varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Į pradžią Į pradžią

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 

Apskaičiuojant PVM taikoma maržos schema: naudotų prekių apmokestinimas
2016 10 26

Marina Guptor

Mokesčių specialistė

LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymas (PVMĮ) nustato, kad PVM mokėtojas, tiekiantis naudotas prekes, už jas PVM apskaičiuoja nuo pardavėjo maržos. Straipsnyje aptarsime atvejus, kaip ir kada, apskaičiuojant PVM, taikoma maržos schema.


Bendrosios nuostatos


PVMĮ 106 straipsnis nustato, kad PVM mokėtojai, kurie nuolat tiekia naudotas prekes, gali apskaičiuoti PVM nuo maržos. PVM nuo maržos taip pat gali apskaičiuoti ir lizingo bendrovės, jeigu jos nuolat tiekia naudotas prekes ir tik tuo atveju, kai šios prekės tiekiamos savo vardu.


Mokesčių administratorius, komentuodamas PVMĮ nuostatas, nustato, kad naudotos prekės, kurioms gali būti taikoma maržos schema, yra bet kokie naudoti kilnojamieji daiktai (išskyrus meno kūrinius, kolekcinius, antikvarinius daiktus, taip pat tauriuosius metalus, brangakmenius ir dirbinius iš tauriųjų metalų ir (arba) brangakmenių), kurie gali būti toliau naudojami, neatsižvelgiant į tai, ar prieš naudojant tuos daiktus reikia papildomai remontuoti ir (arba) atlikti kitus jų aptarnavimo darbus, ar ne.


Atkreiptinas dėmesys: kai PVM mokėtojas tiekia savo naudotą ilgalaikį materialųjį turtą, šių sandorių atžvilgiu laikoma, kad jis atitinka PVMĮ reikalavimus dėl nuolatinio vertimosi naudotų prekių tiekimu ir, tiekdamas minėtąjį ilgalaikį turtą, gali apskaičiuoti PVM nuo maržos. Tai reiškia, kad maržos schemą PVM apskaičiavimui gali taikyti ne tik PVM mokėtojai, kurie nuolat parduoda naudotas prekes, bet ir kiti PVM mokėtojai, parduodantys įmonės veikloje naudotą ilgalaikį materialųjį turtą. Pavyzdžiui, įmonė, parduodama savo senus baldus, buitinę techniką, automobilius ir pan. bei apskaičiuodama pardavimo PVM, galės taikyti maržos schemą, jeigu sandoris atitiks ir kitų PVMĮ 106–110 straipsnių nustatytus reikalavimus.


PVM mokėtojas, kurio ekonominė veikla yra naudotų prekių tiekimas, PVM nuo maržos turi teisę apskaičiuoti, kai tiekia:


1. be PVM Europos Sąjungos teritorijoje įsigytas naudotas prekes (prekės gali būti įsigytos iš asmenų, neįsiregistravusių PVM mokėtojais, fizinių asmenų (gyventojų), ne PVM mokėtojų) arba


1.2. naudotas prekes, kurias įsigyjant buvo taikoma speciali apmokestinimo schema (maržos schema), arba


1.3. naudotas transporto priemones, kurias įsigyjant išgabenimo valstybėje narėje buvo taikomos specialios toje valstybėje narėje taikomos pereinamosios nuostatos naudotoms transporto priemonėms.


Pavyzdžiui,


UAB ,,Alfa", PVM mokėtoja, perpardavimo tikslais nuolat iš gyventojų superka naudotus baldus. Kai baldai įsigyjami iš gyventojų, ne PVM mokėtojų, ar iš gyventojų, PVM mokėtojų, įsigyjamas jų asmeninis turtas, nesusijęs su gyventojo vykdoma ekonomine veikla, jie yra įsigyti be PVM. Taigi UAB ,,Alfa", perparduodama iš gyventojų įsigytus baldus, turi teisę apskaičiuoti PVM nuo maržos.


PVM mokėtojas, pasirinkęs taikyti maržos schemą, šio pasirinkimo neprivalo deklaruoti AVMI, jeigu tiekia naudotas prekes (pvz., naudotus automobilius).


Apmokestinamoji vertė


Parduodamų naudotų prekių apmokestinamoji vertė gali būti apskaičiuojama nuo pardavėjo maržos, kuri apskaičiuojama iš atlygio (išskyrus patį PVM), kurį pardavėjas gavo arba turi gauti už patiektą prekę, atimant sumą (įskaitant PVM), kurią pardavėjas sumokėjo arba turi sumokėti savo tiekėjui, įsigydamas šią prekę.


