varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Į pradžią Į pradžią

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 

Darbo taryba – nuo šiol (ne)atskiriamas įmonės atributas?
2017 10 11


Vaidotas Dauskurdas


UAB „Pačiolis" teisininkas,

savaitraščio „Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga" Teisės skyriaus redaktorius


Jau keletą mėnesių Lietuva gyvena su naujuoju Darbo kodeksu, priimtu po kelerių metų diskusijų. Bent kol kas nieko blogo, kaip anksčiau gąsdino profesinės sąjungos, neįvyko. Tiesa, apibendrinti, geras šis kodeksas, ar ne, kol kas anksti. Taip pat ankstoka spėti, ar kodeksas pakeis darbdavių ir dirbančiųjų jau susiklosčiusius tarpusavio santykius. Pagyvensime – pamatysime. Vietoje to vertėtų daug dėmesio skirti jo nuostatoms įgyvendinti, nes naujų prievolių darbdaviams kodeksas išties nemažai nustatė: įmonėje patvirtinti Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarką, darbuotojų asmens duomenų saugojimo politiką, darbo apmokėjimo sistemą, kasmetinių atostogų suteikimo eilę. Be to, įmonėms, kuriose dirba daugiau kaip penkiasdešimt darbuotojų, nustatyta pareiga pasirengti ir patvirtinti dar daugiau tvarkų. Tad darbo tikrai yra.


Pareiga inicijuoti darbo tarybos rinkimus


Nemažos dalies įmonių laukia dar viena užduotis – iki šių metų pabaigos pasitvirtinti įmonės darbo tarybos rinkimų tvarką, suformuoti darbo tarybos rinkimų komisiją bei išsirinkti darbo tarybą. Maža to, apie išrinktą darbo tarybą būtina pranešti Valstybinei darbo inspekcijai, kad pastarajai būtų lengviau kontroliuoti, kurios įmonės įgyvendino šį reikalavimą, o kurios – ne...


Naujajame Darbo kodekse įtvirtintas toks reikalavimas: jeigu vidutinis įmonės darbuotojų skaičius yra 20 ir daugiau, darbo taryba įmonėje privalo būti sudaryta darbdavio iniciatyva. Kitaip tariant, jeigu įmonėje vidutiniškai yra bent dvidešimt darbuotojų, darbdavys, vykdydamas įstatymo nuostatą, privalės inicijuoti darbo tarybos rinkimą. Beje, įstatymas nustato, kad darbdavys tai privalės padaryti iki šių metų pabaigos. Tiksliau, per šį laikotarpį jis privalės sudaryti darbo tarybų rinkimų komisiją, kuri ir rinks įmonėje veiksiančią darbo tarybą. Kodeksas numato vienintelę išimtį, kuomet įmonėje, turinčioje dvidešimt ir daugiau darbuotojų, gali būti nesudaroma darbo taryba – jeigu įmonėje yra veikianti profesinė sąjunga, kurios nariais yra daugiau kaip 1/3 visų darbdavio darbuotojų. Tokiu atveju profesinė sąjunga įgyja visus Darbo kodekse aptariamus darbo tarybos įgaliojimus ir vykdo visas šiai tarybai priskirtas funkcijas.


Tačiau įmonės, kuriose vidutinis darbuotojų skaičius sudaro mažiau kaip 20 darbuotojų, neturėtų manyti, kad jos išvengs „bendradarbiavimo" su darbuotojų atstovais. Kodekse įtvirtinta, kad tuomet darbuotojų atstovavimo teises gali įgyvendinti jų išrinktasis darbuotojų patikėtinis, kuris renkamas trejų metų terminui visuotiniame įmonės darbuotojų susirinkime, ir jam pavedamos visos darbo tarybai priskiriamos teisės bei pareigos. Šiam patikėtiniui taip pat užtikrinamos analogiškos garantijos kaip ir darbo tarybos nariams.


