varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Į pradžią Į pradžią

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 

Darbo taryba – nuo šiol (ne)atskiriamas įmonės atributas?
2017 10 11


Vaidotas Dauskurdas


UAB „Pačiolis" teisininkas,

savaitraščio „Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga" Teisės skyriaus redaktorius


Jau keletą mėnesių Lietuva gyvena su naujuoju Darbo kodeksu, priimtu po kelerių metų diskusijų. Bent kol kas nieko blogo, kaip anksčiau gąsdino profesinės sąjungos, neįvyko. Tiesa, apibendrinti, geras šis kodeksas, ar ne, kol kas anksti. Taip pat ankstoka spėti, ar kodeksas pakeis darbdavių ir dirbančiųjų jau susiklosčiusius tarpusavio santykius. Pagyvensime – pamatysime. Vietoje to vertėtų daug dėmesio skirti jo nuostatoms įgyvendinti, nes naujų prievolių darbdaviams kodeksas išties nemažai nustatė: įmonėje patvirtinti Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarką, darbuotojų asmens duomenų saugojimo politiką, darbo apmokėjimo sistemą, kasmetinių atostogų suteikimo eilę. Be to, įmonėms, kuriose dirba daugiau kaip penkiasdešimt darbuotojų, nustatyta pareiga pasirengti ir patvirtinti dar daugiau tvarkų. Tad darbo tikrai yra.


Pareiga inicijuoti darbo tarybos rinkimus


Nemažos dalies įmonių laukia dar viena užduotis – iki šių metų pabaigos pasitvirtinti įmonės darbo tarybos rinkimų tvarką, suformuoti darbo tarybos rinkimų komisiją bei išsirinkti darbo tarybą. Maža to, apie išrinktą darbo tarybą būtina pranešti Valstybinei darbo inspekcijai, kad pastarajai būtų lengviau kontroliuoti, kurios įmonės įgyvendino šį reikalavimą, o kurios – ne...


Naujajame Darbo kodekse įtvirtintas toks reikalavimas: jeigu vidutinis įmonės darbuotojų skaičius yra 20 ir daugiau, darbo taryba įmonėje privalo būti sudaryta darbdavio iniciatyva. Kitaip tariant, jeigu įmonėje vidutiniškai yra bent dvidešimt darbuotojų, darbdavys, vykdydamas įstatymo nuostatą, privalės inicijuoti darbo tarybos rinkimą. Beje, įstatymas nustato, kad darbdavys tai privalės padaryti iki šių metų pabaigos. Tiksliau, per šį laikotarpį jis privalės sudaryti darbo tarybų rinkimų komisiją, kuri ir rinks įmonėje veiksiančią darbo tarybą. Kodeksas numato vienintelę išimtį, kuomet įmonėje, turinčioje dvidešimt ir daugiau darbuotojų, gali būti nesudaroma darbo taryba – jeigu įmonėje yra veikianti profesinė sąjunga, kurios nariais yra daugiau kaip 1/3 visų darbdavio darbuotojų. Tokiu atveju profesinė sąjunga įgyja visus Darbo kodekse aptariamus darbo tarybos įgaliojimus ir vykdo visas šiai tarybai priskirtas funkcijas.


Tačiau įmonės, kuriose vidutinis darbuotojų skaičius sudaro mažiau kaip 20 darbuotojų, neturėtų manyti, kad jos išvengs „bendradarbiavimo" su darbuotojų atstovais. Kodekse įtvirtinta, kad tuomet darbuotojų atstovavimo teises gali įgyvendinti jų išrinktasis darbuotojų patikėtinis, kuris renkamas trejų metų terminui visuotiniame įmonės darbuotojų susirinkime, ir jam pavedamos visos darbo tarybai priskiriamos teisės bei pareigos. Šiam patikėtiniui taip pat užtikrinamos analogiškos garantijos kaip ir darbo tarybos nariams.


Darbo tarybos kompetencija


Aptardami darbdavių prievolę inicijuoti darbo tarybų rinkimo procedūras, manytume, turime aptarti ir šio darbuotojams atstovaujančio organo funkcijas. Jos, jeigu lygintume dabartines jų funkcijas su tomis, kurios joms buvo priskiriamos iki įsigaliojant naujajam Darbo kodeksui, labai pasikeitė. Nuo šiol tai darbuotojams atstovaujantis organas, kuriam darbdavys privalo teikti tam tikrą informaciją apie įmonės veiklą ir su kuriuo derina darbuotojams reikšmingus klausimus. Tiesa, derinimas apsiriboja darbdaviui priskirta pareiga informuoti darbo tarybą tam tikru klausimu, sulaukti jos nuomonės bei pasiūlymų. Vis dėlto prievolės atsižvelgti į tuos siūlymus ir juos įgyvendinti nėra – darbdaviui paliekama teisė vertinti gautus pasiūlymus, spręsti, ar verta į juos atsižvelgti, ar ne. Tuo tarpu anksčiau darbo tarybos įgaliojimai buvo platesni – ji ne tik turėjo tas pačias konsultavimo ir informacijos gavimo teises, bet, nesant įmonėje profesinės sąjungos, ji galėjo vykdyti jos funkcijas – sudaryti kolektyvinę sutartį su darbdaviu; atstovauti darbuotojams teisme jiems bylinėjantis su darbdaviu; ginčyti teisme kai kuriuos darbdavio sprendimus; netgi skelbti streiką. Dabar tokių išplėstinių funkcijų darbo taryba neturės.


