varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Į pradžią Į pradžią

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 

VMI prie FM aiškina naujausius Akcizų įstatymo pakeitimus
2017 12 08
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2017 m. lapkričio 28 d. rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-36459 informuoja, kad 2017 m. lapkričio 7 d. priimtas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 58(1) straipsnio pakeitimo įstatymas XIII-711, kurio nuostatos įsigalios 2018 m. vasario 1 d.
 
Raštą galima rasti UAB „Pačiolis" leidžiamame elektroniniame norminių aktų sąvade „Akcizai".

Jūsų komentarai

Šiuo metu komentarų nėra.
Vardas:
El. pašto adresas:
Jusu komentaras:
  

Kitos publikacijos
LR finansų ministro įsakymo „Dėl 9-ojo verslo apskaitos standarto „Atsargos“ patvirtinimo“ projektas
Elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo projektas
Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 9 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
VMI prie FM informuoja apie Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių pakeitimus
Atnaujintas Valstybės įmonių ir viešųjų įstaigų vadovaujančių darbuotojų, turinčių teisę naudotis tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, pareigybių sąrašas
Pakeistas Viešojo sektoriaus subjektų privalomasis bendrasis sąskaitų planas
Statybos užbaigimo tvarkos aprašas išdėstytas nauja redakcija
Papildytas 20-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Finansavimo sumos“
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas "Dėl su akcizų lengvatomis susijusių akmens anglių, kokso, lignito tiekimo ir naudojimo įforminimo taisyklių išdėstymo nauja redakcija" (2017 12 22 Nr. (18.2-31-2 E) RM
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas "Dėl asmenų, turinčių teisę be akcizų įsigyti laivų (orlaivių) degalų" (2017 12 22 Nr. (18.2-31-2 E) RM-39503)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas "Dėl prašymų išduoti leidimus, suteikiančius teisę įsigyti ir naudoti gazolius, apmokestinamus lengvatiniu akcizų tarifu, pateikimo per Mano VMI" (2017 12 21 Nr. (18.2-
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas "Dėl Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių pakeitimo" (2017 12 21 Nr. (18.2-31-2 E) RM-39004)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas "Dėl leidinio "Juridinių asmenų reorganizavimas ir su tuo susijusios pridėtinės vertės mokesčio prievolės" atnaujinimo" (2017 12 29 Nr. (18.2-31-2 E) RM-40468)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinis pranešimas "Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos ir jos užpildymo ir pateikimo taisyklių" (2017 12 21 Nr. (18.18-31-1E) RM-39002)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas "Dėl Nuo akcizų atleistas naftos dujas ir dujinius angliavandenilius buitinėms reikmėms tiekiančių / naudojančių asmenų registravimo ir išpilstytų dujų apskaitos tvarky
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas "Dėl leidinio "PVM sąskaitų faktūrų rekvizitai ir prievolės, susijusios su pridėtinės vertės mokesčiu" (2017 12 29 Nr. (18.2-31-2 E) RM-40458)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas "Dėl leidinio "VAT refund for foreign taxable persons" parengimo" (2017 12 29 Nr. (18.2-31-2 E) RM-40466)
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas "Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. VA-135 pakeitimo" (2017 12 28 Nr. (32.44
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas "Dėl teisės akto pakeitimo (dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2013 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. VA-36)" (2
Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas" (2004 01 27 Nr. IX-1977, 1996 07 03 Nr. I-1428 nauja redakcija) Naujausias pakeitimas 2017 12 19 Nr. XIII-933
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštas "Dėl Siūlymo inicijuoti juridinio asmens likvidavimą ir pranešimo apie juridinio asmens, užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės atsiskaitymą su biudžetais ir p
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymas "Dėl Pažymos apie statinio (-ių) atitiktį esminiams statinio reikalavimams rekvizitų patvirtinimo" (2017 12 22 Nr. 1V-169)
Keitimas susijęs su Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymu
Lietuvos Respublikos įstatymas "Lietuvos Respublikos žemės įstatymas" (2004 01 27 Nr. IX-1983, 1994 04 26 Nr. I-446 nauja redakcija) Naujausias pakeitimas 2017 12 21 Nr. XIII-971
Keičiamas Valstybės tarnybos įstatymo 48(1) straipsnis
Keičiami Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatai
Teismas galės įpareigoti pradėti dirbti
Vertintojas organizuoja vertinimą vadovaudamasis jo vadovo patvirtintu metiniu planu
Pakeistos Atliekų tvarkymo taisyklės
Keičiamas Įmonių bankroto įstatymas
Keičiamas LR įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“
Atnaujinti bendrieji pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitos reikalavimai
Keičiamas LR užimtumo įstatymas
Keičiamas Darbo kodekso 63 straipsnis
Patvirtinta: 2018 metų indeksavimo koeficientas, bazinės pensijos dydis, apskaitos vieneto vertė
Papildyti įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodai
Keitimas susijęs su optimizuojama Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų veikla
