varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Į pradžią Į pradžią

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 

PIRMĄ KARTĄ TAIP IŠSAMIAI IR PRAKTIŠKAI!

 Knyga ,,BUHALTERINĖ VADYBOS IR KAŠTŲ   (menedžmento) APSKAITA" padės  pasijusti reikalingiems ne     VMI, bet pačiai įmonei – TAPSITE PAGRINDINIAIS ĮMONĖS   VADOVŲ PAGALBININKAIS, gebėsite pateikti vadybos         sprendimams priimti reikalingą  informaciją. Plačiau...

Apskaičiuota ATSAKOMYBĖ
2007 03 08

Apskaičiuota ATSAKOMYBĖ

 
Rū­ta Kal­čins­kai­tė
UAB „Pa­čio­lis“
kon­sul­tan­tė
 
Įmo­nės sa­vi­nin­kai yra su­in­te­re­suo­ti ga­lu­ti­niu įmo­nės veik­los re­zul­ta­tu, ki­taip ta­riant, tuo „skai­čiu­ku“, ku­ris bū­na įra­šy­tas Pel­no (nuos­to­lio) ata­skai­tos apa­čio­je. Ga­lu­ti­nį įmo­nės veik­los re­zul­ta­tą le­mia vi­sų įmo­nės pa­da­li­nių veik­la, ku­rios įmo­nės sa­vi­nin­kai ne­ga­li ir ne­tu­ri kon­tro­liuo­ti. Tuo tar­pu įmo­nės va­do­vai yra įpa­rei­go­ti kon­tro­liuo­ti, pri­žiū­rė­ti ir ko­or­di­nuo­ti vi­są įmo­nės, o kar­tu ir vi­sų jos pa­da­li­nių veik­lą. To­dėl va­dy­bos tiks­lais įmo­nę tiks­lin­ga su­skai­dy­ti į smul­kes­nius pa­da­li­nius – va­di­na­muo­sius at­sa­ko­my­bės cen­trus. Juos iš­skir­ti rei­kia tam, kad bū­tų įma­no­ma nu­sta­ty­ti kiek­vie­nos įmo­nė­je vyk­do­mos veik­los in­dė­lį į ben­drą veik­los re­zul­ta­tą ir paskir­ti už tas veik­las at­sa­kin­gus as­me­nis.
 
Kiek­vie­nas va­do­vas ži­no, kad mo­ty­vuo­ti įmo­nė­je dir­ban­čius dar­buo­to­jus nė­ra pa­pras­ta, juo­lab kad vien tik ma­te­ria­li­nis ska­ti­ni­mas čia ne­daug ką ga­li pa­dė­ti. Yra ži­no­ma, kad ma­te­ria­li­niai veiks­niai ga­li ma­žin­ti ne­pa­si­ten­ki­ni­mą, bet di­din­ti pa­si­ten­ki­ni­mą veik­la ga­li tik ne­ma­te­ria­lūs veiks­niai: pa­gy­ri­mas, pa­si­ti­kė­ji­mo pa­ro­dy­mas, aiš­kus at­sa­ko­my­bės sky­ri­mas, dar­bo įver­ti­ni­mo nu­sta­ty­mas ir pan. Per di­de­lis ma­te­ria­li­nis at­ly­gis, kaip ir ne­pa­grįs­tas pa­gy­ri­mas ar ki­toks ska­ti­ni­mas, ga­li de­mo­ty­vuo­ti dar­buo­to­jus. Daž­niau­siai ver­slo sėk­mė pri­klau­so nuo to, kaip ge­rai pa­žįs­ta­mas pats ver­slas, pir­miau­siai – ja­me dir­ban­tys žmo­nės. Per at­sa­ko­my­bės cen­trus, jų va­dy­bą la­bai ge­rai at­si­sklei­džia vi­sų pa­da­li­nių ir jų dar­buo­to­jų in­dė­liai į įmo­nės veik­lą.
 
