varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Į pradžią Į pradžią

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 

Sprendžiamos medicininių atliekų saugaus šalinimo problemos
2017 11 22
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. D1-930, kuris įsigalios 2018 m. gegužės 1 d., siekiant išspręsti medicininių atliekų saugaus šalinimo problemas, keičiamas Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių 37.3 papunktis. Nustatyta: sąvartynuose draudžiama šalinti infekuotas ir kitas medicinines atliekas, kūno dalis ir (ar) organus, susidarančius sveikatos priežiūros ar veterinarijos įstaigose. Nebus vadovaujamasi pavojingųjų savybių HP 9 (užkrečiamoji) vertinimu pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 18 d. įsakymą Nr. V-706 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai" patvirtinimo" nuostatomis dėl nukenksmintų atliekų uždraudimo šalinti sąvartynuose bei tokių atliekų prilyginimu infekuotoms atliekoms.
 

Dokumentą galima rasti UAB „Pačiolis" leidžiamame elektroniniame norminių aktų sąvade „Atliekų tvarkymas".


Jūsų komentarai

Šiuo metu komentarų nėra.
Vardas:
El. pašto adresas:
Jusu komentaras:
  

Kitos publikacijos
VMI prie FM informuoja aoie naujausius VMI prie FM viršininko 2014 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. VA-52 pakeitimus
VMI prie FM aiškina esmines VMI prie FM viršininko 2017 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. VA-99 nuostatas
Netenka galios Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM viršininko 2015 m. rugsėjo 15 d. įsakymas Nr. 1V-153
Pakeistas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. 1S-92
Netenka galios Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM viršininko 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 1V-210
Patvirtinti Statybos užbaigimo akto rekvizitai
Patvirtinti Prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą rekvizitai
Atnaujinti Deklaracijos apie statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) (kai statybą numatyta užbaigti etapais) statybos užbaigimą / statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą rekvizitai
Netenka galios Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM viršininko 2017 m. vasario 13 d. įsakymas Nr. 1V-20
Papildytos Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklės
Nustatyta elektroninių dokumentų, vaizdo ir garso dokumentų perdavimo valstybės archyvams tvarka
Pakeistos Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklės
Neteko galios Kalėjimų departamento direktoriaus 2017 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. V-305
Patvirtintas pareigybių, į kurias paskirtiems pataisos pareigūnams mokamos priemokos už darbą pavojingomis darbo sąlygomis, sąrašas
Atnaujinta leidimų važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo tvarka
Patvirtintas Ilgalaikio darbo išmokų skyrimo, apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašas
Pakeistas Mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos perėmimo procedūrų aprašas
VMI prie FM aiškina naujausius Akcizų įstatymo pakeitimus
Aiškinamas biodujų, laikomų ekvivalentišku produktu gamtinėms dujoms, apmokestinimas
VMI prie FM aiškina 2017 m. lapkričio 15 d. priimtą LR finansų ministro įsakymą Nr. 1K-401
Atnaujintas pastatų pagal paskirtį priskyrimas negyvenamiesiems pastatams ir gyvenamiesiems pastatams
Keičiami Reklamos įstatymo 12 ir 19 straipsniai
Pakeistas Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašas
Pakeitimas dėl Lietuvos saugios laivybos administracijos reorganizavimo
Pakeistas Ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių viešojo administravimo subjektų sąrašas
Keičiamas Netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo įstatymas
Pakeistos Dokumentų saugojimo taisyklės
Pakeistos Kalėjimų departamento prie LR teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų statutinio valstybės tarnautojo statuso atkūrimo taisyklės
Keičiamas Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo priedėlis
Nustatyta vienoda baudžiamoji atsakomybė už neteisingų duomenų pateikimą
Pakeitimas dėl Lietuvos saugios laivybos administracijos reorganizavimo
Atnaujinta Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo taryba
Keičiamas Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnis
Pakeistas Aplinkos apsaugos įstatymo 37 straipsnis
Pakeitimą įtakojo Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų reorganizavimas
Patikslintos Juridinio asmens organų narių pareigos
Visi akcininkai gali susipažinti su tam tikram visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimui įvertinti reikalinga informacija
Pakeisti Finansinių ataskaitų audito įstatymo 2 ir 69 straipsniai
Papildyti esami ilgalaikio draudimo užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką pagrindai
Pakeistos Sprendimo steigti pridėtinės vertės mokesčio lengvatų sandėlį priėmimo ir panaikinimo taisyklės
Pakeisti Kelių transporto kodekso 8, 8(1), 13, 14 ir 18 straipsniai
