavimai darbuotojų kvalifikacijai arba specialioms žinioms ir įgūdžiams
Patvirtinti Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatai
Neteko galios Finansų ministro 1996 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. 116
Keičiamas LR žemės įstatymas
Patvirtintas Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašas
Siekiama sumažinti alkoholio prieinamumą
Patvirtintas Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašas
Siekiama sumažinti alkoholio prieinamumą
Papildytas Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašas
Keičiamos Asmenų, siekiančių teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas laikinai ir kartais ar įsisteigus Lietuvoje, bankroto administratoriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo taisyklės
Keičiama pažymėjimų išdavimo tvarka
Keičiami Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių atestavimo komisijos nuostatai
Pakeistas Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkymo 16.2 papunktis
Patikslinta, kada gali būti konfiskuojamas ir ne pažeidėjui nuosavybės teise priklausantis turtas
Pripažinti netekusiais galios įsakymai
Patvirtintas Finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimo atlikimo tvarkos aprašas
Pakeistas LR užimtumo įstatymas
Patvirtintas Pažymėjimo, suteikiančio teisę atlikti finansinių ataskaitų auditą, išdavimo valstybių narių audito įmonėms tvarkos aprašas
PROGRAMA „EXCEL“ (3). VALDYMAS KONTEKSTINIU MENIU IR KLAVIATŪROS KLAVIŠAIS
Netenka galios Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. 1S-20
Nauja redakcija išdėstytas Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymas
Pakeistos Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklės
Pakeistas Darbo kodeksas
 
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės | Redakcinė kolegija
Šiandien peržiūrėta: 17541