Darbo tarybos kompetencija


Aptardami darbdavių prievolę inicijuoti darbo tarybų rinkimo procedūras, manytume, turime aptarti ir šio darbuotojams atstovaujančio organo funkcijas. Jos, jeigu lygintume dabartines jų funkcijas su tomis, kurios joms buvo priskiriamos iki įsigaliojant naujajam Darbo kodeksui, labai pasikeitė. Nuo šiol tai darbuotojams atstovaujantis organas, kuriam darbdavys privalo teikti tam tikrą informaciją apie įmonės veiklą ir su kuriuo derina darbuotojams reikšmingus klausimus. Tiesa, derinimas apsiriboja darbdaviui priskirta pareiga informuoti darbo tarybą tam tikru klausimu, sulaukti jos nuomonės bei pasiūlymų. Vis dėlto prievolės atsižvelgti į tuos siūlymus ir juos įgyvendinti nėra – darbdaviui paliekama teisė vertinti gautus pasiūlymus, spręsti, ar verta į juos atsižvelgti, ar ne. Tuo tarpu anksčiau darbo tarybos įgaliojimai buvo platesni – ji ne tik turėjo tas pačias konsultavimo ir informacijos gavimo teises, bet, nesant įmonėje profesinės sąjungos, ji galėjo vykdyti jos funkcijas – sudaryti kolektyvinę sutartį su darbdaviu; atstovauti darbuotojams teisme jiems bylinėjantis su darbdaviu; ginčyti teisme kai kuriuos darbdavio sprendimus; netgi skelbti streiką. Dabar tokių išplėstinių funkcijų darbo taryba neturės.


Nepaisant susiaurintų darbo tarybos funkcijų, Darbo kodeksas numato gana daug atvejų, kada darbdavys privalo su darbo taryba (darbuotojų patikėtiniu) derinti priimamus vidinius aktus, kada privalo jai pateikti tam tikrą informaciją. Pavyzdžiui, nustatyta, kad darbo tarybai darbdavys privalo teikti bent kartą per metus atnaujinamą informaciją:


1) apie darbuotojų, išskyrus vadovaujančias pareigas einančius darbuotojus, nuasmenintus duomenis apie vidutinį darbo užmokestį pagal profesijų grupes ir lytį, jeigu profesijos grupėje yra daugiau kaip du darbuotojai;


2) kurią skelbti įpareigoja įstatymai, kolektyvinės sutartys, darbdavio ir darbo tarybos susitarimai.


Be to, įvairios kodekso normos numato, jog darbdavys turi pareigą informuoti darbo tarybą (darbuotojų patikėtinį) ir su juo konsultuotis priimant įvairius vidinius aktus, rengiant tvarkas:


1) dėl darbo tvarkos taisyklių;


2) dėl darbo normų nustatymo taisyklių ir / ar darbo normų;


3) dėl darbo apmokėjimo sistemos;


4) dėl naujų technologinių procesų įdiegimo tvarkos;


5) dėl informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos;


6) dėl darbuotojų privataus gyvenimo apsaugą galinčių pažeisti priemonių nustatymo;


7) dėl darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikos ir jos įgyvendinimo priemonių;


8) dėl lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros principų įgyvendinimo priemonių;


9) dėl įtampą darbe mažinančių priemonių nustatymo.

Taigi, nors darbo tarybos funkcijos, palyginti su ankstesniu reglamentavimu, gerokai susiaurintos, tačiau darbdaviui numatytų prievolių pakanka. Beje, jų ignoruoti neverta, nes, kaip įprasta, už prievolių nevykdymą laukia administracinė atsakomybė. Tiesa, specialios normos, numatančios atsakomybę už šių reikalavimų neįvykdymą, nėra. Tokiems pažeidėjams atsakomybė būtų taikoma vadovaujantis Administracinių nusižengimų kodekso 96 str. nuostatomis (Darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimas), už tokius pažeidimus numatančiomis baudą nuo 80 iki 880 Eur.