At­sa­ko­my­bės cen­trų iš­sky­ri­mas kar­tu yra ir vie­nas svar­biau­sių įmo­nės de­cen­tra­li­za­vi­mo in­stru­men­tų, su­tei­kian­čių pa­da­li­niams tam tik­rą veiks­mų lais­vę. Tai di­di­na ir va­dy­bi­nin­kų at­sa­ko­my­bę, mo­ty­vuo­ja siek­ti ge­res­nių re­zul­ta­tų. At­sa­ko­my­bės cen­trų su­for­ma­vi­mas taip pat ska­ti­na va­dy­bi­nin­kus glau­džiai ben­dra­dar­biau­ti, sie­kiant iš­veng­ti jų tar­pu­sa­vio veik­los nei­gia­mos įta­kos ir op­ti­ma­liai pa­nau­do­ti ben­drus vi­sų jų veik­los re­zul­ta­tus. Su­for­ma­vus at­sa­ko­my­bės cen­trus, kiek­vie­nas to cen­tro dar­buo­to­jas pri­si­i­ma at­sa­ko­my­bę už at­lie­ka­mus dar­bus ir įsi­pa­rei­go­ja jam pa­skir­tas už­duo­tis at­lik­ti tin­ka­mai, t. y. ko­ky­biš­kai ir lai­ku, be to, ne­vir­ši­jant nu­sta­ty­tų biu­dže­tų.
 
At­sa­ko­my­bės cen­trų veik­lai nu­sta­čius biu­dže­tus, jų vyk­dy­mas tam­pa pa­grin­di­niu at­sa­ko­my­bės cen­tro veik­los ver­ti­ni­mo kri­te­ri­ju­mi. Va­dy­ba pa­gal at­sa­ko­my­bės cen­trus pa­di­di­na va­dy­bos ope­ra­ty­vu­mą, ska­ti­na dar­buo­to­jų ini­cia­ty­vą, pa­de­da ge­riau pla­nuo­ti dar­bus, ra­cio­na­liau nau­do­ti iš­tek­lius, di­di­na dar­buo­to­jų spe­cia­li­za­ci­ją, įmo­nės va­do­vus at­pa­lai­duo­ja nuo smul­kių pro­ble­mų spren­di­mo, ga­liau­siai pa­didina veik­los kon­tro­lės efek­ty­vu­mą.
 
At­sa­ko­my­bės cen­tras – tai įmo­nės struk­tū­ri­nis (nors kar­tais ir vir­tu­a­lus) pa­da­li­nys, ku­ris at­sa­ko už jam iš­kel­tų už­da­vi­nių vyk­dy­mą. At­sa­ko­my­bės cen­tras pa­nau­do­ja jam skir­tus iš­tek­lius (tiek ma­te­ria­lius, tiek žmo­giš­kuo­sius, tiek ki­tus) tam, kad pa­siek­tų jam ke­lia­mus tiks­lus. Įmo­nės va­do­vy­bė su­tei­kia at­sa­ko­my­bės cen­trams tam tik­rą veiks­mų lais­vę ir duo­da tei­sę nau­do­tis tam tik­rais iš­tek­liais, o tai įpa­rei­go­ja at­sa­ko­my­bės cen­trą ati­tin­ka­mai dirb­ti. At­sa­ko­my­bės cen­trų dar­buo­to­jai, o ypač jų va­do­vai tu­ri aiš­kiai ži­no­ti, kad jie yra at­sa­kin­gi už ra­cio­na­lų jiems skir­tų iš­tek­lių nau­do­ji­mą.
 
At­sa­ko­my­bės cen­trų veik­los efek­ty­vu­mas ver­ti­na­mas pa­gal šiuos kri­te­ri­jus:
 
• pa­siek­tus re­zul­ta­tus, ku­rie, be na­tū­ri­nių ma­tų, tu­ri bū­ti iš­ma­tuo­ja­mi ir pi­ni­gi­niais ma­tais;
• at­sa­ko­my­bės cen­trui su­teik­tų iš­tek­lių nau­do­ji­mo efek­ty­vu­mą.
At­sa­ko­my­bės cen­trai pa­gal at­sa­ko­my­bės po­bū­dį skirs­to­mi į pa­ja­mų cen­trus, kaš­tų cen­trus, pel­no cen­trus ir in­ves­ti­ci­jų cen­trus.
 
