varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Į pradžią Į pradžią

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 

Pakeistas Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašas
2017 12 08
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 22 d. nutarimu Nr. 950 pakeistas Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašas. Pakeitimas susijęs su reorganizavimu:
 
LR Vyriausybės 2017 m. liepos 5 d. nutarimu Nr. 561 reorganizuota Valstybinė geležinkelio inspekcija prijungiant ją prie Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos;
 
Vyriausybė 2017 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. 402 sutiko, kad Lietuvos saugios laivybos administracija būtų reorganizuota jungimo būdu prijungiant ją prie Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos, o 2017 m. spalio 18 d. nutarimu Nr. 842 nustatyta, kad po reorganizavimo Valstybinės kelių transporto inspekcijos pavadinimas bus Lietuvos transporto saugos administracija.
 

Dokumentą galima rasti UAB „Pačiolis" leidžiamame elektroniniame norminių aktų sąvade „Rinkliavos".


Jūsų komentarai

Šiuo metu komentarų nėra.
Vardas:
El. pašto adresas:
Jusu komentaras:
  

Kitos publikacijos
Atnaujintas leidinys
Pakeistas GPM įstatymo 27 straipsnio komentaras
Pakeistos Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklės
Keičiamas Reikalavimų audito komitetams aprašas
Papildytas Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašas
Pakeistas bendrinis klausimynas
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Lietuvos Respublikos darbo kodekso 41 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 33 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Lietuvos Respublikos g yventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 26 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Aiškinami naujausi Gyventojų turto deklaravimo įstatymo pakeitimai
2018 m. žemės mokesčio skaičiavimo tvarka
2017 metų gyventojų gautų palūkanų apmokestinimas ir deklaravimas
Papildytas Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašas
Pakeitimai susiję su teritorinių darbo biržų reorganizavimu
Patvirtintas 2018 m. mažareikšmės žalos išieškojimo išlaidų dydis
Pakeistos Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų formų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklės
Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos užpildymo ir pateikimo taisyklių pakeitimai
Patikslinta Verslo liudijimą įsigyjančio gyventojo atmintinė
Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų formų užpildymas, pateikimas, tikslinimas
Pakeista Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos duomenų išrašo FR0667 formos pildymo tvaka
Aiškinama galimybė nuomoti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį ar jo teritorijos dalį kitiems ūkio subjektams
Aiškinama vidutinės svertinės mažmeninės cigarečių pardavimo kainos apskaičiavimo tvarka
Nustatytas 10 000 eurų dydžio mokestis už LR konkurencijos tarybai teikiamą pranešimą
Parengtas leidinys „Komandiruočių sąnaudos ir komandiruočių kompensacijų dydžiai, neapmokestinami gyventojų pajamų mokesčiu“
Keičiami Vyriausybės nario, valstybės pareigūno pažymėjimai
Papildytas Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašas
Supaprastinti atsiskaitymo už metinius veiklos rezultatus reikalavimai
Patikslintos Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijavimo taisyklių nuostatos
Keičiami Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai
Keitėsi žalos atlyginimo nukentėjusiesiems dėl sveikatos sužalojimo ar susirgimo profesine liga, kai ši prievolė pereina valstybei, tvarka
Pakeistas Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašas
Patvirtinta vidutinė svertinė mažmeninė cigarečių pardavimo kaina
Pakeistos Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės
Papildytas Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašas
Pakeisti Ilgalaikio darbo išmokų fondo nuostatai
Keičiama Registro objektų registravimo tvarka
Pakeistas Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į VMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, kodų sąrašas
Patvirtinta forma FR1121
Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 2 ir 10(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
Pakeistos Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos užpildymo ir pateikimo taisyklės
