varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Į pradžią Į pradžią

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 

Siekiama sumažinti alkoholio prieinamumą
2017 06 23
Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas" (2004 03 09 Nr. IX-2052, 1995 04 18 Nr. I-857 nauja redakcija)   Naujausias pakeitimas 2017 06 01 Nr. XIII-394

Lietuvos Respublikos 2017 m. birželio 1 d. įstatymu Nr. XIII-394, kuris įsigalios 2018 m. sausio 1 d., keičiami ir papildomi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 2, 16, 16(1), 17, 18, 22, 28, 29 ir 34 straipsniai. Siekiama sumažinti alkoholio prieinamumą ir reklamą ribojančiomis priemonėmis mažinti alkoholio vartojimą Lietuvoje. Nustatyti specialūs reikalavimai alkoholinių gėrimų parduotuvėms, uždrausta alkoholio reklama. 

Fiziniams asmenims nuo 2018 metų draudžiama Lietuvos Respublikoje įsigyti alkoholinius gėrimus, teisės aktų nustatyta tvarka nepaženklintus specialiais ženklais – banderolėmis. Taip pat draudžiama vartoti, laikyti ir gabenti alkoholio produktus atidarytoje pakuotėje automobilių salonuose, išskyrus autotransporto priemones, kurių salonas yra stacionariai atskirtas nuo vairuotojo vietos. Trumpinamas alkoholio pardavimo laikas, iki 20 metų padidintas amžius asmenų, kuriems draudžiama parduoti alkoholį. Sugriežtinta atsakomybė pardavėjams už alkoholio pardavimą neblaiviems asmenims, nepilnamečiams ir kt.


Jūsų komentarai

Šiuo metu komentarų nėra.
Vardas:
El. pašto adresas:
Jusu komentaras:
  