Pa­ja­mų cen­tras – tai at­sa­ko­my­bės cen­tras, ku­ris at­sa­ko už įmo­nės už­dir­ba­mas pa­ja­mas. Kla­si­ki­nis pa­ja­mų cen­tro pa­vyz­dys ga­lė­tų bū­ti par­da­vi­mų sky­rius, ku­ris at­sa­ko už įmo­nės pre­kių par­da­vi­mus, ki­taip ta­riant, sie­kia mak­si­mi­zuo­ti įmo­nės už­dir­ba­mas pa­ja­mas. Aiš­ku, šis pa­ja­mų cen­tras pa­ti­ria ir iš­lai­dų: dar­bo už­mo­kes­čiai pa­da­li­nio dar­buo­to­jams, re­kla­mos iš­lai­dos, kan­ce­lia­ri­nės ir ki­tos iš­lai­dos. Ta­čiau šia­me at­sa­ko­my­bės cen­tre do­mi­nuo­ja pa­ja­mų už­dir­bi­mo funk­ci­ja, to­dėl jis iš­ski­ria­mas kaip pa­ja­mų cen­tras. Šiam at­sa­ko­my­bės cen­trui, nu­sta­tant už­duo­tis (for­ma­li­zuo­ja­mas biu­dže­tuo­se), pa­grin­di­niu kri­te­ri­ju­mi ver­ti­nant jo veik­lą tam­pa par­da­vi­mų ap­im­tis, t. y. kiek nu­ma­to­ma par­duo­ti pre­kių ir už­dirb­ti pa­ja­mų. Šio at­sa­ko­my­bės cen­tro biu­dže­tai ga­li bū­ti pa­ti­kė­ti reng­ti pa­čiam cen­trui (nes jis ži­no rin­ką, pa­žįs­ta įmo­nės pre­kių pir­kė­jus, tu­ri par­da­vi­mų pa­tir­tį ir t. t.), ta­čiau tam tik­rais at­ve­jais už­duo­tį pa­ja­mų cen­trui tiks­lin­ga pa­skir­ti ir „iš vir­šaus“. Vis­kas pri­klau­so nuo kon­kre­taus įmo­nės va­dy­bos mo­de­lio.
 
Rei­kia at­si­žvelg­ti į tai, kad pa­ja­mų cen­trai bū­tų at­sa­kin­gi tik už pa­ja­mas, bet ne už gau­na­mas įplau­kas, par­da­vus pre­kes. Ki­taip dar­buo­to­jai ga­li im­ti pik­tnau­džiau­ti, tar­da­mie­si su de­bi­to­riais. To­dėl pi­ni­gų ga­vi­mu įmo­nė­je tu­ri rū­pin­tis to­kie pa­da­li­niai kaip bu­hal­te­ri­ja ar ki­tos eko­no­mi­nės tar­ny­bos.
 
Kaš­tų cen­tras – tai at­sa­ko­my­bės cen­tras, ku­ris at­sa­ko už pa­ti­ria­mas iš­lai­das. Už pa­ja­mas šis at­sa­ko­my­bės cen­tras ne­at­sa­ko ir jų ne­kon­tro­liuo­ja, juo­lab ne­gau­na in­for­ma­ci­jos apie ga­mi­na­mų pre­kių par­da­vi­mus. Pa­pras­tai įmo­nė­je šio ti­po at­sa­ko­my­bės cen­trų bū­na dau­giau­siai. Kaš­tų cen­trai, vyk­dy­da­mi sa­vo funk­ci­jas, pa­vyz­džiui, ga­min­da­mi pro­duk­ci­ją, re­kla­muo­da­mi pre­kes ar tvar­ky­da­mi įmo­nės bu­hal­te­ri­nę ap­skai­tą, at­sa­ko tik už pa­ti­ria­mas sa­vo veik­lo­je iš­lai­das ir už at­lie­ka­mų dar­bų ko­ky­bę.
 
Kaš­tų cen­trai pa­gal san­ty­kį su iš­lai­do­mis bū­na dve­jo­pi: cen­trai, ku­riems ke­lia­mas rei­ka­la­vi­mas ma­žin­ti da­ro­mas iš­lai­das, ir cen­trai, ku­riems ke­lia­mas rei­ka­la­vi­mas ne­vir­šy­ti pa­tvir­tin­to jiems iš­lai­dų biu­dže­to, t. y. jiems tie­sio­giai ne­ke­lia­mi iš­lai­dų ma­ži­ni­mo už­da­vi­niai. Rei­ka­la­vi­mas ma­žin­ti iš­lai­das ke­lia­mas tiems pa­da­li­niams, ku­rie tie­sio­giai da­ly­vau­ja for­muo­jant įmo­nės pro­duk­tų sa­vi­kai­ną, pa­vyz­džiui, ga­my­bi­niams pa­da­li­niams. Aiš­ku, tau­py­mas šiuo­se cen­truo­se tu­ri bū­ti pro­tin­gas. Ne­ga­li­ma rei­ka­lau­ti ma­žin­ti iš­lai­das pro­duk­tų ko­ky­bės są­skai­ta, nes toks tau­py­mas vė­liau ga­li at­si­liep­ti vi­sos įmo­nės pres­ti­žui. Tuo tar­pu ki­tiems kaš­tų cen­trams ke­lia­mas rei­ka­la­vi­mas tie­siog ko­ky­biš­kai at­lik­ti sa­vo dar­bus, ne­vir­ši­jant pa­tvir­tin­to iš­lai­dų biu­dže­to, t. y. ne­ke­lia­mas rei­ka­la­vi­mas ma­žin­ti da­ro­mas iš­lai­das. To­kių cen­trų pa­vyz­džiais ga­lė­tų bū­ti bu­hal­te­ri­ja, ju­ri­di­nis sky­rius, mar­ke­tin­go sky­rius ir kt. To­kiems pa­da­li­niams ne­tiks­lin­ga ma­žin­ti iš­lai­das, nes jų dar­bų ko­ky­bė ypač svar­bi įmo­nei. Pa­vyz­džiui, vie­toj įmo­nei bū­ti­nų tri­jų bu­hal­te­rių sam­dant tik vie­ną, bū­tų ne­pro­tin­ga ti­kė­tis, kad įmo­nė­je bus tin­ka­mai ve­da­ma ap­skai­ta. Ki­taip ta­riant, rei­kia vi­sa­da ži­no­ti kie­no są­skai­ta įmo­nė ga­li tau­py­ti, o kie­no – ne.
 