Pavyzdžiui,


UAB ,,Alfa", PVM mokėtoja, nuolat verčiasi naudotų automobilių prekyba. Rugsėjo mėnesį iš fizinio asmens įmonė už 2 000 eurų įsigijo perparduoti skirtą naudotą automobilį ,,Honda",kurį pardavė už 3 000 eurų. Kadangi bendrovė verčiasi naudotų automobilių prekyba ir automobilį nusipirko iš gyventojo be PVM, ji turi teisę pardavimo PVM apskaičiuoti nuo pardavėjo maržos. Šiuo atveju pardavėjo marža bus 826,45 Eur, nes iš gauto skirtumo, t. y. 1 000 eurų (3 000 - 2 000), išskaičiuojamas 21 proc. PVM – 173,55 Eur (1 000 x 21 proc. / (100 + 21 proc.), o iš pirkėjo gautas atlygis be PVM bus 2 826,45 Eur (3 000 - 173,55). UAB ,,Alfa"į biudžetą turi sumokėti apskaičiuotą pardavimo PVM sumą – 173,55 Eur.


Tačiau maržos taikymas nėra prievolė, kurios privaloma laikytis. Šiuo atveju PVMĮ suteikia pasirinkimo galimybę. PVM mokėtojas naudotų prekių pardavimo PVM turi teisę apskaičiuoti ne tik nuo pardavėjo maržos, bet ir nuo visos tiekiamos prekės apmokestinamosios vertės. Apskaičiuojant PVM nuo visos tiekiamos prekės apmokestinamosios vertės, į apmokestinamąją vertę įtraukiami visi PVMĮ 15 straipsnyje nustatyti priedai: mokesčiai ir rinkliavos, išskyrus patį PVM, su prekės tiekimu susijusių ir pirkėjui tenkančių išlaidų (įpakavimo, transportavimo, draudimo ir kitų) vertė, bet kokios subsidijos ir pan. Taigi, PVM mokėtojas turi galimybę pasirinkti jam palankesnį PVM apskaičiavimo būdą.


Atkreiptinas dėmesys, kad nuo pardavimo PVM apskaičiavimo būdo priklauso galimybė atskaityti parduodamo daikto pirkimo PVM:


– kai PVM mokėtojas pardavimo PVM apskaičiuoja nuo pardavėjo maržos, jis neturi teisės tos prekės pirkimo arba importo PVM įtraukti į PVM atskaitą;


– kai PVM mokėtojas pardavimo PVM apskaičiuoja nuo apmokestinamosios vertės, jis turi teisę prekės pirkimo PVM įtraukti į atskaitą.


Įforminimas


Taikant maržos schemą, reikėtų nepamiršti tokio pardavimo įforminimo. Pardavėjas, PVM mokėtojas, parduodamas prekes, kurių apmokestinamoji vertė yra pardavėjo marža, tiekimo faktui įforminti privalo naudoti PVM sąskaitą faktūrą ar kitą dokumentą (pvz., kasos aparato kvitą ar pan.), kuriuose neturi teisės nurodyti PVM tarifo ir sumos. Kad nekiltų neaiškumų, vertėtų nurodyti, kad PVM apskaičiuojamas nuo maržos, be to, tokios nuorodos reikalauja ir PVMĮ 80 straipsnis. PVMĮ 80 str. 1 d. 15 punktas nustato, kad PVM sąskaitoje faktūroje privalo būti nuoroda „Maržos apmokestinimo schema. Naudotos prekės".


Atskira apskaita


Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2002 m. birželio 20 d. viršininko įsakymuNr. 170 patvirtintuose Naudotų prekių, meno kūrinių, kolekcinių ir (arba) antikvarinių daiktų pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimo nuo maržos papildomų reikalavimų nuostatuose įtvirtino, kad PVM mokėtojas, kurio tiekiamų naudotų prekių apmokestinamoji vertė yra pardavėjo ar aukciono organizatoriaus marža, privalo tvarkyti atskirą tokių prekių pirkimo (priėmimo) ir pardavimo apskaitą, kuria remiantis apskaičiuojama marža, o nuo jos – pardavimo PVM.