Papildytas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 18 ir 18(1) straipsnių komentaras
Atnaujinti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 18 ir 18(1) straipsnių komentarai
VMI prie LR finansų ministerijos informuoja apie informuoja apie VMI prie FM viršininko 2017 m. lapkričio 14 d. įsakymą Nr. VA-96
VMI prie LR finansų ministerijos aiškina viršininko 2007 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. VA-70 pakeitimus
Patvirtintas Valstybės saugumo departamento mažos vertės viešųjų pirkimų tvarkos aprašas
Žemės ūkio bendrovių įstatymas papildomas 11(1) straipsniu
Patikslinti minimalieji pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai
Keitimas susijęs su Akcizų įstatymo pakeitimais
Netenka galios LR finansų ministro 2002 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. 165
2017 m. III ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje
Pakeistas Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašas
Pakeistos Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės
Keičiama A1 pažymėjimų, E 101 LT, E 102 LT, E 103 LT formų pažymų išdavimo tvarka
Pakeistas VSDF administravimo įstaigų tvarkomų asmens duomenų teikimo telefonu tvarkos aprašas
Nustatoma nauja sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo rūšis
Neteko galios Muitinės departamento prie LR finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 1B-852
Patvirtintos Metinės fiksuoto pelno mokesčio deklaracijos PLN205 formos užpildymo taisyklės
Papildytos Neplaninių pirkimo–pardavimo sutarčių vertinimų atlikimo ir jų rezultatų įforminimo taisyklės
Pakeistas Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašas
Pakeistas paveldo tvarkybos reglamentas PTR 3.06.01:2014
Statiniai ir jų aplinka pritaikomi neįgaliesiems
Numatyta, kada keičiama neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose pagrindinė žemės naudojimo paskirtis
Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 13, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 39(1), 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 10, 11 ir 14 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 10(3) straipsniu įstatymo projektas
Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Keičiamas Pelno mokesčio įstatymo komentaras
Pakeistas VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“ teikiamų paslaugų tarifų sąrašas
Suteikta galimybė gauti teisingą darbo užmokestį
Įstatymo nuostatos suderintos su Civilinio proceso kodekso nuostatomis
Pakeisti Atliekų deginimo aplinkosauginiai reikalavimai
Keičiamas Akcizų įstatymo 58(1) straipsnis
Neteko galios LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. A1-306
Paaiškintas dienpinigių apmokestinimas
Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimai auga
Keičiamas LR aplinkos apsaugos įstatymas
Papildytas pinigų plovimo ir įtartinų piniginių operacijų ar sandorių atpažinimo kriterijų, susijusių su kliento ar jo atstovo vykdomomis piniginėmis operacijomis ar sandoriais, sąrašas
Pakeisti LR draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro nuostatai
Suteikta realius šeimos poreikius atitinkanti socialinė apsauga
VMI prie FM paaiškina, kaip tikslinami važtaraščio duomenys
Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 2, 58 ir 91 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
Keičiamas VMI prie LR finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. VA-189
VMI aiškina 2017 m. spalio 30 d. įsakymą Nr. VA-90
Priimtas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. 1S-154
Neteko galios Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2016 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. 1S-4
Keičiama Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė
Patvirtintas Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas
Nustatyta konkurencinga kitų statutinių valstybės tarnautojų atžvilgiu darbo užmokesčio sistema
Papildytas Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašas
Suteiktas įgaliojimas savivaldybėms priskirto valstybės turto perdavimo–priėmimo aktus pasirašyti Aplinkos ministerijos kancleriui
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas
Pakeista Vartotojų teisių apsaugos tarybos sudėtis
Keičiamas Administracinių nusižengimų kodeksas
Neteko galios Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2015 m. lapkričio 3 d. įsakymas Nr. T1-281
Patvirtinti banderolėse privalomi nurodyti rekvizitai ir banderolių matmenys
Pakeistos VMI teikiamos laidavimo arba garantijos sumos apskaičiavimo, tikslinimo, taip pat laidavimo arba garantijos dokumentų priėmimo ir naudojimo taisyklės
Paaiškintas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatų taikymas apmokestinant doktorantams ir profesinių studijų studentams mokamą paramą
Atnaujinta Verslo liudijimą įsigyjančio gyventojo atmintinė
Aiškinamos VMI prie FM viršininko 2017 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. VA-83 nuostatos
 
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 24179