varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Į pradžią Į pradžią

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 

Darbo taryba – nuo šiol (ne)atskiriamas įmonės atributas?
2017 10 11


Vaidotas Dauskurdas


UAB „Pačiolis" teisininkas,

savaitraščio „Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga" Teisės skyriaus redaktorius


Jau keletą mėnesių Lietuva gyvena su naujuoju Darbo kodeksu, priimtu po kelerių metų diskusijų. Bent kol kas nieko blogo, kaip anksčiau gąsdino profesinės sąjungos, neįvyko. Tiesa, apibendrinti, geras šis kodeksas, ar ne, kol kas anksti. Taip pat ankstoka spėti, ar kodeksas pakeis darbdavių ir dirbančiųjų jau susiklosčiusius tarpusavio santykius. Pagyvensime – pamatysime. Vietoje to vertėtų daug dėmesio skirti jo nuostatoms įgyvendinti, nes naujų prievolių darbdaviams kodeksas išties nemažai nustatė: įmonėje patvirtinti Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarką, darbuotojų asmens duomenų saugojimo politiką, darbo apmokėjimo sistemą, kasmetinių atostogų suteikimo eilę. Be to, įmonėms, kuriose dirba daugiau kaip penkiasdešimt darbuotojų, nustatyta pareiga pasirengti ir patvirtinti dar daugiau tvarkų. Tad darbo tikrai yra.


Pareiga inicijuoti darbo tarybos rinkimus


Nemažos dalies įmonių laukia dar viena užduotis – iki šių metų pabaigos pasitvirtinti įmonės darbo tarybos rinkimų tvarką, suformuoti darbo tarybos rinkimų komisiją bei išsirinkti darbo tarybą. Maža to, apie išrinktą darbo tarybą būtina pranešti Valstybinei darbo inspekcijai, kad pastarajai būtų lengviau kontroliuoti, kurios įmonės įgyvendino šį reikalavimą, o kurios – ne...


Naujajame Darbo kodekse įtvirtintas toks reikalavimas: jeigu vidutinis įmonės darbuotojų skaičius yra 20 ir daugiau, darbo taryba įmonėje privalo būti sudaryta darbdavio iniciatyva. Kitaip tariant, jeigu įmonėje vidutiniškai yra bent dvidešimt darbuotojų, darbdavys, vykdydamas įstatymo nuostatą, privalės inicijuoti darbo tarybos rinkimą. Beje, įstatymas nustato, kad darbdavys tai privalės padaryti iki šių metų pabaigos. Tiksliau, per šį laikotarpį jis privalės sudaryti darbo tarybų rinkimų komisiją, kuri ir rinks įmonėje veiksiančią darbo tarybą. Kodeksas numato vienintelę išimtį, kuomet įmonėje, turinčioje dvidešimt ir daugiau darbuotojų, gali būti nesudaroma darbo taryba – jeigu įmonėje yra veikianti profesinė sąjunga, kurios nariais yra daugiau kaip 1/3 visų darbdavio darbuotojų. Tokiu atveju profesinė sąjunga įgyja visus Darbo kodekse aptariamus darbo tarybos įgaliojimus ir vykdo visas šiai tarybai priskirtas funkcijas.


Tačiau įmonės, kuriose vidutinis darbuotojų skaičius sudaro mažiau kaip 20 darbuotojų, neturėtų manyti, kad jos išvengs „bendradarbiavimo" su darbuotojų atstovais. Kodekse įtvirtinta, kad tuomet darbuotojų atstovavimo teises gali įgyvendinti jų išrinktasis darbuotojų patikėtinis, kuris renkamas trejų metų terminui visuotiniame įmonės darbuotojų susirinkime, ir jam pavedamos visos darbo tarybai priskiriamos teisės bei pareigos. Šiam patikėtiniui taip pat užtikrinamos analogiškos garantijos kaip ir darbo tarybos nariams.