Reikalaujama, kad:


1) marža turi būti apskaičiuojama nuo kiekvienos konkrečios prekės. Siekiant atskirti prekes ir nustatant, kaip marža buvo apskaičiuojama kiekvienu konkrečiu atveju, kiekviena prekė turi būti pažymėta identifikaciniu numeriu ar ženklu;


2) turi būti pildomas pirkimo‒pardavimo žurnalas, kuriame privaloma registruoti prekių pirkimo (priėmimo) ir pardavimo duomenis. Šiame žurnale nurodomas prekės identifikacinis numeris ar ženklas, pavadinimas, pirkimo (priėmimo) ir pardavimo data, kiekis ir pirkimo (įskaitant PVM) bei pardavimo kainos, prekės savininkui sumokėta (sumokėtina) suma, įskaitant PVM, apskaičiuota marža. Žurnalas yra laisvos formos ir gali būti tvarkomas tiek rankiniu, tiek kompiuteriniu būdais.


Prekės pardavėjas PVM apskaičiuoja ir į biudžetą moka tik nuo teigiamos žurnale apskaičiuotos konkrečios prekės maržos. Kai marža yra neigiama, PVM neapskaičiuojamas ir į biudžetą nemokamas, tačiau ir negrąžinamas pardavėjui, taip pat neperkeliamas į kitą mokestinį laikotarpį.


Jeigu pardavėjas verčiasi ne tik naudotų prekių pardavimu, bet ir kitokia veikla, jis privalo tvarkyti atskirą apskaitą.


Deklaravimas


Deklaruojant duomenis apie taikomą maržos schemą, pirmiausiai turi būti užpildytas pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos FR0600 16 laukelis „Sandorių, kuriems taikoma spec. apmokestinimo schema, marža". Šiame laukelyje nurodoma PVM įstatymo 106–110 straipsniuose nustatytais atvejais PVM mokėtojų patiektų naudotų prekių, naudotų transporto priemonių apmokestinamoji vertė – pardavėjo ir / ar aukciono organizatoriaus teigiama marža, apskaičiuota PVM įstatymo 107 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka. Taip pat PVM įstatymo 1081straipsnyje nustatytais atvejais, taikant 0 procentų PVM tarifą, apmokestinama teigiama marža. O pardavimo PVM, apskaičiuotas nuo PVM deklaracijos 16 laukelyje deklaruotos tiekimų, kuriems taikoma speciali apmokestinimo schema, apmokestinamosios vertės (maržos) dalies, kuri apmokestinama taikant standartinį PVM tarifą, įrašomas į 29 laukelį.


Išrašytų už parduotas naudotas prekes PVM sąskaitų faktūrų duomenys turi būti įtraukti į Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrus. Nuo š. m. spalio 1 d. PVM mokėtojai turi teikti Gaunamų ir Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis mokesčių administratoriui į i.SAF posistemį. Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registre turi būti nurodyta apmokestinamoji vertė, tai yra PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta suma, bet ne maržos suma, kuri įrašoma PVM deklaracijos 16 laukelyje. Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registre PVM suma nenurodoma, nes PVM sąskaitų faktūrų registrai tvarkomi remiantis PVM sąskaitų faktūrų duomenimis.

Savaitraštis „Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga"


Kitos publikacijos
Tarpiniai dividendai
Atvirkštinis PVM
Informacijos apie išmokėtas išmokas pateikimas VMI
Beprocentė paskola darbuotojui
Lengvatos turintiems mažus vaikus
Išmokėtų dividendų apmokestinimas
Automobilio kelionės lapuose nurodoma informacija
Pašalpa įmonės darbuotojui
Tantjemų mokėjimas už mėnesį
Delspinigių pripažinimas neleidžiamais atskaitymais
Nekilnojamojo turto mokestis
Leidžiami atskaitymai
Pirkimo PVM atskaitos tikslinimas
Nusidėvėjimo laikotarpio tikslinimas
Dovanų čekių apmokestinimas
Nebaigto statyti pastato pardavimas
Turto nusidėvėjimo normatyvai
Nuomos sandorio įforminimas
Savanoriškos praktikos sutartis
PVM atskaitos tikslinimas
Leidžiami atskaitymai
Pinigų dokumentai
Paramos teikimas
Išankstinė sąskaita apmokėti
Individualios įmonės reorganizavimas
Neatskaitomas pirkimo PVM
PVM atskaitos tikslinimas
Pagal panaudos sutartį gauto automobilio apskaita
Išmokos kontroliuojančiam asmeniui
 

UAB „Pačiolis" specialistai konsultuoja:

– buhalterinės apskaitos,

– mokesčių apskaičiavimo,

– vadybos apskaitos klausimais.

el. p. konsultacijos@paciolis.lt, tel. 8 655 12 684

Konsultacijos mokamos.

 
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 574