varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Į pradžią Į pradžią

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
4.1. Atmintinės
4.2. Blankai
4.3. Naudingi skaičiai
4.4 SAVIVALDYBIŲ SPRENDIMAI DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ
4.5. Sąskaitų planas
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 

BUHALTERINĖS APSKAITOS SĄSKAITŲ PLANAS (ATNAUJINTA 2017 01 06)


Atsisiųsti_doc


Sąskaitų numeriai ir pavadinimai

Pastabos

1

2

1 ILGALAIKIS TURTAS

11 NEMATERIALUSIS TURTAS

111 Plėtros darbai

1110 Savikaina

1118 Amortizacija (-)

1119 Vertės sumažėjimas (-)

112 Prestižas

1120 Įsigijimo savikaina

1128 Amortizacija (-)

1129 Vertės sumažėjimas (-)

113 Programinė įranga

1130 Įsigijimo savikaina

1133 Kapitalizuotos atnaujinimo išlaidos

1136 Kapitalizuotų atnaujinimo išlaidų amortizacija (-)

1138 Amortizacija (-)

1139 Vertės sumažėjimas (-)

114 Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės

1140 Įsigijimo savikaina

1148 Amortizacija (-)

1149 Vertės sumažėjimas (-)

115 Kitas nematerialusis turtas

1150 Įsigijimo savikaina

1158 Amortizacija (-)

1159 Vertės sumažėjimas (-)

116 Sumokėti avansai už nematerialųjį turtą

12 MATERIALUSIS TURTAS

120 Žemė

1200 Įsigijimo savikaina

1201 Vertės pokytis dėl perkainojimo

1209 Vertės sumažėjimas (-)

121 Pastatai ir statiniai

1210 Gamybiniai pastatai

12100 Įsigijimo savikaina

12101 Vertės pokytis dėl perkainojimo

12102 Ruošiami naudoti

12103 Kapitalizuotos remonto, rekonstravimo išlaidos

12106 Kapitalizuotų remonto, rekonstravimo išlaidų nusidėvėjimas (-)

12107 Įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)

12108 Perkainotos dalies nusidėvėjimas (-)

12109 Vertės sumažėjimas (-)


1211 Administraciniai pastatai

12110 Įsigijimo savikaina

12111 Vertės pokytis dėl perkainojimo

12112 Ruošiami naudoti

12113 Kapitalizuotos remonto, rekonstravimo išlaidos

12116 Kapitalizuotų remonto, rekonstravimo išlaidų nusidėvėjimas (-)

12117 Įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)

12118 Perkainotos dalies nusidėvėjimas (-)

12119 Vertės sumažėjimas (-)

1212 Kiti pastatai

12120 Įsigijimo savikaina

12121 Vertės pokytis dėl perkainojimo

12122 Ruošiami naudoti

12123 Kapitalizuotos remonto, rekonstravimo išlaidos

12126 Kapitalizuotų remonto, rekonstravimo išlaidų nusidėvėjimas (-)

12127 Įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)

12128 Perkainotos dalies nusidėvėjimas (-)

12129 Vertės sumažėjimas (-)

1213 Statiniai

12130 Įsigijimo savikaina

12131 Vertės pokytis dėl perkainojimo

12132 Ruošiami naudoti

12133 Kapitalizuotos remonto, rekonstravimo išlaidos

12136 Kapitalizuotų remonto, rekonstravimo išlaidų nusidėvėjimas (-)

12137 Įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)

12138 Perkainotos dalies nusidėvėjimas (-)

12139 Vertės sumažėjimas (-)

122 Mašinos, įranga ir įrengimai

1220 Mašinos

12200 Įsigijimo savikaina

12201 Vertės pokytis dėl perkainojimo

12202 Ruošiami naudoti

12203 Kapitalizuotos remonto išlaidos

12206 Kapitalizuotų remonto išlaidų nusidėvėjimas (-)

12207 Įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)

12208 Perkainotos dalies nusidėvėjimas (-)

12209 Vertės sumažėjimas (-)

1221 Įrengimai

12210 Įsigijimo savikaina

12211 Vertės pokytis dėl perkainojimo

12212 Ruošiami naudoti

12213 Kapitalizuotos remonto išlaidos

12216 Kapitalizuotų remonto išlaidų nusidėvėjimas (-)

12217 Įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)

12218 Perkainotos dalies nusidėvėjimas (-)

12219 Vertės sumažėjimas (-)

1222 Įranga

12220 Įsigijimo savikaina

12221 Vertės pokytis dėl perkainojimo

12222 Ruošiama naudoti

12223 Kapitalizuotos remonto išlaidos

12226 Kapitalizuotų remonto išlaidų nusidėvėjimas (-)

12227 Įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)

12228 Perkainotos dalies nusidėvėjimas (-)

12229 Vertės sumažėjimas (-)

123 Transporto priemonės

1230 Lengvieji automobiliai

12300 Įsigijimo savikaina

12301 Vertės pokytis dėl perkainojimo

12302 Ruošiami naudoti

12303 Kapitalizuotos remonto išlaidos

12306 Kapitalizuotų remonto išlaidų nusidėvėjimas (-)

12307 Įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)

12308 Perkainotos dalies nusidėvėjimas (-)

12309 Vertės sumažėjimas (-)


1231 Krovininiai automobiliai, priekabos, puspriekabės ir autobusai

12310 Įsigijimo savikaina

12311 Vertės pokytis dėl perkainojimo

12312 Ruošiami naudoti

12313 Kapitalizuotos remonto išlaidos

12316 Kapitalizuotų remonto išlaidų nusidėvėjimas (-)

12317 Įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)

12318 Perkainotos dalies nusidėvėjimas (-)

12319 Vertės sumažėjimas (-)

1232 Kitos transporto priemonės

12320 Įsigijimo savikaina

12321 Vertės pokytis dėl perkainojimo

12322 Ruošiamos naudoti

12323 Kapitalizuotos remonto išlaidos

12326 Kapitalizuotų remonto išlaidų nusidėvėjimas (-)

12327 Įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)

12328 Perkainotos dalies nusidėvėjimas (-)

12329 Vertės sumažėjimas (-)

124 Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai

1240 Įsigijimo savikaina

1241 Vertės pokytis dėl perkainojimo

1242 Ruošiami naudoti

1243 Kapitalizuotos remonto išlaidos

1246 Kapitalizuotų remonto išlaidų nusidėvėjimas (-)

1247 Įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)

1248 Perkainotos dalies nusidėvėjimas (-)

1249 Vertės sumažėjimas (-)

125 Investicinis turtas

.

1250 Žemė

12500 Įsigijimo savikaina

12503 Tikrosios vertės pokytis (+/-)

12509 Vertės sumažėjimas (-)

1251 Pastatai

12510 Įsigijimo savikaina

12513 Kapitalizuotos remonto, rekonstrukcijos išlaidos

12514 Tikrosios vertės pokytis (+/-)

12516 Kapitalizuotų remonto, rekonstravimo išlaidų nusidėvėjimas (-)

12517 Įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)

12519 Vertės sumažėjimas (-)


126 Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai

1260 Sumokėti avansai už ilgalaikį materialųjį turtą

1261 Vykdomi ilgalaikio materialiojo turto statybos (gamybos) darbai

12610 Įsigijimo savikaina

12611 Vertės pokytis dėl perkainojimo

12619 Vertės sumažėjimas (-)

127 Turtas, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė

1270 Įsigijimo savikaina

1271 Vertės pokytis dėl perkainojimo

1272 Ruošiamas naudoti

1277 Įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)

1278 Perkainotos dalies nusidėvėjimas (-)

1279 Vertės sumažėjimas (-)

128 Centralizuotai valdomas valstybės turtas

1280 Įsigijimo savikaina

1281 Vertės pokytis dėl perkainojimo

1282 Ruošiamas naudoti

1287 Įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)

1288 Perkainotos dalies nusidėvėjimas (-)

1289 Vertės sumažėjimas (-)

16 FINANSINIS TURTAS

160 Įmonių grupės įmonių akcijos

1600 Patronuojančiosios įmonės akcijos

16000 Įsigijimo savikaina

Sąskaita naudojama pirmą kartą pripažįstant investicijas.

16009 Vertės sumažėjimas (-)

Sąskaita naudojama investicijas apskaitant įsigijimo savikaina.


1601 Patronuojamųjų (dukterinių) įmonių akcijos

16010 Įsigijimo savikaina

Sąskaita naudojama pirmą kartą pripažįstant investicijas.

16019 Vertės sumažėjimas (-)

Sąskaita naudojama investicijas apskaitant įsigijimo savikaina.

161 Paskolos įmonių grupės įmonėms

1610 Paskolos patronuojančiajai įmonei

16100 Nominalioji vertė

16102 Sukauptos palūkanų pajamos

16109 Abejotinos skolos (-)

1611 Paskolos patronuojamosioms (dukterinėms) įmonėms

16110 Pradinė vertė

16112 Sukauptos palūkanų pajamos

16119 Abejotinos skolos (-)

162 Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos

1620 Iš patronuojančiosios įmonės gautinos sumos

16200 Pradinė vertė

16202 Sukauptos palūkanų pajamos

16209 Abejotinos skolos (-)

1621 Iš patronuojamųjų (dukterinių) įmonių gautinos sumos

16210 Pradinė vertė

16212 Sukauptos palūkanų pajamos

16219 Abejotinos skolos (-)

163 Asocijuotųjų įmonių akcijos

1630 Įsigijimo savikaina

Sąskaita naudojama pirmą kartą pripažįstant investicijas.

1639 Vertės sumažėjimas (-)

Sąskaita naudojama investicijas apskaitant įsigijimo savikaina.

164 Paskolos asocijuotosioms įmonėms

1640 Pradinė vertė

1642 Sukauptos palūkanų pajamos

1649 Abejotinos skolos (-)

165 Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos

1650 Nominalioji vertė

1652 Sukauptos palūkanų pajamos

1659 Abejotinos skolos (-)

166 Ilgalaikės investicijos

1660 Kitų įmonių nuosavybės vertybiniai popieriai

16600 Įsigijimo savikaina

Sąskaita naudojama pirmą kartą pripažįstant investicijas.

1661000 Nominalioji vertė

1661001 Diskontai (-)

1661002 Premija

16601 Tikrosios vertės pokytis (+/-)

Sąskaita naudojama investicijas apskaitant įsigijimo savikaina.

