varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Į pradžią Į pradžią

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 

Pakeisti Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos nuostatai
2017 09 27

Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymas "Dėl Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos nuostatų ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo" "Dėl Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo" (2007 01 08 Nr. 27V-8)Naujausias pakeitimas 2017 09 13 Nr. 27V-129


Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2017 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 27V-129 pakeisti Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos nuostatai, patvirtinti Valstybės tarnybos departamento direktoriaus 2007 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 27V-8. Atnaujinti teisės aktai, kuriais vadovaujantis tvarkoma Valstybės tarnybos valdymo informacinė sistema (VATIS). Patikslinti VATIS uždaviniai. Pakeista: organizacinė struktūra, informacinė struktūra, funkcinė struktūra, VATIS duomenų teikimas ir naudojimas, duomenų sauga.


Jūsų komentarai

Šiuo metu komentarų nėra.
Vardas:
El. pašto adresas:
Jusu komentaras:
  

Kitos publikacijos
VMI aiškina 2017 m. spalio 30 d. įsakymą Nr. VA-90
Priimtas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. 1S-154
Neteko galios Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2016 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. 1S-4
Keičiama Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė
Patvirtintas Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas
Nustatyta konkurencinga kitų statutinių valstybės tarnautojų atžvilgiu darbo užmokesčio sistema
Papildytas Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašas
Suteiktas įgaliojimas savivaldybėms priskirto valstybės turto perdavimo–priėmimo aktus pasirašyti Aplinkos ministerijos kancleriui
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas
Pakeista Vartotojų teisių apsaugos tarybos sudėtis
Keičiamas Administracinių nusižengimų kodeksas
Neteko galios Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2015 m. lapkričio 3 d. įsakymas Nr. T1-281
Patvirtinti banderolėse privalomi nurodyti rekvizitai ir banderolių matmenys
Pakeistos VMI teikiamos laidavimo arba garantijos sumos apskaičiavimo, tikslinimo, taip pat laidavimo arba garantijos dokumentų priėmimo ir naudojimo taisyklės
Paaiškintas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatų taikymas apmokestinant doktorantams ir profesinių studijų studentams mokamą paramą
Atnaujinta Verslo liudijimą įsigyjančio gyventojo atmintinė
Aiškinamos VMI prie FM viršininko 2017 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. VA-83 nuostatos
Atnaujinta sąvoka Pirkimų organizatorius
Pakeistas Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašas
Keičiamas Branduolinės energijos įstatymas
Pakeisti rinkliavų dydžiai
Keičiamas Civilinio proceso kodeksas
Keičiami Vietos savivaldos įstatymo 6, 7, 32(1) ir 34 straipsniai
Naujas Gamintojų ir importuotojų organizacijos veiklos organizavimo plano, finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą teikimo tvarkos aprašas
Atliekų tvarkymo taisyklės išdėstytos nauja redakcija
Pakeistos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės
Atnaujinta Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo taryba
Keičiamas Civilinis kodeksas
Atnaujintas Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašas
Netenka galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 28d. įsakymas Nr.D1-398
Pakeista Įmokų, mokamų į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų lentelė
Patvirtintas Atliekų tarpvalstybinių vežimų tvarkos aprašas
Patvirtinta minimalioji mėnesinė alga
Keičiamas Darbuotojo, valstybės tarnautojo ir žvalgybos pareigūno vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkos aprašas
Pakeistos Pridėtinės vertės mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo taisyklės
Pakeista Mokesčių administratoriaus nurodymo asmeniui pateikti paaiškinimus apie turto įsigijimo ir (ar) pajamų gavimo šaltinius ir juos pagrįsti FR0698 forma
Keičiama Pavyzdinė butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) protokolo forma
Pakeisti Administracinių nusižengimų kodekso 417 ir 420 straipsniai
Patvirtintas Vaisių ir (ar) uogų vyno, vaisių ir (ar) uogų gėrimų ir kokteilių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninis reglamentas
VMI prie FM informuoja apie 2017 m. spalio mėnesį priimtus įsakymus
Papildytas Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašas
Patvirtintas 16-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas
Papildytas Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašas
