varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Į pradžią Į pradžią

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 

Panaikinta darbuotojų visiškos materialinės atsakomybės sutartis, bet ne visiška materialinė atsakomybė
2018 05 09

Visiškos materialinės atsakomybės taikymo atvejai

Reikėtų priminti, kad ir galiojant ankstesniam Darbo kodeksui, visiškos materialinės atsakomybės sutarties sudarymas buvo tik vienas iš atvejų, kuomet darbuotojui, savo neteisėtais veiksmais padariusiam žalą darbdaviui, galėjo tekti atlyginti visą padarytą žalą. Tad ir šiuo metu galiojantis kodeksas, nors ir panaikinta galimybė sudaryta visiškos materialinės atsakomybės sutartis (tuo pačiu – anksčiau sudarytos sutartys laikomos negaliojančiomis!), numato tam tikrus atvejus, kuomet darbuotojas privalo atlyginti visą žalą, padarytą darbdaviui. Taigi, Darbo kodekso 154 str. nustato šiuos atvejus:

1) kai darbuotojo žala yra padaryta tyčia. Tai būtų atvejai, kai darbuotojas, pažeisdamas pareigas numato, kad to pasekoje darbdaviui bus padaryta žala, nesvarbu, ar jis numato konkrečią žalą, ar tiesiog numano, kad žala kils;

2) žala padaryta jo veikla, turinčia nusikaltimo požymių. Kalba eitų apie tuos atvejus, kuomet darbuotojo pareigų pažeidimas sutaptų ir su veika, numatyta Baudžiamajame kodekse, pavyzdžiui, turto vagystė;

3) žala padaryta neblaivaus ar apsvaigusio nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų darbuotojo. Žinoma, šiuo atveju turėtų būti pagrįsta atitinkamais įrodymais, kad darbuotojas, pažeisdamas darbines pareigas ir taip padarydamas žalą darbdaviui, buvo neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų;

4) žala padaryta pažeidus darbuotojo pareigą saugoti konfidencialią informaciją, ar dėl nekonkuravimo; Šiuo atveju, pirmiausia, reikėtų pagrįsti, kad buvo darbuotojo įsipareigojimas ar iš įstatymo kylanti pareiga saugoti konfidencialią informaciją ir/ar jis buvo įsipareigojęs nekonkuruoti su darbdaviu. Tuo pačiu, tektų įrodyti tokios pareigos pažeidimą bei tuo darbdaviui padarytą žalą ir jos dydį.

5) darbdaviui darbuotojo padaryta neturtinė žala. Šiuo atveju, pavyzdžiui tektų įrodyti darbdavio reputacijos pablogėjimą ir tuo padarytos žalos dydį, išreikštą pinigais;

6) kai darbuotojo visiško žalos atlyginimo atvejis yra numatytas kolektyvinėje sutartyje. Norint taikyti šį atvejį, reikėtų, kad įmonėje būtų sudaryta kolektyvinė sutartis, kurioje būtų detalizuoti tam tikri darbuotojų visiškos materialinės atsakomybės atvejai.

Kitais atvejais, kurie nepapuola į pateiktą sąrašą, darbuotojų visiška materialinė atsakomybė negali būti taikoma. Tačiau vėlgi, tai nereiškia, kad darbuotojas tokiais atvejais gali būti ramus, jog jis nebus materialiai atsakingas už tam tikrą darbdaviui padarytą žalą. Jeigu bus konstatuota, kad darbuotojas, padaręs savo pareigų pažeidimą tuo darbdaviui padarė žalą, tokiam darbuotojui galės būti taikoma materialinė atsakomybė, tik tiek, kad ji bus ribotoji materialinė atsakomybė. Kitaip tariant, jam kils pareiga atlyginti tik tokią darbdavio patirtos žalos dalį, kuri neviršys tam tikro darbuotojo darbo užmokesčio dydžio – trijų ar šešių jo atlyginimų dydžio. Tačiau, jeigu darbdavio patirta žala bus mažesnė nei, pavyzdžiui, trijų mėnesių darbuotojo darbo užmokesčiai, darbuotojas tokią darbdaviui padarytą žalą privalės atlyginti visiškai.