16609 Vertės sumažėjimas (-)

1661 Ne nuosavybės vertybiniai popieriai

16610 Iki išpirkimo laikomi ne nuosavybės vertybiniai popieriai

166100 Įsigijimo savikaina

166101 Amortizuotos savikainos pokytis (+/-)

166109 Vertės sumažėjimas (-)

16611 Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai

166110 Įsigijimo savikaina

166111 Tikrosios vertės pokytis (+/-)

Sąskaita naudojama investicijas apskaitant tikrąja verte.

166119 Vertės sumažėjimas (-)

1664 Kiti vertybiniai popieriai

16640 Įsigijimo savikaina

16641 Tikrosios vertės pokytis (+/-)

Sąskaita naudojama investicijas apskaitant tikrąja verte.

16649 Vertės sumažėjimas (-)

1665 Terminuotieji indėliai

16650 Pradinė vertė

16652 Sukauptos palūkanų pajamos

16659 Abejotinos skolos (-)

167 Po vienerių metų gautinos sumos

1670 Gautinos pirkėjų skolos

16700 Pradinė vertė

16702 Sukauptos palūkanų pajamos

16708 Kontroliuotinos skolos

16709 Abejotinos skolos (-)

1671 Ne patronuojamosioms (dukterinėms), ne patronuojančiosioms ir ne asocijuotosioms įmonėms suteiktos ilgalaikės paskolos

16710 Pradinė vertė

16712 Sukauptos palūkanų pajamos

16719 Abejotinos skolos (-)

1672 Lizingo (finansinės nuomos) skolininkai

16720 Nominalioji vertė

16722 Sukauptos palūkanų pajamos

16729 Abejotinos skolos (-)

1674 Kitos po vienerių metų gautinos sumos

16740 Pradinė vertė

16742 Sukauptos palūkanų pajamos

16749 Abejotinos skolos (-)


168 Kitas finansinis turtas

1680 Už finansinį turtą sumokėti avansai

1681 Iš išvestinių finansinių priemonių atsiradęs finansinis turtas

16810 Įsigijimo savikaina

16813 Tikrosios vertės pokytis (+/-)

Sąskaita naudojama investicijas apskaitant tikrąja verte.

16819 Vertės sumažėjimas (-)

1682 Kitas ilgalaikis finansinis turtas

Terminuotiesiems indėliams skirta 1665 sąskaita

16822 Investicinis gyvybės draudimas

Sąskaitos, skirtos registruoti sumoms, susidarančioms įmonei apdraudus darbuotojus investiciniu gyvybės draudimu, kai naudos gavėja yra įmonė.

168220 Bendra įmokų suma

Registruojamos per laikotarpį mokamos draudimo įmokos.

168221 Neinvestuojama įmokų dalis (-)

Registruojami sumokėti draudimo rizikos ir administraciniai mokesčiai. Jų suma mažinama investicijos vertė.

168222 Pelnas (nuostoliai) iš investicijos

168229 Vertės sumažėjimas (-)

16827 Kitas ilgalaikis finansinis turtas

168270 Įsigijimo savikaina

168271 Tikrosios vertės pokytis (+/-)

168279 Vertės sumažėjimas (-)

17 Kitas ilgalaikis turtas

171 Atidėtojo pelno mokesčio turtas

1710 Savikaina

1719 Vertės sumažėjimas (-)

172 BIOLOGINIS TURTAS

1720 Daugiamečiai sodiniai

17200 Įsigijimo savikaina

17201 Tikrosios vertės pokytis (+/-)

17209 Vertės sumažėjimas (-)

1725 Gyvuliai ir kiti gyvūnai

17250 Produktyvieji ir darbiniai gyvuliai

172500 Įsigijimo savikaina

172501 Tikrosios vertės pokytis (+/-)

172509 Vertės sumažėjimas (-)

17251 Auginami ir penimi gyvuliai ir kiti gyvūnai

172510 Įsigijimo savikaina

172511 Tikrosios vertės pokytis (+/-)

172519 Vertės sumažėjimas (-)

173 Kitas ilgalaikis turtas

1731 Kapitalizuotos išsinuomoto turto remonto, rekonstrukcijos išlaidos

17310 Savikaina

17316 Kapitalizuotų išsinuomoto turto remonto, rekonstrukcijos išlaidų nurašytoji dalis (-)

17319 Vertės sumažėjimas (-)

1739 Kitur nepriskirtas kitas ilgalaikis turtas


2 TRUMPALAIKIS TURTAS

20 Atsargos

201 Žaliavos, medžiagos ir komplektuojamieji gaminiai

2010 Pirkimo savikaina

2011 Kelyje esančios žaliavos, medžiagos ir komplektuojamieji gaminiai

2012 Pas trečiuosius asmenis esančios žaliavos, medžiagos ir komplektuojamieji gaminiai

2019 Vertės sumažėjimas (-)

202 Nebaigti gaminti produktai ir vykdomi darbai

2020 Nebaigti gaminti produktai

20200 Savikaina

20209 Vertės sumažėjimas (-)


2021 Vykdomi darbai

20210 Savikaina

20211 Pripažintas pelnas

20219 Vertės sumažėjimas (-)

203 Pagaminti produktai

2030 Pasigaminimo savikaina

2035 Kelyje esantys pagaminti produktai

2036 Pas trečiuosius asmenis esantys pagaminti produktai

Sąskaita naudojama, kai produkcija gaminama užsakovo teritorijoje ar kitoje nurodytoje vietoje.

2039 Vertės sumažėjimas (-)

204 Pirktos prekės, skirtos perparduoti

2040 Pirkimo savikaina

2041 Nerealizuotas antkainis

2042 Realizuotas antkainis (-)

2045 Kelyje esančios prekės

2046 Pas trečiuosius asmenis esančios prekės

Sąskaita naudojama, kai prekės perduodamos pagal konsignacijos sutartis.

2049 Vertės sumažėjimas (-)

205 Biologinis turtas

2050 Gyvuliai ir kiti gyvūnai

20500 Produktyvieji ir darbiniai gyvuliai

205000 Savikaina

205001 Tikrosios vertės pokytis (+/-)

205009 Vertės sumažėjimas (-)

20501 Auginami ir penimi gyvuliai ir kiti gyvūnai

205010 Savikaina

205011 Tikrosios vertės pokytis (+/-)

205019 Vertės sumažėjimas (-)

2051 Pasėliai

20510 Savikaina

20511 Tikrosios vertės pokytis (+/-)

20519 Vertės sumažėjimas (-)

206 Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti

2060 Įsigijimo savikaina

2061 Kelyje esantis ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti

2062 Pas trečiuosius asmenis esantis ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti

2069 Vertės sumažėjimas (-)

207 Nematerialusis turtas, skirtas parduoti

2070 Įsigijimo savikaina

2071 Kelyje esantis nematerialusis turtas, skirtas parduoti

2072 Pas trečiuosius asmenis esantis nematerialusis turtas, skirtas parduoti

2079 Vertės sumažėjimas (-)

208 Sumokėti avansai

2080 Tiekėjams

2084 Užstatas

2089 Vertės sumažėjimas (-)

209 Kitos atsargos

2091 Atsarginės dalys

20910 Įsigijimo savikaina

20911 Kelyje esančios atsarginės dalys

20912 Pas trečiuosius asmenis esančios atsarginės dalys

20919 Vertės sumažėjimas (-)

2092 Kuras

20920 Įsigijimo savikaina

20921 Kelyje esantis kuras

20922 Pas trečiuosius asmenis esantis kuras

20929 Vertės sumažėjimas (-)

2093 Mažavertis inventorius

20930 Įsigijimo savikaina

20931 Kelyje esantis mažavertis inventorius

20932 Pas trečiuosius asmenis esantis mažavertis inventorius

20939 Vertės sumažėjimas (-)

2098 Kitos atsargos

20980 Įsigijimo savikaina

20981 Kelyje esančios kitos atsargos

20982 Pas trečiuosius asmenis esančios kitos atsargos

20989 Vertės sumažėjimas (-)


24 PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS

241 Pirkėjų skolos

2411 Pirkėjai už įprastinius pardavimus

24110 Pradinė vertė

24112 Sukauptos palūkanų pajamos

24118 Kontroliuotinos skolos

24119 Abejotinos skolos (-)

2412 Pirkėjų skola už išsimokėtinai parduotas pre­kes

24120 Pradinė vertė

24122 Sukauptos palūkanų pajamos

24128 Kontroliuotinos skolos

24129 Abejotinos skolos (-)

2413 Gauti prekybiniai vekseliai

24130 Nominalioji vertė

24131 Diskontai (-)

24132 Sukauptos palūkanų pajamos

24138 Kontroliuotinos skolos

24139 Abejotinos skolos (-)

2414 Nefaktūruoti prekių pardavimai

24140 Pradinė vertė

24149 Abejotinos skolos (-)

242 Įmonių grupės įmonių skolos

2420 Patronuojančiosios įmonės skolos

24200 Pradinė vertė

24202 Sukauptos palūkanų pajamos

24208 Kontroliuotinos skolos

24209 Abejotinos skolos (-)

2421 Patronuojamųjų (dukterinių) įmonių skolos

24210 Pradinė vertė

24212 Sukauptos palūkanų pajamos

24218 Kontroliuotinos skolos

24219 Abejotinos skolos (-)

243 Asocijuotų įmonių skolos

2430 Pradinė vertė

2432 Sukauptos palūkanų pajamos

2438 Kontroliuotinos skolos

2439 Abejotinos skolos (-)

244 Kitos gautinos sumos

2440 Suteiktos paskolos

24400 Pradinė vertė

24402 Sukauptos palūkanų pajamos

24408 Kontroliuotinos skolos

24409 Abejotinos skolos (-)

2441 Gautinas pridėtinės vertės mokestis

24411 Pirkimo PVM

PVMD 25 laukelis.

244111 Pirkimo PVM, tenkantis PVM apmokestinamai veiklai

244112 Pirkimo PVM, tenkantis PVM neapmokestinamai veiklai

244113 Bendrosios paskirties pirkimo PVM

244114 Neatskaitomas pirkimo PVM nuo leidžiamų atskaitymų

244115 Neatskaitomas pirkimo PVM nuo neleidžiamų atskaitymų

24412 Importo PVM

244121 Importo PVM, kurio įskaitymą kontroliuoja VMI

PVMD 27 laukelis.