Darbo tarybos kompetencija


Aptardami darbdavių prievolę inicijuoti darbo tarybų rinkimo procedūras, manytume, turime aptarti ir šio darbuotojams atstovaujančio organo funkcijas. Jos, jeigu lygintume dabartines jų funkcijas su tomis, kurios joms buvo priskiriamos iki įsigaliojant naujajam Darbo kodeksui, labai pasikeitė. Nuo šiol tai darbuotojams atstovaujantis organas, kuriam darbdavys privalo teikti tam tikrą informaciją apie įmonės veiklą ir su kuriuo derina darbuotojams reikšmingus klausimus. Tiesa, derinimas apsiriboja darbdaviui priskirta pareiga informuoti darbo tarybą tam tikru klausimu, sulaukti jos nuomonės bei pasiūlymų. Vis dėlto prievolės atsižvelgti į tuos siūlymus ir juos įgyvendinti nėra – darbdaviui paliekama teisė vertinti gautus pasiūlymus, spręsti, ar verta į juos atsižvelgti, ar ne. Tuo tarpu anksčiau darbo tarybos įgaliojimai buvo platesni – ji ne tik turėjo tas pačias konsultavimo ir informacijos gavimo teises, bet, nesant įmonėje profesinės sąjungos, ji galėjo vykdyti jos funkcijas – sudaryti kolektyvinę sutartį su darbdaviu; atstovauti darbuotojams teisme jiems bylinėjantis su darbdaviu; ginčyti teisme kai kuriuos darbdavio sprendimus; netgi skelbti streiką. Dabar tokių išplėstinių funkcijų darbo taryba neturės.


Nepaisant susiaurintų darbo tarybos funkcijų, Darbo kodeksas numato gana daug atvejų, kada darbdavys privalo su darbo taryba (darbuotojų patikėtiniu) derinti priimamus vidinius aktus, kada privalo jai pateikti tam tikrą informaciją. Pavyzdžiui, nustatyta, kad darbo tarybai darbdavys privalo teikti bent kartą per metus atnaujinamą informaciją:


1) apie darbuotojų, išskyrus vadovaujančias pareigas einančius darbuotojus, nuasmenintus duomenis apie vidutinį darbo užmokestį pagal profesijų grupes ir lytį, jeigu profesijos grupėje yra daugiau kaip du darbuotojai;


2) kurią skelbti įpareigoja įstatymai, kolektyvinės sutartys, darbdavio ir darbo tarybos susitarimai.


Be to, įvairios kodekso normos numato, jog darbdavys turi pareigą informuoti darbo tarybą (darbuotojų patikėtinį) ir su juo konsultuotis priimant įvairius vidinius aktus, rengiant tvarkas:


1) dėl darbo tvarkos taisyklių;


2) dėl darbo normų nustatymo taisyklių ir / ar darbo normų;


3) dėl darbo apmokėjimo sistemos;


4) dėl naujų technologinių procesų įdiegimo tvarkos;


5) dėl informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos;


6) dėl darbuotojų privataus gyvenimo apsaugą galinčių pažeisti priemonių nustatymo;


7) dėl darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikos ir jos įgyvendinimo priemonių;


8) dėl lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros principų įgyvendinimo priemonių;


9) dėl įtampą darbe mažinančių priemonių nustatymo.

Taigi, nors darbo tarybos funkcijos, palyginti su ankstesniu reglamentavimu, gerokai susiaurintos, tačiau darbdaviui numatytų prievolių pakanka. Beje, jų ignoruoti neverta, nes, kaip įprasta, už prievolių nevykdymą laukia administracinė atsakomybė. Tiesa, specialios normos, numatančios atsakomybę už šių reikalavimų neįvykdymą, nėra. Tokiems pažeidėjams atsakomybė būtų taikoma vadovaujantis Administracinių nusižengimų kodekso 96 str. nuostatomis (Darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimas), už tokius pažeidimus numatančiomis baudą nuo 80 iki 880 Eur.