Padarytos žalos atlyginimo tvarka

Aptariant darbuotojo materialinę atsakomybę, būtina aptarti ir jo darbdaviui padarytos žalos išieškojimo tvarką. DK 156 str. numatyta, kad kai darbuotojo padaryta ir jo gera valia šalių susitarimu natūra arba pinigais lieka neatlyginta žala, tokiu atveju gali būti išskaitoma iš darbuotojui priklausančio darbo užmokesčio darbdavio rašytiniu nurodymu. Tokios išskaitos dydis negali viršyti vieno mėnesio darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio dydžio net ir tuo atveju, kai buvo padaryta didesnė žala. Darbdavio nurodymas išieškoti tokią žalą gali būti priimtas ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo žalos paaiškėjimo dienos.

Kai išskaita viršija vieno mėnesio darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio dydį, arba yra praleistas išskaitai padaryti nustatytas 3 mėn. terminas, darbdavys pretenzijas dėl išieškojimo iš darbuotojo žalos atlyginimo turi pareikšti nustatyta tvarka darbo ginčų komisijai, veikiančiai Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniame skyriuje.


Jūsų komentarai

Šiuo metu komentarų nėra.
Vardas:
El. pašto adresas:
Jusu komentaras:
  

Kitos publikacijos
Įmonės sudaromos sutartys dėl konfidencialumo
2018 m. rugsėjo 15 d. įsigalioja nauji Komisijos įgyvendinimo reglamentai
Keičiamos Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisyklės
Pakeistas Tvarkos aprašas
Valstybės ir savivaldybės įmonėse didinamas nepriklausomų valdybos narių skaičius
Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai išdėstyti nauja redakcija
Papildytas Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašas
Keičiamas Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašas
Atnaujintas Atliekų tvarkymo programos paraiškų atrankos komitetas
Globėjai, seneliai ir senelės gali gauti ligos, vaiko priežiūros išmokas
Patvirtintos užsieniečių sezoninio darbo formos
Taisyklės papildytos naujomis sąvokomis
Klausimai–atsakymai dėl mažųjų bendrijų apmokestinimo
Keičiama Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacija
Pakeista apie numatomą etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų įvežimą iš bet kurios valstybės ar teritorijos į Lietuvos Respublikoje organizuojamas parodas ir reprezentacinius renginius forma
Pakeistas Ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašas pagal grupes
Privačių interesų deklaravimo informacinėje sistemoje pateiktos deklaracijos saugomos institucijos vadovo nustatyta tvarka
Keičiamos ES sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklės
Pakeitimas įsigalios 2019 m. sausio 1 d
Nuo 2019 metų taikomos rekomendacijos savivaldybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančioms institucijoms ir savivaldybių institucijoms
Iš sąrašo išbrauktas Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas
Sudaromos palankios teisinės prielaidos seniūnijoms steigti
Reorganizuojamas Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas
Keičiama Piniginių operacijų, sandorių ir klientų registracijos žurnalų tvarkymo taisyklių duomenų registravimo tvarka
Pakeistas Vairuotojų sveikatos tikrinimo reikalavimų ir tvarkos aprašas
Įrašyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra
Keičiamas ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo reglamentavimas
Keitimas susijęs su Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo reorganizavimu
Pakeistos Informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų įgyvendinti, pateikimo taisyklės
Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 1, 2, 5, 8, 12, 21, 27, 44, 45, 47 ir 48 straipsnių pakeitimo ir 50 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas Nr. XIIIP-1804,Potencialiai pavojingų įrenginių priežiū
Atnaujintas leidinys
Pakeistas GPM įstatymo 27 straipsnio komentaras
Pakeistos Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklės
Keičiamas Reikalavimų audito komitetams aprašas
Papildytas Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašas
Pakeistas bendrinis klausimynas
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Lietuvos Respublikos darbo kodekso 41 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 33 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Lietuvos Respublikos g yventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 26 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Aiškinami naujausi Gyventojų turto deklaravimo įstatymo pakeitimai
2018 m. žemės mokesčio skaičiavimo tvarka