2441211 Importo PVM, tenkantis PVM apmokestinamai veiklai

2441212 Importo PVM, tenkantis PVM neapmokestinamai veiklai

2441213 Bendrosios paskirties importo PVM

2441214 Neatskaitomas importo PVM nuo leidžiamų atskaitymų

2441215 Neatskaitomas importo PVM nuo neleidžiamų atskaitymų

244122 Sumokėtas importo PVM

PVMD 26 laukelis. Kai PVM mokėtojas turi sumokėti importo PVM Muitinei.

24413 Grąžintinas iš biudžeto PVM

2442 Biudžeto skola dėl pelno mokesčio

24421 Avansu sumokėtas pelno mokestis

Skirta avansiniams pelno mokesčio mokėjimams registruoti. Avansinė PM deklaracija FR430.

24422 Pelno mokesčio permoka

Skirta pelno mokesčio permokai registruoti. Metinės pelno mokesčio deklaracijos PLN204 76 laukelis - "Pelno mokesčio permoka".

2443 Biudžeto skolos dėl kitų mokesčių

24431 Biudžeto skola dėl GPM

24432 Biudžeto skola dėl VSD įmokų

24433 Biudžeto skola dėl nekilnojamojo turto mokesčio

244331 Avansu sumokėtas nekilnojamojo turto mokestis

244332 Nekilnojamojo turto mokesčio permoka

24435 Biudžeto skola dėl žemės ir žemės nuomos mokesčio

2445 Atskaitingų asmenų skolos

24450 Iš atskaitingų asmenų gautinos sumos

24459 Vertės sumažėjimas (-)

2446 Kitos gautinos sumos

24461 Suteiktos piniginės garantijos

244610 Pradinė vertė

244619 Vertės sumažėjimas

24462 Darbo užmokesčio avansas

24463 Gauti finansiniai vekseliai

244630 Nominalioji vertė

244631 Diskontai (-)

244632 Sukauptos palūkanų pajamos

244639 Vertės sumažėjimas (-)

24464 Gautinos draudimo išmokos

244640 Pradinė vertė

244649 Vertės sumažėjimas

24465 Taikant užstato sistemą atgautinas užstatas

244650 Pradinė vertė

244659 Vertės sumažėjimas

24466 Susigrąžintinas iš užsienio valstybių pirkimo PVM

PVMD nedeklaruojamas, PVM mokėtojas turi kreiptis į užsienio šalių mokesčių administratorių dėl PVM grąžinimo.

24467 Įvairios kitos gautinos sumos

244670 Pradinė vertė

244672 Sukauptos palūkanų pajamos

244679 Vertės sumažėjimas

2447 Su įmonės savininkais susijusios sumos

24471 Įmonės savininkams avansu išmokėtas pelnas

24472 Įmonės savininkų asmeniniams poreikiams išmokėtos sumos

2449 Kitos abejotinos skolos (-)

26 TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS

261 Įmonių grupės įmonių akcijos

2610 Patronuojančiosios įmonės akcijų vertė

26100 Įsigijimo savikaina

26101 Tikrosios vertės pokytis (+/-)

26109 Vertės sumažėjimas (-)

2611 Patronuojamųjų (dukterinių) įmonių akcijų vertė

26110 Įsigijimo savikaina

26111 Tikrosios vertės pokytis (+/-)

26119 Vertės sumažėjimas (-)

262 Kitos investicijos

2620 Kitų įmonių nuosavybės vertybiniai popieriai

26200 Įsigijimo savikaina

26201 Tikrosios vertės pokytis (+/-)

26209 Vertės sumažėjimas (-)

2621 Ne nuosavybės vertybiniai popieriai

26210 Iki išpirkimo termino laikomi ne nuosavybės vertybiniai popieriai

262100 Įsigijimo savikaina

2621000 Nominalioji vertė

2621001 Diskontai (-)

2621002 Premija

262101 Tikrosios vertės pokytis (+/-)

262109 Vertės sumažėjimas (-)

26211 Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai

262110 Įsigijimo savikaina

262111 Tikrosios vertės pokytis (+/-)

262119 Vertės sumažėjimas (-)

2622 Kiti vertybiniai popieriai

26220 Įsigijimo savikaina

26221 Tikrosios vertės pokytis (+/-)

26229 Vertės sumažėjimas (-)

2623 Trumpalaikiai terminuotieji indėliai

26230 Nominalioji vertė

26233 Sukauptos palūkanų pajamos

26239 Vertės sumažėjimas (-)

2624 Iš išvestinių finansinių priemonių atsiradęs finansinis turtas

26240 Įsigijimo savikaina

26241 Tikrosios vertės pokytis (+/-)

26249 Vertės sumažėjimas (-)

27 PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI


271 Sąskaitos bankuose

2711 Eurai

2712 JAV doleriai

2713 Šveicarijos frankai

2714 Rusijos rubliai

2716 Kita valiuta (pagal rūšis)

272 Kasa

2721 Eurai

2722 JAV doleriai

2723 Šveicarijos frankai

2724 Rusijos rubliai

2726 Kita valiuta (pagal rūšis)

273 Pinigai kelyje

2731 Eurai

2732 JAV doleriai

2733 Šveicarijos frankai

2734 Rusijos rubliai

2736 Kita valiuta (pagal rūšis)

274 Pinigų ekvivalentai

Pinigų ekvivalentams priskiriami trumpalaikiai (iki trijų mėn.) likvidūs vertybiniai popieriai, kurių vertės pasikeitimo tikimybė maža (pvz., čekiai, vyriausybės vertybiniai popieriai ir pan.) ir kuriuos galima iškeisti į pinigus. Įmonės apskaitos politikoje gali būti nustatyta, kad tokie vertybiniai popieriai apskaitomi 2621 ir 2622 sąskaitose.

2741 Čekiai

2742 Vekseliai

2747 Kiti likvidūs skolos vertybiniai popieriai

277 Pinigai investicinėse sąskaitose

Speciali sąskaita banke, skirta operacijoms su vertybiniais popieriais vykdyti.

278 Atidaryti akredityvai

279 Įšaldytos sąskaitos (-)

29 Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos

291 Ateinančių laikotarpių sąnaudos

292 Sukauptos pajamos

3 NUOSAVAS KAPITALAS

30 KAPITALAS

301 Įstatinis pasirašytasis kapitalas

3011 Paprastosios akcijos

3012 Privilegijuotosios akcijos

3013 Darbuotojų akcijos

3014 Pajai

302 Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)

303 Savos akcijos (pajai) (-)

305 Įmonės savininko kapitalas

306 Turtą, kuris pagal įstatymą gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas

307 Centralizuotai valdomą valstybės turtą atitinkantis kapitalas

308 Savininkų įnašai

309 Nesumokėti savininkų įnašai (-)

31 Akcijų priedai

311 Visa akcijų priedų vertė

Sąskaita naudojama akcijų emisijos kainos ir nominaliosios vertės skirtumui registruoti.

319 Neapmokėta akcijų priedų dalis (-)

Sąskaita naudojama neapmokėtai akcijų priedų daliai registruoti.

32 PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)

321 Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezultatas

322 Finansinio turto perkainojimo rezultatas

33 REZERVAI

331 Privalomasis

332 Savoms akcijoms supirkti

333 Kiti rezervai

34 NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

341 Ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

3411 Pelno (nuostolių) ataskaitoje pripažintas ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)

Šioje sąskaitoje turėtų būti registruojamas ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai), kuris apskaičiuotas pelno (nuostolių) ataskaitoje.

3412 Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) ir jo skirstymai

Šioje sąskaitų grupėje registruojamos ataskaitinio laikotarpio operacijos, kurių rezultatai fiksuojami tiesiogiai pelne (nuostoliuose) aplenkiant pajamų ir sąnaudų sąskaitas.

34121 Pelnas (nuostoliai) iš savų akcijų pardavimo

Savas akcijas pardavus už kitą kainą, negu jos buvo supirktos, susidaręs skirtumas pripažįstamas pelnu (nuostoliu).

34122 Savų akcijų anuliavimo nuostoliai

Supirktas savas akcijas anuliavus, jų vertė (faktinė supirkimo kaina) priskiriama nuostoliams.

34123 Pelnas dėl perkainojimo rezervo mažinimo

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitoje taikant perkainotos vertės būdą, toks turtas periodiškai turi būti perkainojamas. Jeigu turtą perkainojus jo vertė padidėja, šiai sumai suformuojamas perkainojimo rezervas. Vėliau mažėjant perkainoto turto vertei (pvz., turtą nudėvint, nurašant, nukainojant ir pan.), analogiškai mažinamas ir perkainojimo rezervas bei tiesiogiai didinamas pelnas (nuostoliai):

D 321 Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezultatas

K 34123 Pelnas dėl perkainojimo rezervo mažinimo

34124 Išlaidos, tiesiogiai priskiriamos akcijų išleidimui

Išleidžiant naują akcijų emisiją dėl to patiriamos išlaidos nepriskiriamos sąnaudoms, o registruojamos tiesiogiai pelne (nuostoliuose). Jeigu emituojant akcijas susidaro akcijų priedai, tai su emisija susijusiomis išlaidomis iš pradžių mažinami šie akcijų priedai. Jeigu akcijų priedų nėra arba jų sumos neužtenka, perviršiu mažinamas ataskaitinio laikotarpio pelnas (nuostoliai).

34125 Tarpiniai dividendai, skirti iš ataskaitinių metų pelno

Šioje sąskaitoje registruojami dividendai, kuriuos akcininkai paskiria dar nepasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui iš šio tarpinio laikotarpio pelno.

34126 Pervedimai į privalomąjį rezervą, skirti iš ataskaitinių metų pelno

Šioje sąskaitoje registruojami pervedimai į privalomąjį rezervą, kuriuos akcininkai, įpareigoti ABĮ, paskiria dar nepasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui iš šio tarpinio laikotarpio pelno.

34129 Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) iš kitų sandorių

Sąskaitoje registruojami tų operacijų, kurios susijusios su pačių akcininkų asmeninėmis reikmėmis, rezultatai. Šios sumos negali būti pripažįstamos sąnaudomis, kadangi operacijos sietinos su akcininkų asmeniniais poreikiais, bet ne su įmonės veikla. Pvz., iš įmonės lėšų apmokamos akcininko atostogų išlaidos.


342 Ankstesniųjų metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

3421 Pelno (nuostolių) ataskaitoje pripažintas anks­tes­nių­jų metų pelnas (nuostoliai)

Į šią sąskaitų grupę perkeliamas ankstesniais laikotarpiais uždirbtas ir nepaskirstytas pelnas (nuostoliai), kuris prieš tai buvo apskaitomas 3411 sąskaitoje.