Jūsų komentarai

Šiuo metu komentarų nėra.
Vardas:
El. pašto adresas:
Jusu komentaras:
  

Kitos publikacijos
VMI prie FM informuoja aoie naujausius VMI prie FM viršininko 2014 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. VA-52 pakeitimus
VMI prie FM aiškina esmines VMI prie FM viršininko 2017 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. VA-99 nuostatas
Netenka galios Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM viršininko 2015 m. rugsėjo 15 d. įsakymas Nr. 1V-153
Pakeistas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. 1S-92
Netenka galios Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM viršininko 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 1V-210
Patvirtinti Statybos užbaigimo akto rekvizitai
Patvirtinti Prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą rekvizitai
Atnaujinti Deklaracijos apie statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) (kai statybą numatyta užbaigti etapais) statybos užbaigimą / statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą rekvizitai
Netenka galios Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM viršininko 2017 m. vasario 13 d. įsakymas Nr. 1V-20
Papildytos Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklės
Nustatyta elektroninių dokumentų, vaizdo ir garso dokumentų perdavimo valstybės archyvams tvarka
Pakeistos Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklės
Neteko galios Kalėjimų departamento direktoriaus 2017 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. V-305
Patvirtintas pareigybių, į kurias paskirtiems pataisos pareigūnams mokamos priemokos už darbą pavojingomis darbo sąlygomis, sąrašas
Atnaujinta leidimų važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo tvarka
Patvirtintas Ilgalaikio darbo išmokų skyrimo, apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašas
Pakeistas Mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos perėmimo procedūrų aprašas
VMI prie FM aiškina naujausius Akcizų įstatymo pakeitimus
Aiškinamas biodujų, laikomų ekvivalentišku produktu gamtinėms dujoms, apmokestinimas
VMI prie FM aiškina 2017 m. lapkričio 15 d. priimtą LR finansų ministro įsakymą Nr. 1K-401
Atnaujintas pastatų pagal paskirtį priskyrimas negyvenamiesiems pastatams ir gyvenamiesiems pastatams
Keičiami Reklamos įstatymo 12 ir 19 straipsniai
Pakeistas Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašas
Pakeitimas dėl Lietuvos saugios laivybos administracijos reorganizavimo
Pakeistas Ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių viešojo administravimo subjektų sąrašas
Keičiamas Netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo įstatymas
Pakeistos Dokumentų saugojimo taisyklės
Pakeistos Kalėjimų departamento prie LR teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų statutinio valstybės tarnautojo statuso atkūrimo taisyklės
Keičiamas Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo priedėlis
Nustatyta vienoda baudžiamoji atsakomybė už neteisingų duomenų pateikimą
Pakeitimas dėl Lietuvos saugios laivybos administracijos reorganizavimo
Atnaujinta Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo taryba
Keičiamas Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnis
Pakeistas Aplinkos apsaugos įstatymo 37 straipsnis
Pakeitimą įtakojo Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų reorganizavimas
Patikslintos Juridinio asmens organų narių pareigos
Visi akcininkai gali susipažinti su tam tikram visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimui įvertinti reikalinga informacija
Pakeisti Finansinių ataskaitų audito įstatymo 2 ir 69 straipsniai
Papildyti esami ilgalaikio draudimo užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką pagrindai
Pakeistos Sprendimo steigti pridėtinės vertės mokesčio lengvatų sandėlį priėmimo ir panaikinimo taisyklės
Pakeisti Kelių transporto kodekso 8, 8(1), 13, 14 ir 18 straipsniai
Papildytas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 18 ir 18(1) straipsnių komentaras
Atnaujinti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 18 ir 18(1) straipsnių komentarai
VMI prie LR finansų ministerijos informuoja apie informuoja apie VMI prie FM viršininko 2017 m. lapkričio 14 d. įsakymą Nr. VA-96
VMI prie LR finansų ministerijos aiškina viršininko 2007 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. VA-70 pakeitimus
Patvirtintas Valstybės saugumo departamento mažos vertės viešųjų pirkimų tvarkos aprašas
Žemės ūkio bendrovių įstatymas papildomas 11(1) straipsniu