Jūsų komentarai

Šiuo metu komentarų nėra.
Vardas:
El. pašto adresas:
Jusu komentaras:
  

Kitos publikacijos
Paaiškintas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatų taikymas apmokestinant doktorantams ir profesinių studijų studentams mokamą paramą
Atnaujinta Verslo liudijimą įsigyjančio gyventojo atmintinė
Aiškinamos VMI prie FM viršininko 2017 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. VA-83 nuostatos
Atnaujinta sąvoka Pirkimų organizatorius
Pakeistas Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašas
Keičiamas Branduolinės energijos įstatymas
Pakeisti rinkliavų dydžiai
Keičiamas Civilinio proceso kodeksas
Keičiami Vietos savivaldos įstatymo 6, 7, 32(1) ir 34 straipsniai
Naujas Gamintojų ir importuotojų organizacijos veiklos organizavimo plano, finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą teikimo tvarkos aprašas
Atliekų tvarkymo taisyklės išdėstytos nauja redakcija
Pakeistos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės
Atnaujinta Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo taryba
Keičiamas Civilinis kodeksas
Atnaujintas Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašas
Netenka galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 28d. įsakymas Nr.D1-398
Pakeista Įmokų, mokamų į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų lentelė
Patvirtintas Atliekų tarpvalstybinių vežimų tvarkos aprašas
Patvirtinta minimalioji mėnesinė alga
Keičiamas Darbuotojo, valstybės tarnautojo ir žvalgybos pareigūno vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkos aprašas
Pakeistos Pridėtinės vertės mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo taisyklės
Pakeista Mokesčių administratoriaus nurodymo asmeniui pateikti paaiškinimus apie turto įsigijimo ir (ar) pajamų gavimo šaltinius ir juos pagrįsti FR0698 forma
Keičiama Pavyzdinė butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) protokolo forma
Pakeisti Administracinių nusižengimų kodekso 417 ir 420 straipsniai
Patvirtintas Vaisių ir (ar) uogų vyno, vaisių ir (ar) uogų gėrimų ir kokteilių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninis reglamentas
VMI prie FM informuoja apie 2017 m. spalio mėnesį priimtus įsakymus
Papildytas Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašas
Patvirtintas 16-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas
Papildytas Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašas
Aiškinamos Palankesnių arba nepalankesnių pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo kai kurių užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir (arba) konsulinėms įstaigoms taisyklės
Keičiamas 2009 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr.D1-290
Pakeisti reikalavimai Sistemos organizavimo planui; plano, finansavimo schemos ir švietimo programos koregavimui; ataskaitų teikimui
Nukelta įsigaliojimo data
Aiškinamos 2017 m. rugsėjo 22 d. VMI prie FM viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. VA-106 nuostatos
VMI prie FM atsako į šilumą teikiančių įmonių paklausimus
Keičiamos Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės
Pakeistos gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklės
Pakeitimai įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.
Patvirtinta Sprendimo dėl pelno mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo FR1011 formos nauja redakcija
Keičiamos Mokesčio ir baudos už administracinį nusižengimą permokos (skirtumo) ar nepagrįstai išieškotų sumų grąžinimo (įskaitymo) taisyklės
Keičiamos Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklės
Aiškinamos VMI prie FM viršininko įsakymo Nr. VA-76 nuostatos
VMI aiškina Pridėtinės vertės mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo pakeitimus
Optimizuojami valstybės kapitalo investicijų planavimo ir koordinavimo procesai
Patvirtintas Atrankos į valstybės tarnautojo pareigas rodiklių skaičiavimo aprašas
Patvirtintos tipinio dydžio ir turinio laikinos nekilnojamojo turto objektų išorinės reklamos formos
Keičiami Valstybinio audito reikalavimai
Paaiškinta 10 versijos deklaracijos FR0630 formos ir jos priedų pildymo bei teikimo tvarka
Pakeistas teikiamų paslaugų tarifų sąrašas
Nustatyta administracinė atsakomybė už LR ryšių reguliavimo tarnybos nurodymų nevykdymą
Įsigaliojo Registravimo akcizais apmokestinamų prekių pardavėjais taisyklės
Šildymui patvirtintas lengvatinis PVM