Pakeistos LR valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklės
Lietuvos Respublikos skolų išieškojimo įmonių įstatymo projektas
Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 1 straipsniu patvirtinto Lietuvos Respublikos darbo kodekso 163, 179, 181, 184, 191, 192, 193, 197 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
VMI informuoja apie galimybę susigrąžinti gyventojų pajamų mokesčio permoką
VMI primena gyventojams, kad jie patys pasitikslintų, ar neatsiranda pareiga deklaruoti pajamas ir papildomai sumokėti pajamų mokestį.
Nekilnojamojo turto pardavimas
VMI aiškina dėl turto deklaravimo
VMI pateikia paaiškinimą dėl pajamų mokesčio dalies skyrimo
Aiškinama deklaracijų teikimo tvarka
Papildytas Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašas
Papildytas Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašas
Patikslintos Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklės
Pakeitimas susijęs su duomenų teikimu
Pakeisti reikalavimai siųsti raštą ES šalių susižinojimo tarnybai
Patvirtinta: Kriterijų, kuriuos turi atitikti laikinojo įdarbinimo įmonė, sąrašas ir laikinojo įdarbinimo įmonių atitikties šiems kriterijams nustatymo tvarkos aprašas
Aiškinama Gyventojų pajamų mokesčio lengvata mokantiems savanoriško pensijų kaupimo įmokas
Primenama gyventojų gautų finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamų apmokestinimo tvarka
Atnaujintas leidinys
Pakeistas Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašas
Atnaujinta Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“
Neteko galios 2015 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. V-120
Savivaldybės ataskaitas teikia FM Finansų politikos departamentui
Patikslintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius
Įsteigtas Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras
Įgyvendinamos nuostatos dėl buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų konsolidavimo
Pakeitimai susiję su GPAIS veikla
Nustatyta ekspertizės skyrimo tvarka
Pakeistas Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas
Pakeista registravimo IDAIS sistemoje tvarka
Nustatyta pažymos FR0471 formos teikimo tvarka
Pakeistas Apskaitos dokumentų duomenų teikimo standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje tvarkos aprašas
Aiškinamas GPM įstatymo nuostatų taikymas apmokestinant nekilnojamojo turto nuomos pajamas
VMI prie FM aiškina, kas turi deklaruoti metines pajamas
VMI prie FM aiškina viršininko 2018 m. vasario 5 d. įsakymą Nr. VA-8
Nustatyta, kada perkančioji organizacija gali vykdyti mažos vertės apklausą
Pakeistas statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017
Papildyta Vartotojų teisių apsaugos tarybos sudėtis
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 "Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą st
Keičiami Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatai
Pakeistas Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašas
Įgyvendinama krašto apsaugos sistemos institucijų reforma
Atnaujintas Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašas
Reglamentuota VSDF valdybos prie SADM valdomų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie SADM informacinės sistemos, LR apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro bei LR pensijų kaupimo s
Nustatyta: vadovavimosi 2014 m. lapkričio 25 d įsakymu Nr. VA-151 patvirtintomis taisyklėmis tvarka, deklaracijos FR0573 formos teikimo tvarka
Nustatyta FR0471 formos 5 versijos teikimo tvarka
Patvirtintos Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos
Nustatyta atskira PVM ir akcizų lengvatų taikymo Lietuvoje tvarka
Patvirtintos Filmą kvalifikuojančios pažymos išdavimo paraiškos ir filmo finansavimo plano formos
Pripažintos negaliojančiomis dokumentų formos
Pakeistos Finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus taisyklės
Patvirtintas LR valstybės saugumo departamento mažos vertės viešųjų pirkimų tvarkos aprašas
Atnaujinta Verslo liudijimą įsigijančio gyventojo atmintinė
Patvirtintos Vartotojų prašymų dėl informacijos suteikimo ir skundų nagrinėjimo VVTAT Europos vartotojų centre taisyklės
Nauja redakcija išdėstytas LR Vyriausybės 2011 m. spalio 12 d. nutarimas Nr. 1178
Skelbiama 2017 metų konsolidavimo schema
Keisis Nekilnojamojo turto registro nuostatai
 
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 1834