Kitos publikacijos
Pakeistas Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas
Patvirtintos Projekto konkurso organizavimo taisyklės
Keičiama Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių kokybės kontroliavimo tvarka
Neteko galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 24 d. nutarimas Nr. 942
Pakeistos Žemės mokesčio administravimo taisyklės
Keičiamos supaprastintų pirkimų procedūros
Įrašyta jaunesniojo specialisto pareigybė
Neteko galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 5 d. nutarimas Nr. 562
Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimas Nr.1341
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 30 d. nutarimu Nr. 713 pripažintas netekusiu galios
Keičiama Pranešimo apie trečiojoje valstybėje įsteigtos įmonės atsiųsto laikinai dirbti į įmonę Lietuvos Respublikoje užsieniečio darbą įmonėje forma
Neteko galios Krašto apsaugos ministro ir Užsienio reikalų ministro 2010 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. V-307/V-40
Pakeistas įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašas pagal grupes
Patvirtintos naujos redakcijos formos
Pakeistas Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, kodų sąrašas
Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 ir 96 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas FM Reg. data 2017-08-30 Reg. Nr. 17-10216
Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 37 straipsnio pakeitimo ir 53 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas FM Reg. data 2017-08-30 Reg. Nr. 17-10215
Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 29, 33, 34 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 182 straipsniu projektas FM Reg. data: 2017-08-30 Reg. Nr. 17-10219
Paaiškinti naujausi 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. VA-96 pakeitimai
Keičiamas LR Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimas Nr. 511
Papildytas vidaus reikalų ministro 2016 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. 1V-13
Papildytas Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su taikytinos teisės nustatymu, įgyvendinimo tvarkos aprašas
Nauja redakcija išdėstyta Metinė pajamų deklaracija GPM308
Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 7 s traipsnio pakeitimo įstatymo projektas 2017-08-24 Nr. XIIIP-1056
VMI praneša apie Metinių pelno mokesčio deklaracijų pakeitimus
Nustatyta duomenų subjektų prašymų dėl jų teisių, įtvirtintų LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, įgyvendinimo pateikimo ir nagrinėjimo tvarka
Atnaujintos Gyventojo gautų pajamų, nuo jų sumokėto mokesčio pažymų FR0594 ir FR0595 formos
Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 116 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 2017-08-24 Nr. XIIIP-1055
Pakeista Lietuvos higienos norma HN 118:2011
Pakeistos Reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose įrengimo taisyklės
Atnaujinta Atliekų tvarkymo programos paraiškų atrankos komiteto sudėtis
Pakeisti Lietuvos darbo biržos nuostatai
Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 4, 5, 12, 17, 22, 30, 33, 461, 58 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 301 straipsniu įstatymo projektas FM Reg. data 2017-08-30 Reg. Nr. 17-10217
Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas 2017-08-24 Nr. XIIIP-321(2)
Nustatyta informacijos apie trečiojoje valstybėje įsteigtos įmonės atsiųsto laikinai dirbti į įmonę Lietuvos Respublikoje užsieniečio darbą įmonėje pateikimo tvarka
Pakeistas LR Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimas Nr. 1515
VMI praneša apie formų FR0594 ir FR0595 pakeitimus
Priimtos naujos redakcijos Pranešimo apie pasirinkimą mokėti fiksuotą pelno mokestį rengimo ir teikimo taisyklės
Patvirtintos Metinės pelno mokesčio deklaracijos PLN204, PLN204A, PLN204N ir PLN204U formos
Keičiamos Mokesčio ir baudos už administracinį nusižengimą permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo) taisyklės
Sumažintas atlyginimo valstybės įmonei Registrų centrui už vienos sąskaitos pateikimą Informacinės sistemos priemonėmis dydis
Dėl naujų Informacijos atskleidimo taisyklių patvirtinimo netenka galios 5 nutarimai
Nauja redakcija išdėstytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. D1-508
Patvirtintos naujos Informacijos atskleidimo taisyklės
Patikslintas statybos techninis reglamentas STR 2.03.02:2005 „Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas“
Pakeistas Tabako gaminių atitiktį patvirtinančių dokumentų pateikimo ir įforminimo reikalavimų tvarkos aprašas
Nauja redakcija išdėstytas LRV 2003 m. lapkričio 27 d. nutarimas Nr. 1480
Pakeistos mokestinės nepriemokos muitinėje perėmimo formos
Nuo 2018 m. sausio 1 d. bus įsteigta Gynybos resursų agentūra
Papildytas Bendrinis klausimynas
Nauju skyriumi papildytas Ūkio subjekto patikrinimo kontrolinis klausimynas
VMI informuoja apie Europos Sąjungos Teisingumo Teismo priimtą sprendimą byloje C-288/16
Paskelbta Verslo apskaitos standartų ir Pelno mokesčio įstatymo nuostatų skirtumų paaiškinimų lentelė
Aiškinamos Akcizų įstatymo nuostatos
Įsigaliojo Subsidijų gavėjų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklės
Pakeistas statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014
Papildytas Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašas
Patvirtintas Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašas
Keičiamas Civilinio proceso kodekso 534 straipsnis
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo projektas Reg. Nr. 17-9139 Reg. data 2017-08-02
VMI aiškina, kada nuo akcizų atleidžiami energiniai produktai
Neteko galios Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. A1-687
Pakeitimai dėl naujojo Darbo kodekso
Patvirtinti pranešimai apie darbo tarybos sudarymą / nesudarymą
Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 papildymo 10(1) straipsniu įstatymo projektas Reg. Nr. XIIIP-504 Reg. data 2017-03-28
Neteko galios Lietuvos darbo biržos prie SADM direktoriaus 2015 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. V-89
Pakeitimai susiję su pranešimų apie autoriaus išmokamas sumas ir jų apmokestinimą užpildymu
Patvirtintos Mokesčių mokėtojo prašymo pritarti mokesčių teisės aktų nuostatų taikymui būsimajam sandoriui pateikimo, prašymo nagrinėjimo, mokesčių administratorių įpareigojančio sprendimo priėmimo ir pakeitimo taisyklės
Nustatyta mokesčių mokėtojo kreipimosi į mokesčių administratorių dėl Sprendimo dėl būsimojo kontroliuojamojo sandorio kainodaros principų formos priėmimo tvarka
Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 116 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Reg. Nr. 17-7845(2) Reg. data: 2017-07-27
Lietuvos Respublikos reikalavimų, keliamų atskirų rūšių prekių mažmeninei prekybai ir prekybos vietoms, įstatymo projektas Reg. Nr. 17-9066 Reg. data: 2017-07-28
Pakeistas LR susisiekimo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymas Nr. 3-100
Patvirtintas Statybos veiklos patikrinimo akto kontrolinis klausimynas
Papildytas LR saugomų teritorijų įstatymas
Neteko galios Kalėjimų departamento prie LR teisingumo ministerijos direktoriaus 2015 m. kovo 3 d. įsakymas Nr. V-96
Įsigaliojo Pareigybių, į kurias paskirtiems Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų pareigūnams mokamos priemokos už darbą pavojingomis darbo sąlygomis, sąrašas
Papildytas Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašas
Netenka galios Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2016 m. vasario 19 d. įsakymas Nr. 1V-17
VMI aiškina akcizais apmokestinamų prekių ženklinimo banderolėmis pasikeitimus
Nuo 2018 m. sausio 1 d. keičiamas LRos valstybės tarnybos įstatymo 8 straipsnis
Keičiamas LR vidaus tarnybos statuto priedas
Nuo 2018 m. liepos 1 d. keičiamas LR administracinių bylų teisenos įstatymo 13 straipsnis
Aiškinamos Mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo susitarimo dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio pasirašymo taisyklės
Patvirtintos Kredito unijų kapitalo pakankamumo skaičiavimo taisyklės
Pakeistos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto skaičiavimų, būtinų valstybės biudžeto projektui sudaryti, formos
Keičiamas ir papildomas LR atliekų tvarkymo įstatymas
Pakeistas Sveikatos draudimo įstatymas
Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo Nr. VIII-1227 69 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 16(1), 18, 19, 20, 21, 25, 31, 32, 33, 34, 37 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 37(1) straipsniu įstatymo projektas 2017 05 22 XIIIP-724
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. 17-7918(2) 2017-07-24 Parengė - Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
2017 m. liepos 5 d. priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 573
Nuo 2018 m. sausio 1d. keičiamas neteks galios Lietuvos banko valdybos 2009 m. kovo 26 d. nutarimas Nr. 37
Neteko galios LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2008 m. rugpjūčio 20 d. įsakymas Nr. V-250
Patvirtinta Draudėjų priskyrimo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos tarifų grupėms metodika
Pakeistas Valstybinio socialinio draudimo įstatymas
Pakeistos Mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo susitarimo dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio pasirašymo taisyklės
Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 4, 23, 23(1) ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
Patvirtintas Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo tvarkos aprašas
Patvirtintas Duomenų apie valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų nepriimtus nusišalinimus pateikimo Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai tvarkos aprašas
Pakeistos Planinių ir neplaninių restruktūrizavimo administratorių veiklos patikrinimų taisyklės
 
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 8134