34211 2009 metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

Šioje sąskaitoje apskaitomas 2009 m. pelno (nuostolių) ataskaitoje pripažintas nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai).

34212 2010 metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

Šioje sąskaitoje apskaitomas 2010 m. pelno (nuostolių) ataskaitoje pripažintas nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai).

34213 2011 metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

Šioje sąskaitoje apskaitomas 2011 m. pelno (nuostolių) ataskaitoje pripažintas nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai).

34214 2012 metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

Šioje sąskaitoje apskaitomas 2012 m. pelno (nuostolių) ataskaitoje pripažintas nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai).

34215 2013 metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

Šioje sąskaitoje apskaitomas 2013 m. pelno (nuostolių) ataskaitoje pripažintas nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai).

34216 2014 metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

Šioje sąskaitoje apskaitomas 2014 m. pelno (nuostolių) ataskaitoje pripažintas nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai).

3422 Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas anks­tes­nių­jų metų pelnas (nuostoliai)

Į šią sąskaitų grupę perkeliamas ankstesniais laikotarpiais uždirbtas ir nepaskirstytas pelnas (nuostoliai), kuris prieš tai buvo apskaitomas 3412 sąskaitose.

34221 2009 metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

Šioje sąskaitoje apskaitomas 2009 m. pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai).

34222 2010 metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

Šioje sąskaitoje apskaitomas visas 2010 m. pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai).

34223 2011 metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

Šioje sąskaitoje apskaitomas visas 2011 m. pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai).

34224 2012 metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

Šioje sąskaitoje apskaitomas visas 2012 m. pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai).

34225 2013 metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

Šioje sąskaitoje apskaitomas visas 2013 m. pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai).

34226 2014 metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

Šioje sąskaitoje apskaitomas visas 2014 m. pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai).

3423 Ankstesniųjų metų pelno (nuostolių) koregavimai

Keičiant apskaitos politiką ir jos keitimo rezultatus apskaitoje atvaizduojant retrospektyviniu būdu, turi būti koreguojama praeitų ataskaitinių laikotarpių nepaskirstytojo pelno (nuostolių) suma.

34231 Lyginamojo laikotarpio nepaskirstytojo pelno (nuostolių) koregavimai

Šioje sąskaitų grupėje apskaitomi visi lyginamojo laikotarpio nepaskirstytojo pelno (nuostolių) koregavimai, susidarę dėl retrospektyvinio būdo taikymo.

342311 Lyginamojo laikotarpio apskaitos politikos keitimo pelnas (nuostoliai)

Šioje sąskaitoje registruojami tie apskaitos politikos keitimo rezultatai, kurie priskiriami lyginamajam laikotarpiui (tai laikotarpis, kurio duomenys finansinėse ataskaitose pateikiami šalia ataskaitinio laikotarpio duomenų palyginimui).

342312 Lyginamojo laikotarpio esminių apskaitos klaidų taisymo pelnas (nuostoliai)

Šioje sąskaitoje registruojami tie esminių apskaitos klaidų taisymo rezultatai, kurie priskiriami lyginamajam laikotarpiui (tai laikotarpis, kurio duomenys finansinėse ataskaitose pateikiami šalia ataskaitinio laikotarpio duomenų palyginimui).

34232 Ankstesniųjų už lyginamąjį laikotarpių nepaskirstytojo pelno (nuostolių) koregavimai

Šioje sąskaitų grupėje apskaitomi visi ankstesniųjų už lyginamąjį laikotarpių nepaskirstytojo pelno (nuostolių) koregavimai, susidarę dėl retrospektyvinio būdo taikymo.

342321 Ankstesniųjų už lyginamąjį laikotarpių apskaitos politikos keitimo pelnas (nuostoliai)

Šioje sąskaitoje registruojami tie apskaitos politikos keitimo rezultatai, kurie priskiriami ankstesniesiems už lyginamąjį laikotarpiams (VAS įpareigoja finansinėse ataskaitose pateikti tik ataskaitinių metų ir vienerių praėjusių metų duomenis).

342322 Ankstesniųjų už lyginamąjį laikotarpių esminių apskaitos klaidų taisymo pelnas (nuostoliai)

Šioje sąskaitoje registruojami tie esminių apskaitos klaidų taisymo rezultatai, kurie priskiriami ankstesniesiems už lyginamąjį laikotarpiams (VAS įpareigoja finansinėse ataskaitose pateikti tik ataskaitinių metų ir vienerių praėjusių metų duomenis).

39 SUVESTINĖS SĄSKAITOS

390 Gamybos suvestinė

391 Pajamų ir sąnaudų suvestinė

392 Turto ir nuosavybės suvestinė

397 Atmintinės vertės

398 Laukimo sąskaitos

3980 Nustatytas turto trūkumas

3981 Nustatytas turto perteklius

3982 PVM, kuris gali būti neatskaitomas

3983 Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)

Sąskaita naudojama kapitalo didinimo/mažinimo operacijoms užregistruoti, kol JAR dar neįregistravo įstatų pakeitimo.

3984 Nedokumentuotos ūkinės operacijos

39841 Įsipareigojimai dėl neįasmenintai gautų pinigų

Sąskaita naudojama gavus įplaukas, kol nepavyksta išsiaiškinti mokėjimo paskirties.

39842 Įsipareigojimai dėl nedokumentuotų pirkimų

Sąskaita naudojama gavus vertybes, kai negaunami jų įsigijimą ar pirkimą pagrindžiantys dokumentai. Įsipareigojimai registruojami atmintine 1 Eur verte.

39843 Nedokumentuoti tiekimai

Sąskaita naudojama gavus vertybes, kai negaunami jų įsigijimą ar pirkimą pagrindžiantys dokumentai. Vertybės registruojamos atmintine 1 Eur verte.

39844 Tarpinė sąskaita tarpusavio skolų užskaitoms

Sąskaita naudojama tais atvejais, kai techniškai negalima tarpusavio skolas tiesiogiai užskaityti. Kai tam tikslui turi būti atliekamas tarpinis įrašas.

3989 Kitos laukimo sąskaitos

4 MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

40 DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS

401 Gautinos dotacijos ir subsidijos

4011 Su turtu susijusios gautinos dotacijos ir subsidijos

4012 Su pajamomis (sąnaudomis) susijusios gautinos dotacijos ir subsidijos

402 Gautos dotacijos ir subsidijos

4021 Su turtu susijusios gautos dotacijos ir subsidijos

4022 Su pajamomis (sąnaudomis) susijusios gautos dotacijos ir subsidijos

41 Atidėjiniai

410 Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo atidėjiniai

411 Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai

412 Mokesčių atidėjiniai

4121 Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai

4128 Kiti mokesčių atidėjiniai

413 Atidėjiniai garantiniam parduotų prekių remontui

418 Kiti atidėjiniai

42 Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

421 Skoliniai įsipareigojimai

4210 Skolos pagal ne nuosavybės vertybinius popierius

42100 Nominalioji vertė

42101 Diskontai (-)

42102 Premijos

42103 Sukauptos palūkanų sąnaudos

4211 Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai

4213 Iš išvestinių finansinių priemonių atsiradęs įsipareigojimai

4214 Kiti skoliniai įsipareigojimai

422 Skolos kredito įstaigoms

4220 Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal paskolų sutartis

42200 Nominalioji vertė

42201 Diskontai (-)

42203 Sukauptos palūkanų sąnaudos

4221 Kiti įsipareigojimai

42210 Nominalioji vertė

42211 Diskontai (-)

42213 Sukauptos palūkanų sąnaudos

423 Gauti avansai

4230 Iš pirkėjų gauti avansai

4231 Iš paslaugų gavėjų gauti avansai

424 Įsipareigojimai tiekėjams

4240 Nominalioji vertė

4241 Diskontai (-)

4243 Sukauptos palūkanų sąnaudos

425 Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos

4251 Pagal vekselius mokėtinos sumos

42510 Nominalioji vertė

42511 Diskontai (-)

42512 Sukauptos palūkanų sąnaudos

4252 Pagal čekius mokėtinos sumos

426 Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos

4260 Patronuojančiajai įmonei mokėtinos sumos

42600 Pradinė vertė

42602 Sukauptos palūkanų sąnaudos

4261 Patronuojamosioms (dukterinėms) įmonėms mokėtinos sumos

42610 Pradinė vertė

42612 Sukauptos palūkanų sąnaudos

427 Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos

4270 Pradinė vertė

4272 Sukauptos palūkanų sąnaudos

428 Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai

Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimams skirta 4121 sąskaita

4282 Įsipareigojimai pagal mokestinės paskolos sutartį

4283 Įsipareigojimai pagal nebaigtas vykdyti sutartis

Sąskaita skirta darbų priėmimo aktams registruoti apskaitoje, debetuojant 1262 sąskaitą Įsigijimo savikaina.

4288 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

44 Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti TRUMPALAI­KIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