Aiškinamos VMI prie FM duomenų, susijusių su keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veikla, gavimo taisyklės
Įsigaliojo VMI prie FM duomenų, susijusių su keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais veikla, gavimo taisyklės
Įgyvendinamos LR elektros energetikos įstatymo nuostatos
Pakeistos PVM mokestinio laikotarpio nustatymo taisyklės
Naujausi VMI prie FM viršininko 2006 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. VA-55 pakeitimai
Pakeistas Pelno mokesčio įstatymo komentaras
Komandiruočių dienpinigiai
Kokias duomenų ataskaitas galima suformuoti
Įsigaliojo naujas Ypatingos svarbos tarptautinių renginių organizavimui reikalingų prekių, paslaugų ar darbų supaprastintų viešųjų pirkimų tvarkos aprašas
Atnaujinta statybą leidžiančio dokumento išdavimo tvarka
Pratęstas maksimalaus komisinio atlyginimo galiojimo laikas
Nustatytas maksimalus komisinis atlyginimas už pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą
Pakeistas statybos techninis reglamentas STR 2.01.02:2016
Pakeisti Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos nuostatai
Papildytos Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normos LAND 43–2013
Atnaujintas Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašas
Išmetamų teršalų iš vidutinių kurą deginančių įrenginių normos
Pakeista Sprendimų vykdymo instrukcija
Patvirtintos Piniginių operacijų, sandorių ir klientų registracijos žurnalų tvarkymo taisyklės
Neteko galios LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2011 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. V-150
Palankesnių arba nepalankesnių pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų grąžinimo kai kurių užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir (arba) konsulinėms įstaigoms taisyklės
Pakeistas Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas
Patvirtintos Projekto konkurso organizavimo taisyklės
Keičiama Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių kokybės kontroliavimo tvarka
Neteko galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 24 d. nutarimas Nr. 942
Pakeistos Žemės mokesčio administravimo taisyklės
Keičiamos supaprastintų pirkimų procedūros
Įrašyta jaunesniojo specialisto pareigybė
Neteko galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 5 d. nutarimas Nr. 562
Pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimas Nr.1341
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 30 d. nutarimu Nr. 713 pripažintas netekusiu galios
Keičiama Pranešimo apie trečiojoje valstybėje įsteigtos įmonės atsiųsto laikinai dirbti į įmonę Lietuvos Respublikoje užsieniečio darbą įmonėje forma
Neteko galios Krašto apsaugos ministro ir Užsienio reikalų ministro 2010 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. V-307/V-40
Pakeistas įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašas pagal grupes
Patvirtintos naujos redakcijos formos
Pakeistas Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, kodų sąrašas
Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 ir 96 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas FM Reg. data 2017-08-30 Reg. Nr. 17-10216
Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 37 straipsnio pakeitimo ir 53 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas FM Reg. data 2017-08-30 Reg. Nr. 17-10215
Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 29, 33, 34 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 182 straipsniu projektas FM Reg. data: 2017-08-30 Reg. Nr. 17-10219
Paaiškinti naujausi 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. VA-96 pakeitimai
Keičiamas LR Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimas Nr. 511
Papildytas vidaus reikalų ministro 2016 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. 1V-13
Papildytas Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su taikytinos teisės nustatymu, įgyvendinimo tvarkos aprašas
Nauja redakcija išdėstyta Metinė pajamų deklaracija GPM308
Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 7 s traipsnio pakeitimo įstatymo projektas 2017-08-24 Nr. XIIIP-1056
VMI praneša apie Metinių pelno mokesčio deklaracijų pakeitimus
Nustatyta duomenų subjektų prašymų dėl jų teisių, įtvirtintų LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, įgyvendinimo pateikimo ir nagrinėjimo tvarka
 
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 8725