Patikslinti minimalieji pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai
Keitimas susijęs su Akcizų įstatymo pakeitimais
Netenka galios LR finansų ministro 2002 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. 165
2017 m. III ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje
Pakeistas Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašas
Pakeistos Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės
Keičiama A1 pažymėjimų, E 101 LT, E 102 LT, E 103 LT formų pažymų išdavimo tvarka
Pakeistas VSDF administravimo įstaigų tvarkomų asmens duomenų teikimo telefonu tvarkos aprašas
Nustatoma nauja sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo rūšis
Neteko galios Muitinės departamento prie LR finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 1B-852
Patvirtintos Metinės fiksuoto pelno mokesčio deklaracijos PLN205 formos užpildymo taisyklės
Papildytos Neplaninių pirkimo–pardavimo sutarčių vertinimų atlikimo ir jų rezultatų įforminimo taisyklės
Pakeistas Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašas
Pakeistas paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.06.01:2014
Statiniai ir jų aplinka pritaikomi neįgaliesiems
Numatyta, kada keičiama neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose pagrindinė žemės naudojimo paskirtis
Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 13, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 39(1), 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 10, 11 ir 14 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 10(3) straipsniu įstatymo projektas
Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Keičiamas Pelno mokesčio įstatymo komentaras
Pakeistas VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“ teikiamų paslaugų tarifų sąrašas
Suteikta galimybė gauti teisingą darbo užmokestį
Įstatymo nuostatos suderintos su Civilinio proceso kodekso nuostatomis
Sprendžiamos medicininių atliekų saugaus šalinimo problemos
Pakeisti Atliekų deginimo aplinkosauginiai reikalavimai
Keičiamas Akcizų įstatymo 58(1) straipsnis
Neteko galios LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. A1-306
Paaiškintas dienpinigių apmokestinimas
Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimai auga
Keičiamas LR aplinkos apsaugos įstatymas
Papildytas pinigų plovimo ir įtartinų piniginių operacijų ar sandorių atpažinimo kriterijų, susijusių su kliento ar jo atstovo vykdomomis piniginėmis operacijomis ar sandoriais, sąrašas
Pakeisti LR draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro nuostatai
Suteikta realius šeimos poreikius atitinkanti socialinė apsauga
VMI prie FM paaiškina, kaip tikslinami važtaraščio duomenys
Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 2, 58 ir 91 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
Keičiamas VMI prie LR finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. VA-189
VMI aiškina 2017 m. spalio 30 d. įsakymą Nr. VA-90
Priimtas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. 1S-154
Neteko galios Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2016 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. 1S-4
Keičiama Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė
Patvirtintas Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas
Nustatyta konkurencinga kitų statutinių valstybės tarnautojų atžvilgiu darbo užmokesčio sistema
Papildytas Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašas
Suteiktas įgaliojimas savivaldybėms priskirto valstybės turto perdavimo–priėmimo aktus pasirašyti Aplinkos ministerijos kancleriui
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas
Pakeista Vartotojų teisių apsaugos tarybos sudėtis
Keičiamas Administracinių nusižengimų kodeksas
Neteko galios Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2015 m. lapkričio 3 d. įsakymas Nr. T1-281
Patvirtinti banderolėse privalomi nurodyti rekvizitai ir banderolių matmenys
Pakeistos VMI teikiamos laidavimo arba garantijos sumos apskaičiavimo, tikslinimo, taip pat laidavimo arba garantijos dokumentų priėmimo ir naudojimo taisyklės
Paaiškintas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatų taikymas apmokestinant doktorantams ir profesinių studijų studentams mokamą paramą
Atnaujinta Verslo liudijimą įsigyjančio gyventojo atmintinė
Aiškinamos VMI prie FM viršininko 2017 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. VA-83 nuostatos
 
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 26043