2017 metų gyventojų gautų palūkanų apmokestinimas ir deklaravimas
Papildytas Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašas
Pakeitimai susiję su teritorinių darbo biržų reorganizavimu
Patvirtintas 2018 m. mažareikšmės žalos išieškojimo išlaidų dydis
Pakeistos Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų formų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklės
Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos užpildymo ir pateikimo taisyklių pakeitimai
Patikslinta Verslo liudijimą įsigyjančio gyventojo atmintinė
Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų formų užpildymas, pateikimas, tikslinimas
Pakeista Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos duomenų išrašo FR0667 formos pildymo tvaka
Aiškinama galimybė nuomoti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį ar jo teritorijos dalį kitiems ūkio subjektams
Aiškinama vidutinės svertinės mažmeninės cigarečių pardavimo kainos apskaičiavimo tvarka
Nustatytas 10 000 eurų dydžio mokestis už LR konkurencijos tarybai teikiamą pranešimą
Parengtas leidinys „Komandiruočių sąnaudos ir komandiruočių kompensacijų dydžiai, neapmokestinami gyventojų pajamų mokesčiu“
Keičiami Vyriausybės nario, valstybės pareigūno pažymėjimai
Papildytas Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašas
Supaprastinti atsiskaitymo už metinius veiklos rezultatus reikalavimai
Patikslintos Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijavimo taisyklių nuostatos
Keičiami Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai
Keitėsi žalos atlyginimo nukentėjusiesiems dėl sveikatos sužalojimo ar susirgimo profesine liga, kai ši prievolė pereina valstybei, tvarka
Pakeistas Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašas
Patvirtinta vidutinė svertinė mažmeninė cigarečių pardavimo kaina
Pakeistos Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės
Papildytas Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašas
Pakeisti Ilgalaikio darbo išmokų fondo nuostatai
Keičiama Registro objektų registravimo tvarka
Pakeistas Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į VMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, kodų sąrašas
Patvirtinta forma FR1121
Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 2 ir 10(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
Pakeistos Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos užpildymo ir pateikimo taisyklės
Pakeistos LR valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklės
Lietuvos Respublikos skolų išieškojimo įmonių įstatymo projektas
Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 1 straipsniu patvirtinto Lietuvos Respublikos darbo kodekso 163, 179, 181, 184, 191, 192, 193, 197 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
VMI informuoja apie galimybę susigrąžinti gyventojų pajamų mokesčio permoką
VMI primena gyventojams, kad jie patys pasitikslintų, ar neatsiranda pareiga deklaruoti pajamas ir papildomai sumokėti pajamų mokestį.
Nekilnojamojo turto pardavimas
VMI aiškina dėl turto deklaravimo
VMI pateikia paaiškinimą dėl pajamų mokesčio dalies skyrimo
Aiškinama deklaracijų teikimo tvarka
Papildytas Fizinių asmenų, teikiančių mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, sąrašas
Papildytas Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašas
Patikslintos Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklės
Pakeitimas susijęs su duomenų teikimu
Pakeisti reikalavimai siųsti raštą ES šalių susižinojimo tarnybai
Patvirtinta: Kriterijų, kuriuos turi atitikti laikinojo įdarbinimo įmonė, sąrašas ir laikinojo įdarbinimo įmonių atitikties šiems kriterijams nustatymo tvarkos aprašas
Aiškinama Gyventojų pajamų mokesčio lengvata mokantiems savanoriško pensijų kaupimo įmokas
Primenama gyventojų gautų finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamų apmokestinimo tvarka
Atnaujintas leidinys
Pakeistas Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašas
Atnaujinta Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“
Neteko galios 2015 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. V-120
Savivaldybės ataskaitas teikia FM Finansų politikos departamentui
Patikslintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius
Įsteigtas Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras
Įgyvendinamos nuostatos dėl buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų konsolidavimo
 
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 11276