varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Į pradžią Į pradžią

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 

Įmonės sudaromos sutartys dėl konfidencialumo
2018 05 09

Darbo kodeksas (DK) nustato, kad darbo sutarties šalys gali sulygti dėl to, jog darbuotojas darbo sutarties vykdymo metu ir pasibaigus darbo sutarčiai asmeniniais ar komerciniais tikslais nenaudos ir kitiems asmenims neatskleis tam tikros iš darbdavio ar dėl atliktos darbo funkcijos gautos informacijos, kurią darbo sutarties šalys savo susitarime dėl konfidencialios informacijos apsaugos įvardys konfidencialia. Vertinant šią kodekso nuostatą, pirmiausia pastebėsime, kad šalys turi teisę, bet ne pareigą sudaryti tokį susitarimą. Be to, pastebėtina, kad toks susitarimas apima tiek darbo pas darbdavį laikotarpį, tiek ir laikotarpį po darbo santykių nutraukimo. Tiesa, kodeksas nurodo, kad susitarimas dėl konfidencialios informacijos apsaugos galioja vienerius metus po darbo santykių pasibaigimo, jeigu darbo sutarties šalys nesusitaria dėl ilgesnio termino. Kiek ilgesnis terminas gali būti nustatyta, nedetalizuojama. Tačiau, jis turėtų būtų protingas, be to, termino prailginimas turėtų būti pagrįstas. Manytina, kad tokio susitarimo neterminuotas ar neprotingai ilgas galiojimas galėtų pažeisti darbuotojo interesus ir, ko gero, toks sutarties termino pratęsimas teismo galėtų būti pripažintas neteisėtu.

Kokia informacija laikoma konfidencialia

Darbdaviai, norintieji pasinaudoti šia kodekso aptariama galimybe ir su darbuotojais sudaryti tokio pobūdžio susitarimą, pirmiausia turės aiškiai apsispręsti, kokia jų įmonėje esant informacija, kokie duomenys yra laikytini konfidencialiais. Būtina pabrėžti, kad tai vienas iš svarbiausių darbų, nes ne visi duomenys, ne visa informacija gali būti pripažįstama konfidencialia.

Kodeksas nurodo, kad konfidencialia informacija negali būti laikomi duomenys, kurie viešai prieinami, taip pat duomenys, kurie pagal teisės aktus ar pagal jų paskirtį negali būti laikomi konfidencialiais. Pavyzdžiui, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 26 str. 1 dalyje įtvirtinta, kad „finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas) skelbiami viešai Juridinių asmenų registre".Taigi, informacija ir duomenys, įtraukti į finansines ataskaitas ir/ar auditoriaus išvadą, laikytini vieša informacija, todėl ji negali būti laikoma konfidencialia. Tuo pačiu, ir jos atskleidimas negali būti laikomas konfidencialios informacijos atskleidimu. Beje, kodekse nustatyta, kad konfidencialios informacijos atskleidimo draudimas netaikomas, kai informacija teikiama valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai apie darbdavio daromus darbo ar kitų teisės normų pažeidimus, taip pat kai informacija teikiama teismui ar kitam ginčus nagrinėjančiam organui. Tai svarbu, nes jeigu darbuotojas darbdavio pripažintą konfidencialią informaciją pateiktų minėtiems subjektams, tai nebūtų laikoma neteisėtu konfidencialios informacijos atskleidimu. Kitaip tariant, tai neužtrauktų darbuotojui nei drausminės, nei materialinės atsakomybės.

Beje, DK įtvirtina darbdavio pareigą šioje srityje – jis privalo imtis aktyvių veiksmų siekiant tam tikrus duomenis apsaugoti nuo jų paskelbimo kitiems asmenims (pvz. patvirtinti tokios informacijos sąrašą, jį paskelbti, su juo supažindinti visus darbuotojus, riboti tokios informacijos gavimą ir pan.). Be to, darbdavys, sudarydamas sutartį dėl konfidencialios informacijos neatskleidimo turėtų aiškiai numatyti, kokius įsipareigojimus prisiima siekiant sudaryti sąlygas darbuotojams saugoti konfidencialią informaciją (pvz. pasikeitus konfidencialios informacijos sąrašui, apie tai iš karto raštu informuoti darbuotoją; teikti kokias nors papildomas priemones tokios informacijos saugojimui (pvz. dokumentų naikiklis) ir pan.).

