varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Į pradžią Į pradžią

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 

PROGRAMA „EXCEL“ (3). VALDYMAS KONTEKSTINIU MENIU IR KLAVIATŪROS KLAVIŠAIS
2017 06 20

PROGRAMA „EXCEL" (3). VALDYMAS KONTEKSTINIU MENIU IR KLAVIATŪROS KLAVIŠAIS

Vaidotas Narušis

Excel turi dar vieną, iš pirmo žvilgsnio nematomą, valdymo priemonę – kontekstinį meniu XE "Kontekstinis meniu" , atsiveriantį paspaudus objektą dešiniuoju pelės klavišu arba paspaudus atitinkamą klaviatūros klavišą (ant kurio pavaizduotas meniu; dar jį atitinka klavišų kombinacija Shift F10). Pavyzdžiui, nuvedus pelės žymeklį virš kurio nors Office kaspino mygtuko ir paspaudus dešinįjį pelės klavišą, pasirodys su kontekstu – mygtuku ir kitomis valdymo priemonėmis – susijęs meniu.


Analogiškai, iškvietę kontekstinį meniu sparčiosios kreipties juostos mygtukui, rasime mygtuko pašalinimo komandą (Remove from Quick Access Toolbar).


Savus kontekstinius meniu turi ne tik viršuje esantys valdymo elementai, bet ir lentelės langeliai, eilučių bei stulpelių antraštės, kampinis antraščių langelis, langų piktogramos, vaizdo persukimo slankjuostės, darbo lapų ąselės, būsenos juosta.Programą Excel galima valdyti klaviatūros klavišais. Kartais toks valdymo būdas sutaupo laiko. Pavyzdžiui, jeigu klaviatūra pildome lentelę ir norime išsaugoti atliktą darbą, sparčiau tiesiog spustelėti klavišų kombinaciją (Ctrl S), negu imti pelę, vesti jos žymeklį iki ekrano viršuje esančio išsaugojimo mygtuko, jį nuspausti ir vėl grąžinti ranką ant klaviatūros. Kelios su tuo susijusios problemos yra tokios, kad daug klavišų kombinacijų sudėtinga įsiminti (ypač jeigu jos nesusijusios su funkcijų pavadinimais), be to, įvairiose programose ar jų versijose panašioms funkcijoms atlikti taikomos skirtingos klavišų kombinacijos. Šių problemų iš dalies padeda išvengti klavišas Alt. Paprasčiausiai spustelėjus kairįjį klaviatūros klavišą Alt, ant įvairių programos elementų pasirodo kvadratėliai su simboliais (dažniausiai raidėmis), kuriuos spustelėjus būtų iškviesta atitinkama funkcija.

Spustelėjus kurios nors iš rodomų funkcijų grupių raidžių klavišą, parodomos tos grupės funkcijų raidės, kurias nuspaudus jau būtų iškviečiama atitinkama funkcija. Jeigu rodomos dvi raidės, atitinkamai ir reikia spausti dvi raides paeiliui.Nors funkcijų iškvietimas klaviatūros Alt klavišu yra gana patogus, tačiau nespartus. Populiarios funkcijos turi ir joms priskirtas sparčiųjų klavišų kombinacijas, pavyzdžiui, spausdinimo langą galima atidaryti ne tik akivaizdžia kombinacija Alt F P, bet ir sparčiąja Ctrl P. Taip pat kombinacijas galima sužinoti užvedus pelės žymeklį virš dominančių funkcijų mygtukų ir palaikius kelias sekundes vienoje vietoje. Jeigu kombinacija yra, ji bus parodyta išplaukiančiame pagalbiniame langelyje.
Jūsų komentarai

Šiuo metu komentarų nėra.
Vardas:
El. pašto adresas:
Jusu komentaras:
  

