varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Į pradžią Į pradžią

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 

VMI prie FM informuoja apie VMI prie FM viršininko 2017 m. gruodžio 19 d. įsakymą Nr. VA-114
2018 01 04

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2017 m. gruodžio 20 d. rašte Nr. (32.44-31-3)-RM-38856 informuoja apie VMI prie FM viršininko 2017 m. gruodžio 19 d. įsakymą Nr. VA-114 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. V-298 „Dėl Atsiskaitymo su valstybės ir / ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais pažymų išdavimo taisyklių ir FR0319, FR0320 ir FR0321 formų patvirtinimo" pakeitimo" ir aiškina naujausius pakeitimus.

Raštą galima rasti UAB „Pačiolis" leidžiamame elektroniniame norminių aktų sąvade „Mokesčių administravimas".

Jūsų komentarai

Šiuo metu komentarų nėra.
Vardas:
El. pašto adresas:
Jusu komentaras:
  

Kitos publikacijos
Lietuvos Respublikos skolų išieškojimo įmonių įstatymo projektas
Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 1 straipsniu patvirtinto Lietuvos Respublikos darbo kodekso 163, 179, 181, 184, 191, 192, 193, 197 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
VMI informuoja apie galimybę susigrąžinti gyventojų pajamų mokesčio permoką
VMI primena gyventojams, kad jie patys pasitikslintų, ar neatsiranda pareiga deklaruoti pajamas ir papildomai sumokėti pajamų mokestį.
Nekilnojamojo turto pardavimas
VMI aiškina dėl turto deklaravimo
VMI pateikia paaiškinimą dėl pajamų mokesčio dalies skyrimo
Aiškinama deklaracijų teikimo tvarka
Papildytas Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašas
Papildytas Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašas
Patikslintos Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklės
Pakeitimas susijęs su duomenų teikimu
Pakeisti reikalavimai siųsti raštą ES šalių susižinojimo tarnybai
Patvirtinta: Kriterijų, kuriuos turi atitikti laikinojo įdarbinimo įmonė, sąrašas ir laikinojo įdarbinimo įmonių atitikties šiems kriterijams nustatymo tvarkos aprašas
Aiškinama Gyventojų pajamų mokesčio lengvata mokantiems savanoriško pensijų kaupimo įmokas
Primenama gyventojų gautų finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamų apmokestinimo tvarka
Atnaujintas leidinys
Pakeistas Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašas
Atnaujinta Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“
Neteko galios 2015 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. V-120
Savivaldybės ataskaitas teikia FM Finansų politikos departamentui
Patikslintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius
Įsteigtas Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras
Įgyvendinamos nuostatos dėl buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų konsolidavimo
Pakeitimai susiję su GPAIS veikla
Nustatyta ekspertizės skyrimo tvarka
Pakeistas Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas
Pakeista registravimo IDAIS sistemoje tvarka
Nustatyta pažymos FR0471 formos teikimo tvarka
Pakeistas Apskaitos dokumentų duomenų teikimo standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje tvarkos aprašas
Aiškinamas GPM įstatymo nuostatų taikymas apmokestinant nekilnojamojo turto nuomos pajamas
VMI prie FM aiškina, kas turi deklaruoti metines pajamas
VMI prie FM aiškina viršininko 2018 m. vasario 5 d. įsakymą Nr. VA-8
Nustatyta, kada perkančioji organizacija gali vykdyti mažos vertės apklausą
Pakeistas statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017
Papildyta Vartotojų teisių apsaugos tarybos sudėtis
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 "Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą st
Keičiami Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatai
Pakeistas Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašas
Įgyvendinama krašto apsaugos sistemos institucijų reforma
Atnaujintas Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašas
Reglamentuota VSDF valdybos prie SADM valdomų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie SADM informacinės sistemos, LR apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro bei LR pensijų kaupimo s
Nustatyta: vadovavimosi 2014 m. lapkričio 25 d įsakymu Nr. VA-151 patvirtintomis taisyklėmis tvarka, deklaracijos FR0573 formos teikimo tvarka
Nustatyta FR0471 formos 5 versijos teikimo tvarka