Konfidencialumo pareigos pažeidimo pasekmės

DK įtvirtina, kad sudarydamos susitarimą dėl konfidencialios informacijos neatskleidimo, darbo sutarties šalys gali sulygti dėl netesybų už šio susitarimo nevykdymą ar netinkamą jo vykdymą. Tai reiškia, kad tokiame susitarime galima aptarti, kokios pasekmės kyla, jeigu susitarimo šalys nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus. Žinoma, tokio pobūdžio susitarimuose didžiausias dėmesys būtų nukreiptas aptarti tai, kas laukia darbuotojo, pažeidusio savo įsipareigojimus. Tačiau, jeigu tokiame susitarime nėra aptarta, kokia galima bauda grėstų darbuotojui už atitinkamos informacijos atskleidimą, pastarasis neturėtų pernelyg apsidžiaugti, kad galės išvengti materialinių pasekmių. Šiuo aspektu reikšminga tai, kad jeigu darbuotojas pažeidžia susitarimą dėl konfidencialios informacijos apsaugos ir taip padaro žalos darbdaviui, darbuotojas gali būti įpareigojamas atlyginti visą darbdaviui padarytą žalą. Kitaip tariant, už tokio įsipareigojimo nesilaikymą ir už tokiu pareigų pažeidimu padarytą žalą darbuotojui būtų taikoma visiška materialinė atsakomybė.

Žinoma, kilus ginčui dėl konfidencialios informacijos neteisėto atskleidimo, darbdaviui didžiausia problema taptų kokiais įrodymais ir kaip pagrįsti tokį informacijos, priskirtos konfidencialiai, atskleidimą. Dažniausiai, tokie pažeidimai būna itin sunkiai įrodomi. O dar sudėtingiau būtų įrodyti ir pagrįsti tokiu konfidencialios informacijos atskleidimu padarytos žalos dydį. Visam tam reikia itin daug pastangų ir kompetencijos. Štai kodėl daug paprasčiau tokioje sutartyje aptartį už konfidencialumo pareigos pažeidimą darbuotojui taikytinų netesybų (pvz. baudos) dydį. Dažniausiai taip būtų išvengiama pareigos įrodinėti patirtos žalos dydį, o pakaktų įrodyti vien patį pažeidimo faktą ir būtų galima siekti iš darbuotojo išsireikalauti sutarto dydžio baudą.


Jūsų komentarai

Šiuo metu komentarų nėra.
Vardas:
El. pašto adresas:
Jusu komentaras:
  