440 Skoliniai įsipareigojimai

4400 Skolos pagal ne nuosavybės vertybinius popierius

44000 Nominalioji vertė

44001 Diskontai (-)

44002 Premijos

44003 Sukauptos palūkanų sąnaudos

4401 Lizingo (finansinės nuomos) ar panašių įsipareigojimų einamųjų metų dalis

44010 Įsipareigojimai pagal mokėjimo grafiką

44011 Įsipareigojimai pagal gautas sąskaitas

4402 Iš išvestinių finansinių priemonių atsiradę įsipareigojimai

4403 Kitų ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis

4404 Kiti trumpalaikiai skoliniai įsipareigojimai

441 Skolos kredito įstaigoms

4410 Įsipareigojimai pagal trumpalaikių paskolų sutartis

44100 Nominalioji vertė

44102 Sukauptos palūkanų sąnaudos

4411 Skolų kredito įstaigoms einamųjų metų dalis

4413 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai kredito įstaigoms

44131 Sąskaitos pereikvojimas (overdraftas)

44138 Kitos mokėtinos sumos kredito įstaigoms

442 Gauti avansai

4420 Iš pirkėjų gauti avansai

4421 Iš paslaugų gavėjų gauti avansai

443 Įsipareigojimai tiekėjams

4430 Įsipareigojimai tiekėjams už prekes ir paslaugas

44300 Pradinė vertė

44302 Sukauptos palūkanų sąnaudos

4431 Kitos skolos tiekėjams

44311 Įsipareigojimai pagal gautinas sąskaitas

44312 Nefaktūruoti pirkimai

44318 Kiti įsipareigojimai tiekėjams

444 Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos

4441 Pagal vekselius mokėtinos sumos

44410 Nominalioji vertė

44411 Diskontai (-)

44412 Sukauptos palūkanų sąnaudos

4442 Pagal čekius mokėtinos sumos

445 Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos

4450 Patronuojančiajai įmonei mokėtinos sumos

44500 Pradinė vertė

44502 Sukauptos palūkanų sąnaudos

4451 Patronuojamosioms (dukterinėms) įmonėms mokėtinos sumos

44510 Pradinė vertė

44512 Sukauptos palūkanų sąnaudos

446 Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos

4460 Pradinė vertė

4462 Sukauptos palūkanų sąnaudos

447 Pelno mokesčio įsipareigojimai

4470 Pelno mokesčio įsipareigojimai

4471 Kiti panašūs įsipareigojimai

448 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

4480 Mokėtinas darbo užmokestis

4481 Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis

4482 Mokėtinos VSD ir PSD įmokos

44820 Darbdavio lėšomis mokėtinos socialinio draudimo įmokos

44821 Iš darbuotojų darbo užmokesčio išskaičiuotos mokėtinos socialinio draudimo įmokos

4484 Mokėtinos PSD įmokos už MB ar IĮ savininkus

4485 Įsipareigojimai atskaitingiems asmenims

4486 Atostoginių kaupimai

44861 Darbo užmokesčiui

44862 Socialinio draudimo įmokoms

4489 Kiti įsipareigojimai darbuotojams

44890 Kitos išmokos darbuotojams

44891 Deponuotas darbo užmokestis

44892 Įsipareigojimai išskaitų pagal vykdomuosius raštus gavėjams

449 Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

4490 Mokėtini dividendai ir kiti įsipareigojimai akcininkams

4491 Mokėtinos tantjemos

4492 Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis

44921 Prekių tiekimo, paslaugų teikimo pardavimo PVM

449211 Pardavimo PVM 21 proc.

PVMD 29 laukelis.

4492111 Prekių tiekimo, paslaugų teikimo pardavimo PVM

4492112 Pardavimo PVM, apskaičiuotas taikant maržos schemą

4492113 Pardavimo PVM tikslinimas po apmokestinimo momento (-)

Kai išrašomos kreditinės PVM sąskaitos faktūros dėl neteisingai pritaikyto PVM tarifo, kai tikslinamas mokėtinas į biudžetą PVM dėl beviltiškų skolų pripažinimo. Tokiais atvejais netikslinama sandorio apmokestinamoji vertė, tikslinama tik PVM suma.

449212 Pardavimo PVM 9 proc.

PVMD 30 laukelis.

4492121 Prekių tiekimo, paslaugų teikimo pardavimo PVM

4492122 Pardavimo PVM tikslinimas po apmokestinimo momento (-)

Kai išrašomos kreditinės PVM sąskaitos faktūros dėl neteisingai pritaikyto PVM tarifo, kai tikslinamas mokėtinas į biudžetą PVM dėl beviltiškų skolų pripažinimo. Tokiais atvejais netikslinama sandorio apmokestinamoji vertė, tikslinama tik PVM suma.

449213 Pardavimo PVM 5 proc.

PVMD 31 laukelis.

4492131 Prekių tiekimo, paslaugų teikimo pardavimo PVM

4492132 Pardavimo PVM tikslinimas po apmokestinimo momento (-)

Kai išrašomos kreditinės PVM sąskaitos faktūros dėl neteisingai pritaikyto PVM tarifo, kai tikslinamas mokėtinas į biudžetą PVM dėl beviltiškų skolų pripažinimo. Tokiais atvejais netikslinama sandorio apmokestinamoji vertė, tikslinama tik PVM suma.

44922 Iš ES įsigytų prekių pardavimo PVM

PVMD 34 laukelis.

44923 Pardavimo PVM 95 str. nustatytais atvejais

PVMD 32 laukelis.

44924 Pardavimo PVM 96 str. nustatytais atvejais

PVMD 33 laukelis (pildo prekių, paslaugų pirkėjas).

44928 Mokėtinas į biudžetą PVM

44929 Mokėtinas importo PVM

Kai PVM mokėtojas turi sumokėti importo PVM Muitinei.

4493 Kiti į biudžetą mokėtini mokesčiai

GPM, išskaičiuotas iš nesusijusių su darbo santykiais pajamų.

44931 Mokėtinas GPM nuo pajamų, gautų už gyventojų parduotą turtą

Kai GPM išskaičiuojamas iš gyventojui už parduotą turtą išmokėtų pajamų.

44932 Mokėtinas GPM nuo kitų su darbo santykiais nesusijusių pajamų

Kai GPM išskaičiuojamas iš gyventojo nesusijusių su darbo santykiais pajamų (išskyrus pajamas už parduotą turtą), pavyzdžiui, nuomos pajamos, autoriniai atlyginimai, dividendai ir pan.

44933 Mokėtinas nekilnojamojo turto mokestis

44934 Mokėtinas aplinkos teršimo mokestis

44935 Mokėtinas žemės mokestis

44936 Mokėtinas žemės nuomos mokestis

44937 Mokėtinas muitas

44938 Mokėtini akcizai

4494 Kitos mokėtinos sumos

44940 Įsipareigojimai dėl neįasmenintai gautų pinigų

44941 Gautos piniginės garantijos

44942 Įsipareigojimai pagal nebaigtas vykdyti sutartis

44943 Taikant užstato sistemą grąžintinas užstatas

44948 Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

4495 Įmonių savininkams mokėtinos sumos

49 Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos

491 Sukauptos sąnaudos

4911 Sukauptos palūkanos

4912 Sukaupta nuoma

4913 Sukauptos draudimo sąnaudos

4914 Kitos sukauptos sąnaudos

Apsauga, teritorijos tvarkymas, programų palaikymas, internetinių svetainių aptarnavimas ir pan.

492 Ateinančių laikotarpių pajamos

5 PAJAMOS

50 PARDAVIMO PAJAMOS

500 Prekių pardavimo pajamos

5000 Pajamos iš prekių perpardavimo

PVM tikslais detalizuojama pagal taikomus PVM tarifus, PM tikslais detalizuojama pagal veiklas (dėl nuostolių perkėlimo reikalavimų).

50001 Prekių perpardavimo pajamos

50002 Prekių mainų pajamos

50003 Negautas tipinės veiklos pajamas kompensuo­jančių dotacijų ir subsidijų amortizuota dalis

5001 Pajamos iš paslaugų suteikimo

PVM tikslais detalizuojama pagal taikomus PVM tarifus, PM tikslais detalizuojama pagal veiklas (dėl nuostolių perkėlimo reikalavimų).

50011 Paslaugų pardavimo pajamos

50012 Paslaugų mainų pajamos

50013 Negautas tipinės veiklos pajamas kompensuo­jančių dotacijų ir subsidijų amortizuota dalis

5002 Antkainio tikslinimas

50021 Antkainio didinimas

50022 Antkainio mažinimas

5003 Statybos ir kitų ilgalaikių sutarčių pajamos

Sąskaita naudojama, pripažįstant pajamas apskaitos politikoje nustatyta tvarka išlaidų palyginimo arba „išlaidos plius" būdu.

5006 Pajamos iš produkcijos pardavimo

Sąskaita naudojama savos gamybos produkcijos pardavimo pajamoms apskaityti

50061 Produkcijos pardavimo pajamos

50063 Negautas tipinės veiklos pajamas kompensuo­jančių dotacijų ir subsidijų amortizuota dalis

509 Nuolaidos, grąžinimai

5090 Pardavimo nuolaidos (-)

5091 Parduotų prekių grąžinimai (-)

5092 Parduotų prekių nukainojimai (-)

5093 Pardavimų diskontai (-)

5094 Nepanaudoti pardavimų diskontai

51 Pajamos dėl biologinio turto tikrosios vertės pokyčio


54 KITÕS VEIKLOS PAJAMOS

5400 Ilgalaikio turto perleidimo pelnas

5401 Kitos pajamos

54011 Tipinei veiklai nepriskirtų pardavimų ir paslaugų pajamos

540110 Turto pardavimo pagal lizingo sutartis pa­ja­mos

540111 Reklamos pardavimo pajamos

540112 Nuomos pajamos

540113 Komisinių pajamos

540114 Mainų pajamos

54012 Nebaigtų vykdyti sutarčių pajamos

54013 Negautas kitos veiklos pajamas kompensuojančių dotacijų ir subsidijų amortizuota dalis

55 Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos

5500 Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų (dukterinių) ir asocijuotųjų įmonių akcijas dividendai

5501 Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų (dukterinių) ir asocijuotųjų įmonių akcijas perleidimo pelnas

56 Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos

5600 Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų palūkanų pajamos

5601 Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų perleidimo pelnas

5604 Dividendų pajamos iš įmonių grupei nepriklausančių ir neasocijuotų įmonių

5609 Kitos ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos

58 Kitos palūkanų ir panašios pajamos

5802 Kitos palūkanų pajamos

58021 Palūkanų už trumpalaikes įmonių grupės ir asocijuotųjų įmonių skolas pajamos

58022 Palūkanų už trumpalaikes kitų asmenų skolas pajamos

58023 Palūkanų už indėlius pajamos

58024 Palūkanų už sąskaitas bankuose pajamos

58025 Lizingo palūkanų pajamos

58026 Palūkanų už trumpalaikius vertybinius popierius pajamos

58027 Palūkanų už išsimokėtinai parduotas prekes pajamos

58028 Mokėtinų sumų diskontai

5803 Teigiama valiutos kursų pokyčio įtaka

58031 Teigiama valiutos kursų pokyčio įtaka dėl skirtingo atsiskaitymų laiko

Toks valiutos kursų pokyčio skaidymas svarbus skaičiuojant operatyvinius pinigų srautus. 58031 ir 58032 sąskaitos susijusios su pinigų srautais, o 58032 nedaro įtakos pinigų srautams.