Kitos publikacijos
Papildytos Neplaninių pirkimo–pardavimo sutarčių vertinimų atlikimo ir jų rezultatų įforminimo taisyklės
Pakeistas Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašas
Pakeistas paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.06.01:2014
Statiniai ir jų aplinka pritaikomi neįgaliesiems
Numatyta, kada keičiama neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose pagrindinė žemės naudojimo paskirtis
Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 13, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 39(1), 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 10, 11 ir 14 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 10(3) straipsniu įstatymo projektas
Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Keičiamas Pelno mokesčio įstatymo komentaras
Pakeistas VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“ teikiamų paslaugų tarifų sąrašas
Suteikta galimybė gauti teisingą darbo užmokestį
Įstatymo nuostatos suderintos su Civilinio proceso kodekso nuostatomis
Sprendžiamos medicininių atliekų saugaus šalinimo problemos
Pakeisti Atliekų deginimo aplinkosauginiai reikalavimai
Keičiamas Akcizų įstatymo 58(1) straipsnis
Neteko galios LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. A1-306
Paaiškintas dienpinigių apmokestinimas
Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimai auga
Keičiamas LR aplinkos apsaugos įstatymas
Papildytas pinigų plovimo ir įtartinų piniginių operacijų ar sandorių atpažinimo kriterijų, susijusių su kliento ar jo atstovo vykdomomis piniginėmis operacijomis ar sandoriais, sąrašas
Pakeisti LR draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro nuostatai
Suteikta realius šeimos poreikius atitinkanti socialinė apsauga
VMI prie FM paaiškina, kaip tikslinami važtaraščio duomenys
Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 2, 58 ir 91 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
Keičiamas VMI prie LR finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. VA-189
VMI aiškina 2017 m. spalio 30 d. įsakymą Nr. VA-90
Priimtas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. 1S-154
Neteko galios Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2016 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. 1S-4
Keičiama Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė
Patvirtintas Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas
Nustatyta konkurencinga kitų statutinių valstybės tarnautojų atžvilgiu darbo užmokesčio sistema
Papildytas Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašas
Suteiktas įgaliojimas savivaldybėms priskirto valstybės turto perdavimo–priėmimo aktus pasirašyti Aplinkos ministerijos kancleriui
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas
Pakeista Vartotojų teisių apsaugos tarybos sudėtis
Keičiamas Administracinių nusižengimų kodeksas
Neteko galios Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2015 m. lapkričio 3 d. įsakymas Nr. T1-281
Patvirtinti banderolėse privalomi nurodyti rekvizitai ir banderolių matmenys
Pakeistos VMI teikiamos laidavimo arba garantijos sumos apskaičiavimo, tikslinimo, taip pat laidavimo arba garantijos dokumentų priėmimo ir naudojimo taisyklės
Paaiškintas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatų taikymas apmokestinant doktorantams ir profesinių studijų studentams mokamą paramą
Atnaujinta Verslo liudijimą įsigyjančio gyventojo atmintinė
Aiškinamos VMI prie FM viršininko 2017 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. VA-83 nuostatos
Atnaujinta sąvoka Pirkimų organizatorius
Pakeistas Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašas
Keičiamas Branduolinės energijos įstatymas
Pakeisti rinkliavų dydžiai
Keičiamas Civilinio proceso kodeksas
Keičiami Vietos savivaldos įstatymo 6, 7, 32(1) ir 34 straipsniai
Naujas Gamintojų ir importuotojų organizacijos veiklos organizavimo plano, finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą teikimo tvarkos aprašas
Atliekų tvarkymo taisyklės išdėstytos nauja redakcija
Pakeistos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės
Atnaujinta Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo taryba
Keičiamas Civilinis kodeksas
Atnaujintas Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašas
Netenka galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 28d. įsakymas Nr.D1-398
Pakeista Įmokų, mokamų į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų lentelė
Patvirtintas Atliekų tarpvalstybinių vežimų tvarkos aprašas
Patvirtinta minimalioji mėnesinė alga
Keičiamas Darbuotojo, valstybės tarnautojo ir žvalgybos pareigūno vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkos aprašas
Pakeistos Pridėtinės vertės mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo taisyklės
Pakeista Mokesčių administratoriaus nurodymo asmeniui pateikti paaiškinimus apie turto įsigijimo ir (ar) pajamų gavimo šaltinius ir juos pagrįsti FR0698 forma
Keičiama Pavyzdinė butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) protokolo forma
Pakeisti Administracinių nusižengimų kodekso 417 ir 420 straipsniai
Patvirtintas Vaisių ir (ar) uogų vyno, vaisių ir (ar) uogų gėrimų ir kokteilių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninis reglamentas
VMI prie FM informuoja apie 2017 m. spalio mėnesį priimtus įsakymus
Papildytas Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašas
Patvirtintas 16-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas
Papildytas Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašas
Aiškinamos Palankesnių arba nepalankesnių pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo kai kurių užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir (arba) konsulinėms įstaigoms taisyklės
Keičiamas 2009 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr.D1-290
Pakeisti reikalavimai Sistemos organizavimo planui; plano, finansavimo schemos ir švietimo programos koregavimui; ataskaitų teikimui
Nukelta įsigaliojimo data
Darbo taryba – nuo šiol (ne)atskiriamas įmonės atributas?
Aiškinamos 2017 m. rugsėjo 22 d. VMI prie FM viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. VA-106 nuostatos
VMI prie FM atsako į šilumą teikiančių įmonių paklausimus
Keičiamos Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės
Pakeistos gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklės
Pakeitimai įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.
Patvirtinta Sprendimo dėl pelno mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo FR1011 formos nauja redakcija
Keičiamos Mokesčio ir baudos už administracinį nusižengimą permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo) taisyklės
Keičiamos Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklės
Aiškinamos VMI prie FM viršininko įsakymo Nr. VA-76 nuostatos
VMI aiškina Pridėtinės vertės mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo pakeitimus
Optimizuojami valstybės kapitalo investicijų planavimo ir koordinavimo procesai
Patvirtintas Atrankos į valstybės tarnautojo pareigas rodiklių skaičiavimo aprašas
Patvirtintos tipinio dydžio ir turinio laikinos nekilnojamojo turto objektų išorinės reklamos formos
Keičiami Valstybinio audito reikalavimai
Paaiškinta 10 versijos deklaracijos FR0630 formos ir jos priedų pildymo bei teikimo tvarka
Pakeistas teikiamų paslaugų tarifų sąrašas
Nustatyta administracinė atsakomybė už LR ryšių reguliavimo tarnybos nurodymų nevykdymą
Įsigaliojo Registravimo akcizais apmokestinamų prekių pardavėjais taisyklės
Šildymui patvirtintas lengvatinis PVM
Aiškinamos VMI prie FM duomenų, susijusių su keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veikla, gavimo taisyklės
Įsigaliojo VMI prie FM duomenų, susijusių su keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veikla, gavimo taisyklės
Įgyvendinamos LR elektros energetikos įstatymo nuostatos
Pakeistos PVM mokestinio laikotarpio nustatymo taisyklės
Naujausi VMI prie FM viršininko 2006 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. VA-55 pakeitimai
Pakeistas Pelno mokesčio įstatymo komentaras
Komandiruočių dienpinigiai
Kokias duomenų ataskaitas galima suformuoti
 
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 12976