Nepaisant susiaurintų darbo tarybos funkcijų, Darbo kodeksas numato gana daug atvejų, kada darbdavys privalo su darbo taryba (darbuotojų patikėtiniu) derinti priimamus vidinius aktus, kada privalo jai pateikti tam tikrą informaciją. Pavyzdžiui, nustatyta, kad darbo tarybai darbdavys privalo teikti bent kartą per metus atnaujinamą informaciją:


1) apie darbuotojų, išskyrus vadovaujančias pareigas einančius darbuotojus, nuasmenintus duomenis apie vidutinį darbo užmokestį pagal profesijų grupes ir lytį, jeigu profesijos grupėje yra daugiau kaip du darbuotojai;


2) kurią skelbti įpareigoja įstatymai, kolektyvinės sutartys, darbdavio ir darbo tarybos susitarimai.


Be to, įvairios kodekso normos numato, jog darbdavys turi pareigą informuoti darbo tarybą (darbuotojų patikėtinį) ir su juo konsultuotis priimant įvairius vidinius aktus, rengiant tvarkas:


1) dėl darbo tvarkos taisyklių;


2) dėl darbo normų nustatymo taisyklių ir / ar darbo normų;


3) dėl darbo apmokėjimo sistemos;


4) dėl naujų technologinių procesų įdiegimo tvarkos;


5) dėl informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos;


6) dėl darbuotojų privataus gyvenimo apsaugą galinčių pažeisti priemonių nustatymo;


7) dėl darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikos ir jos įgyvendinimo priemonių;


8) dėl lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros principų įgyvendinimo priemonių;


9) dėl įtampą darbe mažinančių priemonių nustatymo.

Taigi, nors darbo tarybos funkcijos, palyginti su ankstesniu reglamentavimu, gerokai susiaurintos, tačiau darbdaviui numatytų prievolių pakanka. Beje, jų ignoruoti neverta, nes, kaip įprasta, už prievolių nevykdymą laukia administracinė atsakomybė. Tiesa, specialios normos, numatančios atsakomybę už šių reikalavimų neįvykdymą, nėra. Tokiems pažeidėjams atsakomybė būtų taikoma vadovaujantis Administracinių nusižengimų kodekso 96 str. nuostatomis (Darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimas), už tokius pažeidimus numatančiomis baudą nuo 80 iki 880 Eur.

Jūsų komentarai

Šiuo metu komentarų nėra.
Vardas:
El. pašto adresas:
Jusu komentaras:
  