58032 Teigiama valiutos kursų pokyčio įtaka dėl valiutos konvertavimo

58032 Teigiama valiutos kursų pokyčio įtaka dėl valiutinių straipsnių perkainojimo

5804 Baudų ir delspinigių už pradelstas skolas pajamos

58041 Baudų ir delspinigių už pradelstas įmonių grupės ar asocijuotųjų įmonių trumpalaikes skolas pajamos

58042 Baudų ir delspinigių už pradelstas kitų įmonių trumpalaikes skolas pajamos

5805 Iš išvestinių finansinių priemonių atsiradęs pelnas

5808 Investicijų tikrosios vertės padidėjimo pelnas

5809 Trumpalaikių investicijų perleidimo pelnas

58091 Trumpalaikių investicijų į įmonių grupės įmones ir asocijuotąsias įmones perleidimo pelnas

58092 Trumpalaikių investicijų į kitas įmones perleidimo pelnas

5810 Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos

59 PELNO PASKIRSTYMAS

590 Ataskaitinių metų grynasis pelnas

Sąskaita naudojama tuomet, kai įmonė pelno paskirstymo sąskaitas uždaro tik metų pabaigoje (pvz., jose registruoja tarpinius dividendus). Tuomet ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas iš pradžių registruojamas šioje sąskaitoje. Po to bendra tvarka iškeliamas į 34 grupės sąskaitas.

591 Praėjusių metų nepaskirstytasis pelnas

592 Pervedimai iš rezervų

593 Nepadengti nuostoliai

594 Akcininkų įnašai nuostoliams padengti

595 Akcijų priedų mažinimas

6 SĄNAUDOS

60 GAMYBOS IŠLAIDOS IR PARDUOTŲ PREKIŲ SAVIKAINA

600 Parduotų prekių savikaina

6000 Perparduotų prekių savikaina

PM tikslais detalizuojama pagal veiklas (dėl nuostolių perkėlimo reikalavimų).

6001 Suteiktų paslaugų savikaina

6002 Pirkimai


6003 Tiesioginės gamybinės išlaidos

Priskiriamos produktams ir veikloms pagal įmonėje nustatytą menedžmento apskaitos metodiką.

60031 Pagrindinės žaliavos

60032 Tiesioginis darbo užmokestis

600321 Ataskaitinio laikotarpio darbo užmokesčio sąnaudos

600322 Kaupimų atostoginiams sąnaudos

60033 Socialinis draudimas nuo tiesioginio darbo užmokesčio

600331 Ataskaitinio laikotarpio VSD įmokos

600332 Kaupimų VSD įmokoms sąnaudos

60038 Kitos tiesioginės gamybinės išlaidos

6004 Netiesioginės gamybinės išlaidos

Paskirstomos produktams ir veikloms pagal įmonėje nustatytą menedžmento apskaitos metodiką.

60041 Pagalbinės žaliavos

60042 Pagalbinių darbininkų darbo užmokestis

600421 Ataskaitinio laikotarpio darbo užmokesčio sąnaudos

600422 Kaupimų atostoginiams sąnaudos

60043 Socialinis draudimas nuo pagalbinių darbininkų darbo užmokesčio

600431 Ataskaitinio laikotarpio VSD įmokos

600432 Kaupimų VSD įmokoms sąnaudos

60045 Gamybos įrengimų nusidėvėjimas

600450 Gamybos įrengimų nusidėvėjimo sąnaudos

6004501 Gamybos įrengimų įsigijimo savikainos nusidėvėjimo sąnaudos

6004502 Gamybos įrengimų perkainotosios dalies nusidėvėjimo sąnaudos

600452 Dotacijų ir subsidijų, susijusių su ilgalaikiu tur­tu, amortizuota dalis (-)

60046 Gamybinių pastatų nusidėvėjimas

600460 Gamybinių pastatų nusidėvėjimo sąnaudos

6004601 Gamybinių pastatų įsigijimo savikainos nusidėvėjimo sąnaudos

6004602 Gamybinių pastatų perkainotosios dalies nusidėvėjimo sąnaudos

600462 Dotacijų ir subsidijų, susijusių su ilgalaikiu tur­tu, amortizuota dalis (-)

60047 Netiesioginės paslaugos

60048 Kitos netiesioginės gamybinės išlaidos

6005 Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas

60051 Žaliavos ir komplektuojamieji gaminiai

60052 Nebaigta gamyba

60053 Pagaminta produkcija

60054 Pirktos prekės, skirtos perparduoti

6006 Parduotos produkcijos savikaina

Sąskaita naudojama parduotos savos gamybos produkcijos savikainai apskaityti

609 Nuolaidos, grąžinimai

6090 Pirkimų diskontai (-)

6091 Pirkimų diskontų praradimas

6092 Pirkimų nuolaidos (-)

6093 Pirktų prekių grąžinimai (-)

6094 Pirktų prekių nukainojimai (-)

61 Sąnaudos dėl biologinio turto tikrosios vertės pokyčio

62 Pardavimų sąnaudos

6200 Komisinių tretiesiems asmenims sąnaudos

6201 Prekybos pastatų ir įrangos vertės nusidėvėjimo sąnaudos

62011 Prekybos pastatų ir įrangos įsigijimo savikainos nusidėvėjimo sąnaudos

62012 Prekybos pastatų ir įrangos perkainotosios dalies nusidėvėjimo sąnaudos

62013 Dotacijų ir subsidijų, susijusių su ilgalaikiu prekybinės paskirties tur­tu, amortizuota dalis (-)

6202 Paslaugų ir prekių reklamos sąnaudos

6203 Darbuotojų darbo užmokesčio ir su juo su­si­ju­sios sąnaudos

62030 Darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos

620301 Ataskaitinio laikotarpio darbo užmokesčio sąnaudos

620302 Kaupimų atostoginiams sąnaudos

62031 Socialinis draudimas nuo darbuotojų darbo užmokesčio

620311 Ataskaitinio laikotarpio VSD įmokos

620312 Kaupimų VSD įmokoms sąnaudos

6204 Atidėjinių sąnaudos

62041 Atidėjinių garantiniam parduotų prekių re­mon­tui sąnaudos

62042 Garantinio parduotų prekių remonto sąnaudos

6208 Kitos pardavimo sąnaudos

62082 Baudos ir netesybos už nekokybiškų prekių par­davimą

62083 Prekybinių atsargų draudimo sąnaudos


62084 Prekių nurašymo sąnaudos

620841 Natūralios prekių netekties nurašymo sąnaudos

620842 Kitos prekių nurašymo sąnaudos

6209 Gautos nuolaidos (-)

63 Bendrosios ir administracinės sąnaudos

6300 Nuomos sąnaudos

6301 Turto remonto ir eksploatavimo sąnaudos

63011 Remonto sąnaudos

630111 Savo turto remonto sąnaudos

630112 Naudojamo trečiųjų asmenų turto remonto sąnaudos

63012 Eksploatavimo sąnaudos

6302 Mokėjimų tretiesiems asmenims sąnaudos

63021 Elektros energijos sąnaudos

63022 Ryšių paslaugų sąnaudos

63023 Kuro sąnaudos

63024 Transporto paslaugų sąnaudos

63025 Juridinių paslaugų sąnaudos

63026 Komunalinių paslaugų sąnaudos

6303 Draudimo sąnaudos

6304 Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo su­si­ju­sios sąnaudos

63040 Darbo užmokesčio sąnaudos

630401 Ataskaitinio laikotarpio darbo užmokesčio sąnaudos

630402 Kaupimų atostoginiams sąnaudos

630403 Darbo užmokesčio sąnaudų kompensuota dalis (-)

63041 Socialinio draudimo sąnaudos

630411 Ataskaitinio laikotarpio VSD įmokos

630412 Kaupimų VSD įmokoms sąnaudos

630413 Socialinio draudimo įmokų kompensuota dalis (-)

63044 Kitų išmokų darbuotojams sąnaudos

630441 Kompensacijos darbuotojams

630442 Dovanos, pašalpos darbuotojams

630443 Kitos išmokos darbuotojams

6305 Tantjemos ir kitos panašios išmokos

6306 Ilgalaikio materialiojo turto vertės nusidėvėjimo są­nau­dos

63061 Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainos nusidėvėjimo sąnaudos

Į šią sąskaitą įrašoma ir kapitalizuotų remonto išlaidų nusidėvėjimo sąnaudų suma.

63062 Ilgalaikio materialiojo turto perkainotosios dalies nusidėvėjimo sąnaudos

63069 Dotacijų ir subsidijų, susijusių su ilgalaikiu materialiuoju tur­tu, amortizuota dalis (-)

6307 Nematerialiojo turto vertės amortizacijos sąnaudos

63071 Nematerialiojo turto įsigijimo savikainos nusidėvėjimo sąnaudos

63079 Dotacijų ir subsidijų, susijusių su nematerialiuoju tur­tu, amortizuota dalis (-)

6308 Veiklos mokesčių sąnaudos

63080 Nekilnojamojo turto mokesčio sąnaudos

63081 Neatskaitomo PVM sąnaudos

630811 Neatskaitomo PVM sąnaudos nuo leidžiamų atskaitymų

630812 Neatskaitomo PVM sąnaudos nuo neleidžiamų atskaitymų

63082 Aplinkos teršimo mokesčio sąnaudos

Šią sąskaitą galima detalizuoti pagal taršos šaltinius - iš mobilių taršos šaltinių, stacionarių šaltinių, pakuotės.

63083 Kitų mokesčių sąnaudos

630831 Neišskaityto (įmonės lėšomis sumokėto) GPM sąnaudos

GPM sąnaudos, kai jis ne išskaičiuojamas, bet apskaičiuojamas, pavyzdžiui, nuo pajamų natūra.

630832 Neišskaitytų (įmonės lėšomis sumokėtų) VSD ir PSD įmokų sąnaudos

VSD ir PSD įmokos, kurios turėtų būti išskaitytos iš darbuotojo pajamų, bet apskaičiuotos ir sumokėtos įmonės lėšomis.

630833 Baudos už neteisingą mokesčių apskaičiavimą

6309 Turto vertės sumažėjimo sąnaudos

63090 Abejotinų skolų sąnaudos

63091 Atsargų vertės sumažėjimo sąnaudos

63092 Nematerialiojo turto vertės sumažėjimo sąnaudos

63093 Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimo sąnaudos

63094 Kito turto vertės sumažėjimo sąnaudos

6310 Atidėjinių sąnaudos

6311 Baudų ir delspinigių sąnaudos

6312 Įvairios bendrosios ir administracinės sąnaudos

63121 Atsargų nurašymo są­naudos

Sąskaita nenaudojama prekių natūralios netekties sąnaudoms registruoti.