Pel­no cen­tras – tai at­sa­ko­my­bės cen­tras, ku­ris at­sa­ko už iš sa­vo veik­los gau­na­mą pel­ną. Prak­ti­ko­je to­kių cen­trų be­veik ne­pa­si­tai­ko, o jei­gu įmo­nė ir iš­ski­ria sa­vo veik­lo­je pel­no cen­trą, tai daž­niau­siai jis bū­na ne­ti­pi­nis pel­no cen­tras, nes jam ne­su­tei­kia­mos tei­sės lais­vai pirk­ti pa­slau­gas iš ša­lies ir par­da­vi­nė­ti to­kias pre­kes, ko­kias no­ri to­kio cen­tro va­do­vas.
Pel­no cen­trai, at­sa­ky­da­mi ne šiaip už už­dirb­tas pa­ja­mas, bet už gau­tą iš sa­vo veik­los pel­ną, tu­ri tu­rė­ti vi­siš­ką lais­vę nu­sta­ty­ti par­duo­da­mų pre­kių kai­nas ir kie­kus bei for­muo­ti pre­kių asor­ti­men­tus. To­kiu cen­tru ga­lė­tų bū­ti įmo­nės fi­lia­las, ku­ris tam­pa vi­siš­kai sa­va­ran­kiš­ku ūkio vie­ne­tu ir jam bū­na su­teik­ta pil­na veiks­mų lais­vė už­dir­bant pel­ną. To­kių re­a­lių pel­no cen­trų be­veik ne­bū­na, nes re­tas įmo­nės va­do­vas ryž­ta­si su­teik­ti tam tik­ram įmo­nės pa­da­li­niui to­kias lais­ves. Juk tuo­met jie be­veik ne­ga­lė­tų kon­tro­liuo­ti to pa­da­li­nio veik­los. Vie­nin­te­lis sver­tas bū­tų rei­ka­la­vi­mas už­dirb­ti kuo di­des­nį pel­ną.
 
In­ves­ti­ci­jų cen­tras – tai at­sa­ko­my­bės cen­tras, ku­ris at­sa­ko ne tik už pel­ną, bet ir už jo efek­ty­vų pa­nau­do­ji­mą. Pa­pras­tai in­ves­ti­ci­jų cen­tru bū­na pa­ti įmo­nė. At­ski­ram jos pa­da­li­niui to­kios tei­sės su­tei­kia­mos itin re­tai.
At­si­žvel­giant į kiek­vie­no at­sa­ko­my­bės cen­tro veik­los spe­ci­fi­ką ir jam ke­lia­mas už­duo­tis, tu­ri bū­ti nu­sta­to­mi pa­grin­di­niai ro­dik­liai, api­bū­di­nan­tys pa­da­li­nio veik­los efek­ty­vu­mą. Api­brė­žus šiuos kri­te­ri­jus, rei­kia nu­sta­ty­ti ir at­sa­ko­my­bės cen­tro dar­buo­to­jų ska­ti­ni­mo kri­te­ri­jus. Pa­ja­mų cen­tre, pa­vyz­džiui, bū­tų ly­gi­na­mi pre­kių par­da­vi­mo fak­ti­niai re­zul­ta­tai su biu­dže­tu ir pa­gal tai bū­tų spren­džia­ma, kaip pre­mi­juo­ti šio sky­riaus dar­buo­to­jus.
 