Kitos publikacijos
Lietuvos Respublikos skolų išieškojimo įmonių įstatymo projektas
Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 1 straipsniu patvirtinto Lietuvos Respublikos darbo kodekso 163, 179, 181, 184, 191, 192, 193, 197 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
VMI informuoja apie galimybę susigrąžinti gyventojų pajamų mokesčio permoką
VMI primena gyventojams, kad jie patys pasitikslintų, ar neatsiranda pareiga deklaruoti pajamas ir papildomai sumokėti pajamų mokestį.
Nekilnojamojo turto pardavimas
VMI aiškina dėl turto deklaravimo
VMI pateikia paaiškinimą dėl pajamų mokesčio dalies skyrimo
Aiškinama deklaracijų teikimo tvarka
Papildytas Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašas
Papildytas Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašas
Patikslintos Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklės
Pakeitimas susijęs su duomenų teikimu
Pakeisti reikalavimai siųsti raštą ES šalių susižinojimo tarnybai
Patvirtinta: Kriterijų, kuriuos turi atitikti laikinojo įdarbinimo įmonė, sąrašas ir laikinojo įdarbinimo įmonių atitikties šiems kriterijams nustatymo tvarkos aprašas
Aiškinama Gyventojų pajamų mokesčio lengvata mokantiems savanoriško pensijų kaupimo įmokas
Primenama gyventojų gautų finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamų apmokestinimo tvarka
Atnaujintas leidinys
Pakeistas Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašas
Atnaujinta Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“
Neteko galios 2015 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. V-120
Savivaldybės ataskaitas teikia FM Finansų politikos departamentui
Patikslintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius
Įsteigtas Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras
Įgyvendinamos nuostatos dėl buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų konsolidavimo
Pakeitimai susiję su GPAIS veikla
Nustatyta ekspertizės skyrimo tvarka
Pakeistas Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas
Pakeista registravimo IDAIS sistemoje tvarka
Nustatyta pažymos FR0471 formos teikimo tvarka
Pakeistas Apskaitos dokumentų duomenų teikimo standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje tvarkos aprašas
Aiškinamas GPM įstatymo nuostatų taikymas apmokestinant nekilnojamojo turto nuomos pajamas
VMI prie FM aiškina, kas turi deklaruoti metines pajamas
VMI prie FM aiškina viršininko 2018 m. vasario 5 d. įsakymą Nr. VA-8
Nustatyta, kada perkančioji organizacija gali vykdyti mažos vertės apklausą
Pakeistas statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017
Papildyta Vartotojų teisių apsaugos tarybos sudėtis
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 "Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą st
Keičiami Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatai
Pakeistas Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašas
Įgyvendinama krašto apsaugos sistemos institucijų reforma
Atnaujintas Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašas
Reglamentuota VSDF valdybos prie SADM valdomų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie SADM informacinės sistemos, LR apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro bei LR pensijų kaupimo s
Nustatyta: vadovavimosi 2014 m. lapkričio 25 d įsakymu Nr. VA-151 patvirtintomis taisyklėmis tvarka, deklaracijos FR0573 formos teikimo tvarka
Nustatyta FR0471 formos 5 versijos teikimo tvarka
Patvirtintos Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos
Nustatyta atskira PVM ir akcizų lengvatų taikymo Lietuvoje tvarka
Patvirtintos Filmą kvalifikuojančios pažymos išdavimo paraiškos ir filmo finansavimo plano formos
Pripažintos negaliojančiomis dokumentų formos
Pakeistos Finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus taisyklės
Patvirtintas LR valstybės saugumo departamento mažos vertės viešųjų pirkimų tvarkos aprašas
Atnaujinta Verslo liudijimą įsigijančio gyventojo atmintinė
Patvirtintos Vartotojų prašymų dėl informacijos suteikimo ir skundų nagrinėjimo VVTAT Europos vartotojų centre taisyklės
Nauja redakcija išdėstytas LR Vyriausybės 2011 m. spalio 12 d. nutarimas Nr. 1178
Skelbiama 2017 metų konsolidavimo schema
Keisis Nekilnojamojo turto registro nuostatai
Patvirtintos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės
Įteisintos elektroninės vinjetės
GPAIS privaloma visiems gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitą vykdantys subjektams
Pakeistos Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklės
Nustatytas laiko tarpas, per kurį draudėjas informuojamas apie susidariusią skolą iki pradedant jos išieškojimą
Pakeisti Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos nuostatai
VMI aiškina įsakymus Nr. VA-4 ir Nr. VA-5
VMI informuoja apie įsakymo Nr. VA-13 pakeitimus
Atnaujinta informacija „Prizų apmokestinimas ir deklaravimas“
Atnaujinta informacija „Dovanų apmokestinimas ir deklaravimas“
Atnaujinta informacija „Pašalpų apmokestinimas ir deklaravimas“
VMI prie FM informuoja apie įsakymo Nr. VA-91 pakeitimus
Paskelbta Lietuvos higienos normos HN 30:2009 nauja redakcija
Keitėsi Tauriųjų metalų ir brangakmenių apskaitos tvarkos aprašo 10 priedas
Keičiamas Branduolinės energijos įstatymo 7 straipsnis
Pakeistas Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 straipsnis
Pakeistas įstatymo pavadinimas
Patvirtintos Gavėjų prašymų dėl informacijos pateikimo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Europos vartotojų centre nagrinėjimo taisyklės
Patvirtintas LR specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams mokamų priemokų skyrimo kriterijų ir tvarkos aprašas
Papildytas Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašas
Nebegalioja forma B-15
Keičiamas Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnis
Pakeistas Atliekų tvarkymo įstatymas
Keičiamas Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas
Pakeistas Civilinio kodekso 2.33 straipsnis
Pakeitimai susiję su GPAIS įvedimu
Nustatyta, kada kliento veikla priskiriama veiklai, kuriai būdingos didelės nuolatinės ir reguliarios piniginės operacijos
Atnaujinta, kada asmuo, slaugantis neįgalų asmenį, turi teisę į draudimą valstybės lėšomis
Svarbu seneliams – Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimas
Nauja redakcija išdėstytas Skelbimų grąžinimo tvarkos aprašas
Papildyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nuostatai
Patvirtintos Naudojimosi Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema taisyklės
Pakeistas Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūno statuso atkūrimo tvarkos aprašas
Pakeistos Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklės
Nustatyta tvarka, kurios laikantis pirmą kartą pagal aprašą apskaičiuojami ir tvirtinami atlyginimo už dokumentų teikimą dydžiai
2018 m. gegužės 1 d. netenka galios LR Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 1 d. nutarimas Nr. 1039
Pakeistos Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės
Nauja redakcija išdėstyta forma SB-3-išlaidos
Pakeistas VMI prie FM viršininko 2016 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. VA-137
Nustatyta ataskaitų apie 2017 m. užstato už vienkartines pakuotes sistemos organizavimo plano vykdymą teikimo tvarka
Atnaujintos Asmenų prašymų, pranešimų ir skundų nagrinėjimo bei jų aptarnavimo Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje taisyklės
Pakeitimai susiję su gautos 2 proc. GPM sumos deklaravimu
Teritorinei muitinei dokumentai pateikiami ne vėliau kaip prieš 15 d. d. iki prekių išgabenimo į kitą valstybę narę laiko pabaigos
Pakeistos Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklės
 
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 1940