631211 Atsargų natūralios netekties są­naudos

631212 Kitos atsargų nurašymo sąnaudos

63122 Reprezentacinės sąnaudos

63123 Įmonės reklamos sąnaudos

63124 Suteikta labdara ir parama

63125 Dienpinigių sąnaudos

63126 Komandiruočių sąnaudos

63129 Kitos įvairios bendrosios sąnaudos

6313 Gautos nuolaidos (-)


64 KITÕS VEIKLOS SĄNAUDOS

6400 Nuostolis dėl ilgalaikio turto perleidimo bei likvidavimo

6401 Kitos kitõs veiklos sąnaudos

64012 Tipinei veiklai nepriskirtų pardavimų ir paslaugų teikimo savikaina

640121 Pagal lizingo sutartis parduodamo turto savikaina

640129 Kitos sąnaudos

64013 Tarpininkavimo veiklos sąnaudos

64014 Nebaigtų vykdyti sutarčių savikaina


65 PELNO PASKIRSTYMAS

650 Praėjusių metų nepadengti nuostoliai

651 Pervedimai į įstatymo nustatytus rezervus

6511 Pervedimai į privalomąjį rezervą

6512 Pervedimai į rezervą savoms akcijoms įsigyti

652 Pervedimai į kitus rezervus

653 Nepaskirstytasis pelnas

654 Dividendai

656 Kiti pelno paskirstymai

67 Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas

6701 Ilgalaikio finansinio turto vertės sumažėjimo sąnaudos

67010 Ilgalaikio finansinio turto vertės sumažėjimo sąnaudos

67011 Abejotinų ilgalaikių finansinių skolų sąnaudos

67018 Anksčiau nurašyto turto vertės atstatymai (-)

6702 Trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimo sąnaudos

67020 Trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimo sąnaudos

67021 Abejotinų trumpalaikių finansinių skolų sąnaudos

67028 Anksčiau nurašyto turto vertės atkūrimai (-)

68 Palūkanos ir kitos panašios sąnaudos

6800 Įmonių grupės įmonių suteiktų paskolų palūkanų sąnaudos

68001 Iš patronuojančiosios įmonės gautų paskolų palūkanų sąnaudos

68002 Iš patronuojamųjų (dukterinių) įmonių gautų paskolų palūkanų sąnaudos

6801 Iš asocijuotųjų įmonių gautų paskolų palūkanų sąnaudos

6802 Kitų gautų paskolų palūkanų sąnaudos

68021 Palūkanos už gautas paskolas

68023 Palūkanos už vertybinius popierius

68024 Palūkanos už išsimokėtinai pirktas prekes

68025 Obligacijų premijų amortizacija (-)

68026 Gautinų sumų diskontai

6803 Neigiama valiutų kursų pokyčio įtaka

68031 Neigiama valiutos kursų pokyčio įtaka dėl skirtingo atsiskaitymų laiko

Toks valiutos kursų pokyčio skaidymas svarbus skaičiuojant operatyvinius pinigų srautus. 68031 ir 68032 sąskaitos susijusios su pinigų srautais, o 68032 sąskaita nedaro įtakos pinigų srautams.

68032 Neigiama valiutos kursų pokyčio įtaka dėl valiutos konvertavimo

68032 Neigiama valiutos kursų pokyčio įtaka dėl valiutinių straipsnių perkainojimo

6804 Baudos ir delspinigiai už pavėluotus atsiskaitymus

6805 Iš išvestinių finansinių priemonių atsiradę nuostoliai

6806 Palūkanų sąnaudos už finansinės nuomos būdu įsigyjamą turtą

6808 Investicijų tikrosios vertės sumažėjimo nuostoliai

6809 Investicijų perleidimo nuostolis

6810 Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos

69 PELNO MOKESČIAI

6900 Ataskaitinių metų pelno mokesčiai

Skirta ataskaitinio laikotarpio pelno mokesčio sąnaudoms registruoti. Pelno (nuostolių) ataskaitos ir sutrumpintos pelno (nuostolių) ataskaitos XII eilutė „Pelno mokestis".

69001 Apskaičiuota ataskaitinių metų pelno mokesčių suma

69002 Ankstesnių laikotarpių pelno mokesčio tikslinimas

Sąskaita naudojama patikslinus ankstesnių laikotarpių pelno mokesčio deklaraciją, kai dėl to atsiranda pelno mokesčio nepriemoka ir ji pripažįstama ataskaitinio laikotarpio pelno mokesčio sąnaudomis (sąskaita debetuojama). Arba kai patikslinus ankstesnių laikotarpių pelno mokesčio deklaraciją nustatoma permoka, kuri mažina ataskaitinio laikotarpio pelno mokesčio sąnaudas (sąskaita kredituojama).

6901 Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos (pajamos)

69011 Pervedimai į atidėtuosius pelno mokesčius

69012 Pervedimai iš atidėtųjų pelno mokesčių

7 PAJAMOS – APSKAITOS IR MOKESČIŲ SKIRTUMAI

70 PARDAVIMO PAJAMŲ DALIS

700 Prekių pardavimo pajamų dalis

7000 Pajamų iš prekių pardavimo dalis

70001 Prekių pardavimo pajamų dalis

70002 Prekių mainų pajamų dalis

70003 Negautas tipinės veiklos pajamas kompensuo­jančių dotacijų ir subsidijų amortizuota dalis

7001 Pajamų iš paslaugų suteikimo dalis

70011 Paslaugų pardavimo pajamų dalis

70012 Paslaugų mainų pajamų dalis

70013 Negautas tipinės veiklos pajamas kompensuo­jančių dotacijų ir subsidijų amortizuota dalis

7002 Antkainio tikslinimas

70021 Antkainio didinimas

70022 Antkainio mažinimas

7003 Statybos ir kitų ilgalaikių sutarčių pajamų dalis

7006 Pajamų iš produkcijos pardavimo pajamų dalis

70061 Produkcijos pardavimo pajamų dalis

70063 Negautas tipinės veiklos pajamas kompensuo­jančių dotacijų ir subsidijų amortizuota dalis

709 Nuolaidų, grąžinimų dalis

7090 Pardavimo nuolaidų dalis (-)

7091 Parduotų prekių grąžinimų dalis (-)

7092 Parduotų prekių nukainojimų dalis (-)

7093 Pardavimų diskontų dalis (-)

7094 Nepanaudotų pardavimų diskontų dalis

71 PajamŲ dėl biologinio turto tikrosios vertės pokyčio DALIS


74 KITÕS VEIKLOS PAJAMŲ DALIS

7400 Ilgalaikio turto perleidimo pelno dalis

7401 Kitų pajamų dalis

74011 Tipinei veiklai nepriskirtų pardavimų ir paslaugų pajamų dalis

740110 Turto pardavimo pagal lizingo sutartis pa­ja­mų dalis

740111 Reklamos pardavimo pajamų dalis

740112 Nuomos pajamų dalis

740113 Komisinių pajamų dalis

740114 Mainų pajamų dalis

74012 Nebaigtų vykdyti sutarčių pajamų dalis

74013 Negautas kitõs veiklos pajamas kompensuojančių dotacijų ir subsidijų amortizuota dalis

75 Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamŲ DALIS

7500 Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų (dukterinių) ir asocijuotųjų įmonių akcijas dividendų dalis

7501 Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų (dukterinių) ir asocijuotųjų įmonių akcijas perleidimo pelno dalis

76 Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamŲ DALIS

7600 Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų palūkanų pajamų dalis

7601 Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų perleidimo pelno dalis

7604 Dividendų pajamų iš įmonių grupei nepriklausančių ir neasocijuotų įmonių dalis

7609 Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamų dalis

78 KitŲ palūkanų ir panašiŲ pajamŲ DALIS

7802 Kitų palūkanų pajamų dalis

78021 Palūkanų už trumpalaikes įmonių grupės ir asocijuotųjų įmonių skolas pajamų dalis

78022 Palūkanų už trumpalaikes kitų asmenų skolas pajamų dalis

78023 Palūkanų už indėlius pajamų dalis

78024 Palūkanų už sąskaitas bankuose pajamų dalis

78025 Lizingo palūkanų pajamų dalis

78026 Palūkanų už trumpalaikius vertybinius popierius pajamų dalis

78027 Palūkanų už išsimokėtinai parduotas prekes pajamų dalis

78028 Mokėtinų sumų diskontų dalis

7803 Teigiamos valiutos kursų pokyčio įtakos dalis

78031 Teigiamos valiutos kursų pokyčio įtakos dėl skirtingo atsiskaitymų laiko dalis

78032 Teigiamos valiutos kursų pokyčio įtaka dėl valiutos konvertavimo dalis

78032 Teigiamos valiutos kursų pokyčio įtakos dėl valiutinių straipsnių perkainojimo dalis

7804 Baudų ir delspinigių už pradelstas skolas pajamų dalis

78041 Baudų ir delspinigių už pradelstas įmonių grupės ar asocijuotųjų įmonių trumpalaikes skolas pajamų dalis

78042 Baudų ir delspinigių už pradelstas kitų įmonių trumpalaikes skolas pajamų dalis

7805 Iš išvestinių finansinių priemonių atsiradusio pelno dalis

7808 Investicijų tikrosios vertės padidėjimo pelno dalis

7809 Trumpalaikių investicijų perleidimo pelno dalis

78091 Trumpalaikių investicijų į įmonių grupės įmones ir asocijuotąsias įmones perleidimo pelno dalis

78092 Trumpalaikių investicijų į kitas įmones perleidimo pelno dalis

7810 Kitų finansinės ir investicinės veiklos pajamų dalis

79 ApmokestinamosIOMS pajamoms nepriskiriamos sumos, neapmokestinamosios pajamos bei kiti apmokestinamojo pelno koregavimai

791 Į PM BAZĘ NEĮTRAUKIAMOS PAJAMOS

Sąskaita detalizuota pagal Pelno mokesčio deklaracijos laukelius. Čia registruojamos pajamos, kurios PMĮ tikslais nelaikomos pajamomis (neįskaičiuojamos į mokesčio bazę).

Bendra suma įrašoma į PLN204 27 laukelį.

7911 Lietuvos vieneto pajamos, uždirbtos per nuolatines buveines

Duomenys įrašomi į PLN204 28 laukelį

7912 Iš Lietuvos vienetų gauti apmokestinami dividendai

Duomenys įrašomi į PLN204 29 laukelį

7913 Iš Lietuvos vienetų gauti neapmokestinami dividendai

Duomenys įrašomi į PLN204 30 laukelį

7914 Iš užsienio vienetų gauti dividendai

Duomenys įrašomi į PLN204 31 laukelį

7915 Grynieji dividendai ir kitos pajamos

Atskirame langelyje nedeklaruojama.