Kiek­vie­nas at­sa­ko­my­bės cen­tras tu­ri tu­rė­ti sa­vo in­di­vi­du­a­lią vi­di­nę at­skai­to­my­bę, ku­ri pe­ri­odiš­kai bū­tų tei­kia­ma to cen­tro va­do­vui. Kiek­vie­nos įmo­nės va­do­vai tu­ri pa­tys įver­tin­ti, ko­kios in­for­ma­ci­jos rei­kės, kad at­sa­ko­my­bės cen­trų veik­la kuo ge­riau at­si­spin­dė­tų vi­di­nė­je at­skai­to­my­bė­je. Nu­sta­čius at­sa­ko­my­bės cen­trų ata­skai­tų for­mas, rei­kia nu­sta­ty­ti at­sa­ko­my­bės cen­trų ata­skai­tų tar­pu­sa­vio ry­šius ir šių cen­trų ata­skai­tų ju­dė­ji­mo (duo­me­nų per­da­vi­mo) tvar­ką. Svar­bu ne­pa­mirš­ti, kad tai yra la­bai kon­fi­den­cia­li in­for­ma­ci­ja, ir ste­bė­ti, kad ji ne­pa­tek­tų dar­buo­to­jams, ku­rie su tuo ne­su­si­ję. Ge­riau­siai šiuo at­ve­ju va­do­vau­tis prin­ci­pu – jei­gu dar­buo­to­jas pa­gal gau­tą in­for­ma­ci­ją ne­ga­li pri­im­ti jo­kio spren­di­mo, jam ši in­for­ma­ci­ja yra ne­rei­ka­lin­ga.
 
At­sa­ko­my­bės cen­trų su­for­ma­vi­mas pra­si­de­da už­duo­čių, at­sa­ko­my­bės bei įga­lio­ji­mų jiems nu­sta­ty­mu ir bai­gia­si jų veik­los įver­ti­ni­mo bei kon­tro­lės me­cha­niz­mo su­kū­ri­mu, t. y. iš es­mės – me­nedž­men­to (va­dy­bos) ap­skai­tos sis­te­mos įdie­gi­mu įmo­nė­je. Tik ga­lint tin­ka­mai įver­tin­ti at­sa­ko­my­bės cen­trų veik­lą, jos efek­ty­vu­mą, įma­no­ma sėk­min­gai jiems va­do­vau­ti. Vi­sa tai įgy­ven­di­nus, kar­di­na­liai pa­si­kei­čia kiek­vie­nos įmo­nės va­dy­bos efek­ty­vu­mas, o kar­tu iš es­mės pa­ge­rė­ja ir vi­sos įmo­nės veik­los re­zul­ta­ty­vu­mas.

Kitos publikacijos
Paslaugų savikainos apskaičiavimo būdai
MENEDŽMENTO APSKAITA PIRMIAUSIA REIKALINGA PATIEMS BUHALTERIAMS!
PRODUKTŲ SAVIKAINOS RODIKLIŲ SVARBA VADYBOS SPRENDIMAMS
VADYBOS IR KAŠTŲ APSKAITOS SĄSKAITŲ NAUDOJIMAS
Fi­nan­si­nei ap­skai­tai bū­din­gų trūkumų įvertinimas
ĮMONĖS BENDRŲJŲ KAŠTŲ APSKAITA IR PASKIRSTYMAS
Valstybė, kuriai nevadovaujama
Apskaitos vaidmuo įmonės vadybos sistemoje  (2)
Vadybos kaštų optimizavimas
Atskaitomybė pagal atsakomybę (1)
TAUPUS MOKA DVIGUBAI: visiškas nesiorientavimas versle ir jo aplinkoje daugelį šalies įmonių veda į pražūtį! (2)
Nukrypus nuo kurso, gelbėkitės, kas galite!
JEIGU IŠĖJO "KAIP VISADA", susimąstykite, ar tikrai norėjote "kuo geriau"!
MENEDŽMENTO APSKAITA – Į PAGALBĄ VADOVAMS (1)
DIAGNOZĖ: NEEFEKTYVUMAS. VAISTAS – VADYBOS APSKAITA (1)
KĄ GALI PARODYTI MENEDŽMENTO (VIDINĖ) ATSKAITOMYBĖ (1)
KOKIĄ VADYBOS APSKAITOS SISTEMĄ PASIRINKTI
 
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 14959