Patvirtintos Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos
Nustatyta atskira PVM ir akcizų lengvatų taikymo Lietuvoje tvarka
Patvirtintos Filmą kvalifikuojančios pažymos išdavimo paraiškos ir filmo finansavimo plano formos
Pripažintos negaliojančiomis dokumentų formos
Pakeistos Finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo apie asmens sąskaitų likučius, metines sąskaitų įplaukas ir skolinius įsipareigojimus taisyklės
Patvirtintas LR valstybės saugumo departamento mažos vertės viešųjų pirkimų tvarkos aprašas
Atnaujinta Verslo liudijimą įsigijančio gyventojo atmintinė
Patvirtintos Vartotojų prašymų dėl informacijos suteikimo ir skundų nagrinėjimo VVTAT Europos vartotojų centre taisyklės
Nauja redakcija išdėstytas LR Vyriausybės 2011 m. spalio 12 d. nutarimas Nr. 1178
Skelbiama 2017 metų konsolidavimo schema
Keisis Nekilnojamojo turto registro nuostatai
Patvirtintos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės
Įteisintos elektroninės vinjetės
GPAIS privaloma visiems gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitą vykdantys subjektams
Pakeistos Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklės
Nustatytas laiko tarpas, per kurį draudėjas informuojamas apie susidariusią skolą iki pradedant jos išieškojimą
Pakeisti Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos nuostatai
VMI aiškina įsakymus Nr. VA-4 ir Nr. VA-5
VMI informuoja apie įsakymo Nr. VA-13 pakeitimus
Atnaujinta informacija „Prizų apmokestinimas ir deklaravimas“
Atnaujinta informacija „Dovanų apmokestinimas ir deklaravimas“
Atnaujinta informacija „Pašalpų apmokestinimas ir deklaravimas“
VMI prie FM informuoja apie įsakymo Nr. VA-91 pakeitimus
Paskelbta Lietuvos higienos normos HN 30:2009 nauja redakcija
Keitėsi Tauriųjų metalų ir brangakmenių apskaitos tvarkos aprašo 10 priedas
Keičiamas Branduolinės energijos įstatymo 7 straipsnis
Pakeistas Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 straipsnis
Pakeistas įstatymo pavadinimas
Patvirtintos Gavėjų prašymų dėl informacijos pateikimo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Europos vartotojų centre nagrinėjimo taisyklės
Patvirtintas LR specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams mokamų priemokų skyrimo kriterijų ir tvarkos aprašas
Papildytas Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašas
Nebegalioja forma B-15
Keičiamas Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnis
Pakeistas Atliekų tvarkymo įstatymas
Keičiamas Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas
Pakeistas Civilinio kodekso 2.33 straipsnis
Pakeitimai susiję su GPAIS įvedimu
Nustatyta, kada kliento veikla priskiriama veiklai, kuriai būdingos didelės nuolatinės ir reguliarios piniginės operacijos
Atnaujinta, kada asmuo, slaugantis neįgalų asmenį, turi teisę į draudimą valstybės lėšomis
Svarbu seneliams – Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimas
Nauja redakcija išdėstytas Skelbimų grąžinimo tvarkos aprašas
Papildyti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nuostatai
Patvirtintos Naudojimosi Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema taisyklės
Pakeistas Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūno statuso atkūrimo tvarkos aprašas
Pakeistos Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklės
Nustatyta tvarka, kurios laikantis pirmą kartą pagal aprašą apskaičiuojami ir tvirtinami atlyginimo už dokumentų teikimą dydžiai
2018 m. gegužės 1 d. netenka galios LR Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 1 d. nutarimas Nr. 1039
Pakeistos Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės
Nauja redakcija išdėstyta forma SB-3-išlaidos
Pakeistas VMI prie FM viršininko 2016 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. VA-137
Nustatyta ataskaitų apie 2017 m. užstato už vienkartines pakuotes sistemos organizavimo plano vykdymą teikimo tvarka
Atnaujintos Asmenų prašymų, pranešimų ir skundų nagrinėjimo bei jų aptarnavimo Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje taisyklės
Pakeitimai susiję su gautos 2 proc. GPM sumos deklaravimu
Teritorinei muitinei dokumentai pateikiami ne vėliau kaip prieš 15 d. d. iki prekių išgabenimo į kitą valstybę narę laiko pabaigos
Pakeistos Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklės
 
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 742