Tikslinamos nuostatos, susijusios su Lietuvos darbo biržos ir teritorinių darbo biržų juridinio statuso ir pavadinimo pakeitimu
Patvirtintos naujos formų redakcijos
VMI prie FM informuoja apie VMI prie FM viršininko 2017 m. gruodžio 19 d. įsakymą Nr. VA-114
VMI aiškina formų pakeitimus
Pakeistas Viešųjų įstaigų įstatymo 1 straipsnis
Atnaujinta Vartotojų teisių apsaugos tarybos sudėtis
Pripažinta netekusia galios FR1091 forma
Atnaujinta naudotojų registravimosi CVP IS tvarka
Sudarytos sąlygos veiksmingesnei koncentracijos priežiūros procedūrai
Pakeista Pranešimo apie koncentraciją pateikimo ir nagrinėjimo tvarka
LRV nutarimas Nr. 358 suderintas su LR valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymu Nr. XIII-593
Užtikrinta pakankama laisvųjų ekonominių zonų (LEZ) ir valstybės pagalbos stebėsena
Keičiamas Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymas
Pakeistas LR Vyriausybės 1999 m. lapkričio 5 d. nutarimas Nr. 1235
Papildytas Biudžetinių įstaigų įstatymas
Keičiami Baudžiamojo proceso kodekso 342, 346 ir 348 straipsniai
Keičiamas Bausmių vykdymo kodeksas
Neįsigaliojo Atliekų tvarkymo taisyklių papildymas nuo 2019 metų
Atnaujinti minimalūs naudotos elektros ir elektroninės įrangos vežimo reikalavimai
Pakeitimai Administracinių nusižengimų kodekse
Patikslintas Tarnybos buveinės adresas
Sudarytos galimybės užimtiems (dirbantiems) asmenims, tačiau darbo ieškantiems, persikvalifikuoti ir išlikti aktyviems darbo rinkos dalyviams
Keisis Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės
Pasikeitė draudėjo veiklos nevykdymo nustatymo tvarka
Keičiamos Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklės
Keičiamas LR valstybinio socialinio draudimo įstatymas
Keičiamas Sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnis
Prašyme grąžinti PVM turi būti nurodyta užsienio valstybės kompetentingos institucijos išduota pažyma (sertifikatas)
Patvirtinta Naujos transporto priemonės tiekimo į kitą valstybę narę deklaracijos FR0620 forma
Pakeistos Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu susijusių formų bei jų užpildymo taisyklės
Nustatyta Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas ES valstybes nares ataskaitos formos FR0564 užpildymo, teikimo ir tikslinimo tvark
Pakeistos Už ES teritorijos ribų įsikūrusio apmokestinamojo asmens prašymo grąžinti pridėtinės vertės mokestį FR0445 formos užpildymo taisyklės
Nauja redakcija išdėstytas Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašas
Registro tvarkytojas apie įregistravimą / išregistravimą informuoja mokesčių mokėtoją per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo
Pakeitimai susiję VMI informacine sistema
Pakeistos Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklės
VMI prie FM informuoja aoie naujausius VMI prie FM viršininko 2014 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. VA-52 pakeitimus
VMI prie FM aiškina esmines VMI prie FM viršininko 2017 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. VA-99 nuostatas
Netenka galios Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM viršininko 2015 m. rugsėjo 15 d. įsakymas Nr. 1V-153
Pakeistas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. 1S-92
Netenka galios Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM viršininko 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 1V-210
Patvirtinti Statybos užbaigimo akto rekvizitai
Patvirtinti Prašymo išduoti statybos užbaigimo aktą rekvizitai
Atnaujinti Deklaracijos apie statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) (kai statybą numatyta užbaigti etapais) statybos užbaigimą / statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą rekvizitai
Netenka galios Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie AM viršininko 2017 m. vasario 13 d. įsakymas Nr. 1V-20
Papildytos Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklės
Nustatyta elektroninių dokumentų, vaizdo ir garso dokumentų perdavimo valstybės archyvams tvarka
Pakeistos Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklės
Neteko galios Kalėjimų departamento direktoriaus 2017 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. V-305
Patvirtintas pareigybių, į kurias paskirtiems pataisos pareigūnams mokamos priemokos už darbą pavojingomis darbo sąlygomis, sąrašas
Atnaujinta leidimų važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo tvarka
Patvirtintas Ilgalaikio darbo išmokų skyrimo, apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašas
Pakeistas Mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos perėmimo procedūrų aprašas
Aiškinamas biodujų, laikomų ekvivalentišku produktu gamtinėms dujoms, apmokestinimas
VMI prie FM aiškina 2017 m. lapkričio 15 d. priimtą LR finansų ministro įsakymą Nr. 1K-401
Atnaujintas pastatų pagal paskirtį priskyrimas negyvenamiesiems pastatams ir gyvenamiesiems pastatams
Keičiami Reklamos įstatymo 12 ir 19 straipsniai
Pakeistas Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašas
Pakeitimas dėl Lietuvos saugios laivybos administracijos reorganizavimo
Pakeistas Ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių viešojo administravimo subjektų sąrašas
Keičiamas Netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo įstatymas
 
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 13551