Kitos publikacijos
Panaikinta darbuotojų visiškos materialinės atsakomybės sutartis, bet ne visiška materialinė atsakomybė
2018 m. rugsėjo 15 d. įsigalioja nauji Komisijos įgyvendinimo reglamentai
Keičiamos Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisyklės
Pakeistas Tvarkos aprašas
Valstybės ir savivaldybės įmonėse didinamas nepriklausomų valdybos narių skaičius
Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai išdėstyti nauja redakcija
Papildytas Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašas
Keičiamas Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašas
Atnaujintas Atliekų tvarkymo programos paraiškų atrankos komitetas
Globėjai, seneliai ir senelės gali gauti ligos, vaiko priežiūros išmokas
Patvirtintos užsieniečių sezoninio darbo formos
Taisyklės papildytos naujomis sąvokomis
Klausimai–atsakymai dėl mažųjų bendrijų apmokestinimo
Keičiama Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacija
Pakeista apie numatomą etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų įvežimą iš bet kurios valstybės ar teritorijos į Lietuvos Respublikoje organizuojamas parodas ir reprezentacinius renginius forma
Pakeistas Ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašas pagal grupes
Privačių interesų deklaravimo informacinėje sistemoje pateiktos deklaracijos saugomos institucijos vadovo nustatyta tvarka
Keičiamos ES sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklės
Pakeitimas įsigalios 2019 m. sausio 1 d
Nuo 2019 metų taikomos rekomendacijos savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančioms institucijoms ir savivaldybių institucijoms
Iš sąrašo išbrauktas Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas
Sudaromos palankios teisinės prielaidos seniūnijoms steigti
Reorganizuojamas Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas
Keičiama Piniginių operacijų, sandorių ir klientų registracijos žurnalų tvarkymo taisyklių duomenų registravimo tvarka
Pakeistas Vairuotojų sveikatos tikrinimo reikalavimų ir tvarkos aprašas
Įrašyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra
Keičiamas ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo reglamentavimas
Keitimas susijęs su Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo reorganizavimu
Pakeistos Informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų įgyvendinti, pateikimo taisyklės
Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 1, 2, 5, 8, 12, 21, 27, 44, 45, 47 ir 48 straipsnių pakeitimo ir 50 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. XIIIP-1804,Potencialiai pavojingų įrenginių priežiū
Atnaujintas leidinys
Pakeistas GPM įstatymo 27 straipsnio komentaras
Pakeistos Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklės
Keičiamas Reikalavimų audito komitetams aprašas
Papildytas Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašas
Pakeistas bendrinis klausimynas
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Lietuvos Respublikos darbo kodekso 41 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 33 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Lietuvos Respublikos g yventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 26 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Aiškinami naujausi Gyventojų turto deklaravimo įstatymo pakeitimai
2018 m. žemės mokesčio skaičiavimo tvarka
2017 metų gyventojų gautų palūkanų apmokestinimas ir deklaravimas
Papildytas Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašas
Pakeitimai susiję su teritorinių darbo biržų reorganizavimu
Patvirtintas 2018 m. mažareikšmės žalos išieškojimo išlaidų dydis
Pakeistos Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų formų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklės
Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos užpildymo ir pateikimo taisyklių pakeitimai
Patikslinta Verslo liudijimą įsigyjančio gyventojo atmintinė
Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų formų užpildymas, pateikimas, tikslinimas
Pakeista Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos duomenų išrašo FR0667 formos pildymo tvaka
Aiškinama galimybė nuomoti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį ar jo teritorijos dalį kitiems ūkio subjektams
Aiškinama vidutinės svertinės mažmeninės cigarečių pardavimo kainos apskaičiavimo tvarka
Nustatytas 10 000 eurų dydžio mokestis už LR konkurencijos tarybai teikiamą pranešimą
Parengtas leidinys „Komandiruočių sąnaudos ir komandiruočių kompensacijų dydžiai, neapmokestinami gyventojų pajamų mokesčiu“
Keičiami Vyriausybės nario, valstybės pareigūno pažymėjimai
Papildytas Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašas
Supaprastinti atsiskaitymo už metinius veiklos rezultatus reikalavimai
Patikslintos Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijavimo taisyklių nuostatos
Keičiami Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai
Keitėsi žalos atlyginimo nukentėjusiesiems dėl sveikatos sužalojimo ar susirgimo profesine liga, kai ši prievolė pereina valstybei, tvarka
Pakeistas Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašas
Patvirtinta vidutinė svertinė mažmeninė cigarečių pardavimo kaina
Pakeistos Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės
Papildytas Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašas
Pakeisti Ilgalaikio darbo išmokų fondo nuostatai
Keičiama Registro objektų registravimo tvarka
Pakeistas Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į VMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, kodų sąrašas
Patvirtinta forma FR1121
Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 2 ir 10(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
Pakeistos Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos užpildymo ir pateikimo taisyklės
Pakeistos LR valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklės
Lietuvos Respublikos skolų išieškojimo įmonių įstatymo projektas
Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 1 straipsniu patvirtinto Lietuvos Respublikos darbo kodekso 163, 179, 181, 184, 191, 192, 193, 197 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
VMI informuoja apie galimybę susigrąžinti gyventojų pajamų mokesčio permoką
VMI primena gyventojams, kad jie patys pasitikslintų, ar neatsiranda pareiga deklaruoti pajamas ir papildomai sumokėti pajamų mokestį.
Nekilnojamojo turto pardavimas
VMI aiškina dėl turto deklaravimo
VMI pateikia paaiškinimą dėl pajamų mokesčio dalies skyrimo
Aiškinama deklaracijų teikimo tvarka
Papildytas Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašas
Papildytas Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašas
Patikslintos Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklės
Pakeitimas susijęs su duomenų teikimu
Pakeisti reikalavimai siųsti raštą ES šalių susižinojimo tarnybai
Patvirtinta: Kriterijų, kuriuos turi atitikti laikinojo įdarbinimo įmonė, sąrašas ir laikinojo įdarbinimo įmonių atitikties šiems kriterijams nustatymo tvarkos aprašas
Aiškinama Gyventojų pajamų mokesčio lengvata mokantiems savanoriško pensijų kaupimo įmokas
Primenama gyventojų gautų finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamų apmokestinimo tvarka
Atnaujintas leidinys
Pakeistas Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašas
Atnaujinta Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“
Neteko galios 2015 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. V-120
Savivaldybės ataskaitas teikia FM Finansų politikos departamentui
Patikslintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius
Įsteigtas Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras
Įgyvendinamos nuostatos dėl buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų konsolidavimo
 
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 11264