Aiškinamos Palankesnių arba nepalankesnių pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo kai kurių užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir (arba) konsulinėms įstaigoms taisyklės
Keičiamas 2009 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr.D1-290
Pakeisti reikalavimai Sistemos organizavimo planui; plano, finansavimo schemos ir švietimo programos koregavimui; ataskaitų teikimui
Nukelta įsigaliojimo data
Darbo taryba – nuo šiol (ne)atskiriamas įmonės atributas?
Aiškinamos 2017 m. rugsėjo 22 d. VMI prie FM viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. VA-106 nuostatos
VMI prie FM atsako į šilumą teikiančių įmonių paklausimus
Keičiamos Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės
Pakeistos gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklės
Pakeitimai įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.
Patvirtinta Sprendimo dėl pelno mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo FR1011 formos nauja redakcija
Keičiamos Mokesčio ir baudos už administracinį nusižengimą permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo) taisyklės
Keičiamos Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklės
Aiškinamos VMI prie FM viršininko įsakymo Nr. VA-76 nuostatos
VMI aiškina Pridėtinės vertės mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo pakeitimus
Optimizuojami valstybės kapitalo investicijų planavimo ir koordinavimo procesai
Patvirtintas Atrankos į valstybės tarnautojo pareigas rodiklių skaičiavimo aprašas
Patvirtintos tipinio dydžio ir turinio laikinos nekilnojamojo turto objektų išorinės reklamos formos
Keičiami Valstybinio audito reikalavimai
Paaiškinta 10 versijos deklaracijos FR0630 formos ir jos priedų pildymo bei teikimo tvarka
Pakeistas teikiamų paslaugų tarifų sąrašas
Nustatyta administracinė atsakomybė už LR ryšių reguliavimo tarnybos nurodymų nevykdymą
Įsigaliojo Registravimo akcizais apmokestinamų prekių pardavėjais taisyklės
Šildymui patvirtintas lengvatinis PVM
Aiškinamos VMI prie FM duomenų, susijusių su keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veikla, gavimo taisyklės
Įsigaliojo VMI prie FM duomenų, susijusių su keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veikla, gavimo taisyklės
Įgyvendinamos LR elektros energetikos įstatymo nuostatos
Pakeistos PVM mokestinio laikotarpio nustatymo taisyklės
Naujausi VMI prie FM viršininko 2006 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. VA-55 pakeitimai
Pakeistas Pelno mokesčio įstatymo komentaras
Komandiruočių dienpinigiai
Kokias duomenų ataskaitas galima suformuoti
Įsigaliojo naujas Ypatingos svarbos tarptautinių renginių organizavimui reikalingų prekių, paslaugų ar darbų supaprastintų viešųjų pirkimų tvarkos aprašas
Atnaujinta statybą leidžiančio dokumento išdavimo tvarka
Pratęstas maksimalaus komisinio atlyginimo galiojimo laikas
Nustatytas maksimalus komisinis atlyginimas už pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą
Pakeistas statybos techninis reglamentas STR 2.01.02:2016
Papildytos Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normos LAND 43–2013
Atnaujintas Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašas
Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normos
Pakeista Sprendimų vykdymo instrukcija
Patvirtintos Piniginių operacijų, sandorių ir klientų registracijos žurnalų tvarkymo taisyklės
Neteko galios LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2011 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. V-150
Palankesnių arba nepalankesnių pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo kai kurių užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir (arba) konsulinėms įstaigoms taisyklės
Pakeistas Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas
Patvirtintos Projekto konkurso organizavimo taisyklės
Keičiama Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių kokybės kontroliavimo tvarka
Neteko galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 24 d. nutarimas Nr. 942
Pakeistos Žemės mokesčio administravimo taisyklės
Keičiamos supaprastintų pirkimų procedūros
Įrašyta jaunesniojo specialisto pareigybė
Neteko galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 5 d. nutarimas Nr. 562
Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimas Nr.1341
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 30 d. nutarimu Nr. 713 pripažintas netekusiu galios
Keičiama Pranešimo apie trečiojoje valstybėje įsteigtos įmonės atsiųsto laikinai dirbti į įmonę Lietuvos Respublikoje užsieniečio darbą įmonėje forma
Neteko galios Krašto apsaugos ministro ir Užsienio reikalų ministro 2010 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. V-307/V-40
 
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 10262