792 FINANSINĖJE APSKAITOJE PAJAMOMIS NEPRIPAŽĮSTAMOS SUMOS, KURIOS PAGAL PMĮ NUOSTATAS LAIKOMOS APMOKESTINAMOSIOMIS PAJAMOMIS

Sąskaita detalizuota pagal Pelno mokesčio deklaracijos laukelius. Čia registruojamos sumos, kurios finansinėje apskaitoje nelaikomos pajamomis, tačiau didina apmokestinamąjį pelną.

Bendra suma įrašoma į PLN204 21 laukelį.

7921 Turto vertės padidėjimo pajamos, kai turtas perduodamas pagal nuomos sandorį, atitinkantį PMĮ 38 str. nustatytus kriterijus

Duomenys įrašomi į PLN204 22 laukelį.

7922 Mokestinio laikotarpio pajamų padidinimas (sąnaudų sumažinimas) pagal PMĮ 40 str. 2 dalį

Duomenys įrašomi į PLN204 23 laukelį.

7923 Mokestinio laikotarpio veiklos ir / ar VP perleidimo nuostolių suma, perleidžiančiojo vieneto perduota įsigyjančiajam vienetui reorganizavimo ar perleidimo atvejais PMĮ 43 str. 3 d. nustatyta tvarka

Duomenys įrašomi į PLN204 24 laukelį.

7924 Pajamos dėl skirtingo jų pripažinimo apskaitoje ir pagal PMĮ

Duomenys įrašomi į PLN204 25 laukelį.

7929 Kitos finansinėje apskaitoje nepripažintos pajamos laikomos apmokestinamosiomis pajamomis

Atskirame langelyje nedeklaruojama.

793 NEAPMOKESTINAMOSIOS PAJAMOS

Sąskaita detalizuota pagal Pelno mokesčio deklaracijos Z priedo neapmokestinamųjų pajamų rūšių kodus. Čia registruojamos visos neapmokestinamosios pajamos.

7931 Neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamos draudimo išmokos

Duomenys įrašomi į PLN204Z priedą 01 kodu.

7932 Turto ir įsipareigojimų perkainojimo pajamos

Duomenys įrašomi į PLN204Z priedą 05 kodu.

7933 Netesybų pajamos

Duomenys įrašomi į PLN204Z priedą 06 kodu.

7934 Turto vertės padidėjimo pajamos už akcijų perleidimą (PMĮ 12 str. 15 d.)

Duomenys įrašomi į PLN204Z priedą 12 kodu.

7935 Praėjusių mokestinių laikotarpių klaidų ir netikslumų taisymai

Duomenys įrašomi į PLN204Z priedą 09 kodu.

7936 Gautas žalos atlyginimas

Duomenys įrašomi į PLN204Z priedą 10 kodu.

7937 Neapmokestinamosios pajamos pagal veiklos ypatumus

79371 Bankrutavusio vieneto pajamos, gautos už parduotą turtą

Duomenys įrašomi į PLN204Z priedą 02 kodu.

79372 Investicinių bendrovių investicinės pajamos

Duomenys įrašomi į PLN204Z priedą 03 kodu.

79373 Sveikatos priežiūros įstaigų pajamos iš PSDF lėšų

Duomenys įrašomi į PLN204Z priedą 04 kodu.

79374 Iš neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų gautas pelnas ar jo dalis

Duomenys įrašomi į PLN204Z priedą 07 kodu.

79375 Jūrų uostų, oro navigacijų paslaugų rinkliavos ir už jūrų uosto žemės nuomą surinktos lėšos

Duomenys įrašomi į PLN204Z priedą 08 kodu.

79376 Kompensacijos už žvejybos laivų atidavimą į metalo laužą

Duomenys įrašomi į PLN204Z priedą 11 kodu.

79377 Draudimo įmonių gyvybės draudimo įmokos, investicinės pajamos

Duomenys įrašomi į PLN204Z priedą 13 kodu.

79378 Žemės ūkio veiklą vykdančių vienetų gautos kompensacinės išmokos

Duomenys įrašomi į PLN204Z priedą 14 kodu.

79379 Kitos neapmokestinamosios pajamos

Duomenys įrašomi į PLN204Z priedą 15 kodu.

8 SĄNAUDOS – APSKAITOS IR MOKESČIŲ SKIRTUMAI

80 GAMYBOS IŠLAIDOS IR PARDUOTŲ PREKIŲ SAVIKAINOS DALIS

800 Parduotų prekių savikainos dalis

8000 Perparduotų prekių ir parduotos produkcijos savikainos dalis

8001 Suteiktų paslaugų savikainos dalis

8002 Pirkimų dalis


8003 Tiesioginių gamybinių išlaidų dalis

80031 Pagrindinių žaliavų dalis

80032 Tiesioginio darbo užmokesčio dalis

800321 Ataskaitinio laikotarpio darbo užmokesčio sąnaudų dalis

800322 Kaupimų atostoginiams sąnaudų dalis

80033 Socialinio draudimo nuo tiesioginio darbo užmokesčio dalis

800331 Ataskaitinio laikotarpio VSD įmokų dalis

800332 Kaupimų VSD įmokoms sąnaudų dalis

80038 Kitų tiesioginių gamybinių išlaidų dalis

8004 Netiesioginių gamybinių išlaidų dalis

80041 Pagalbinių žaliavų dalis

80042 Pagalbinių darbininkų darbo užmokesčio dalis

800421 Ataskaitinio laikotarpio darbo užmokesčio sąnaudų dalis

800422 Kaupimų atostoginiams sąnaudų dalis

80043 Socialinio draudimo nuo pagalbinių darbininkų darbo užmokesčio dalis

800431 Ataskaitinio laikotarpio VSD įmokų dalis

800432 Kaupimų VSD įmokoms sąnaudų dalis

80045 Gamybos įrenginių nusidėvėjimo dalis

800450 Gamybos įrenginių nusidėvėjimo sąnaudų dalis

8004501 Gamybos įrenginių įsigijimo savikainos nusidėvėjimo sąnaudų dalis

8004502 Gamybos įrenginių perkainotos dalies nusidėvėjimo sąnaudų dalis

800452 Dotacijų ir subsidijų, susijusių su ilgalaikiu tur­tu, amortizuota dalis (-)

80046 Gamybinių pastatų nusidėvėjimo dalis

800460 Gamybinių pastatų nusidėvėjimo sąnaudų dalis

8004601 Gamybinių pastatų įsigijimo savikainos nusidėvėjimo sąnaudų dalis

8004602 Gamybinių pastatų perkainotos dalies nusidėvėjimo sąnaudų dalis

800462 Dotacijų ir subsidijų, susijusių su ilgalaikiu tur­tu, amortizuota dalis (-)

80047 Netiesioginių paslaugų dalis

80048 Kitų netiesioginių gamybinių išlaidų dalis

8005 Atsargų (padidėjimo) sumažėjimo dalis

80051 Žaliavų ir komplektuojamųjų gaminių dalis

80052 Nebaigtos gamybos dalis

80053 Pagamintos produkcijos

80054 Pirktų prekių, skirtų perparduoti, dalis

8006 Parduotos produkcijos savikainos dalis

809 Nuolaidų, grąžinimų dalis

8090 Pirkimų diskontų dalis (-)

8091 Pirkimų diskontų praradimų dalis

8092 Pirkimų nuolaidų dalis (-)

8093 Pirktų prekių grąžinimų dalis (-)

8094 Pirktų prekių nukainojimų dalis (-)

81 SąnaudŲ dėl biologinio turto tikrosios vertės pokyčio DALIS

82 Pardavimų sąnaudŲ DALIS

8200 Komisinių tretiesiems asmenims sąnaudų dalis

8201 Prekybos pastatų ir įrangos vertės nusidėvėjimo sąnaudų dalis

82011 Prekybos pastatų ir įrangos įsigijimo savikainos nusidėvėjimo sąnaudų dalis

82012 Prekybos pastatų ir įrangos perkainotosios dalies nusidėvėjimo sąnaudų dalis

82013 Dotacijų ir subsidijų, susijusių su ilgalaikiu prekybinės paskirties tur­tu, amortizuota dalis (-)

8202 Paslaugų ir prekių reklamos sąnaudų dalis

8203 Darbuotojų darbo užmokesčio ir su juo su­si­ju­sių sąnaudų dalis

82030 Darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudų dalis

820301 Ataskaitinio laikotarpio darbo užmokesčio sąnaudų dalis

820302 Kaupimų atostoginiams sąnaudų dalis

82031 Socialinio draudimo nuo darbuotojų darbo užmokesčio dalis

820311 Ataskaitinio laikotarpio VSD įmokų dalis

820312 Kaupimų VSD įmokoms sąnaudų dalis

8204 Atidėjinių sąnaudų dalis

82041 Atidėjinių garantiniam parduotų prekių re­mon­tui sąnaudų dalis

82042 Garantinio parduotų prekių remonto sąnaudų dalis

8208 Kitų pardavimo sąnaudų dalis

82082 Baudų ir netesybų už nekokybiškų prekių par­davimą dalis

82083 Prekybinių atsargų draudimo sąnaudų dalis


82084 Prekių nurašymo sąnaudų dalis

820841 Natūralios prekių netekties nurašymo sąnaudų dalis

820842 Kitų prekių nurašymo sąnaudų dalis

8209 Gautų nuolaidų dalis (-)

83 BendrŲJŲ ir administracinIŲ sąnaudŲ DALIS

8300 Nuomos sąnaudų dalis

8301 Turto remonto ir eksploatavimo sąnaudų dalis

83011 Remonto sąnaudų dalis

830111 Savo turto remonto sąnaudų dalis

830112 Naudojamo trečiųjų asmenų turto remonto sąnaudų dalis

83012 Eksploatavimo sąnaudų dalis

8302 Mokėjimų tretiesiems asmenims sąnaudų dalis

83021 Elektros energijos sąnaudų dalis

83022 Ryšių paslaugų sąnaudų dalis

83023 Kuro sąnaudų dalis

83024 Transporto paslaugų sąnaudų dalis

83025 Juridinių paslaugų sąnaudų dalis

83026 Komunalinių paslaugų sąnaudų dalis

8303 Draudimo sąnaudų dalis

8304 Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo su­si­ju­sių sąnaudų dalis

83040 Darbo užmokesčio sąnaudų dalis

830401 Ataskaitinio laikotarpio darbo užmokesčio sąnaudų dalis

830402 Kaupimų atostoginiams sąnaudų dalis

830403 Darbo užmokesčio sąnaudų kompensuota dalis (-)

83041 Socialinio draudimo sąnaudų dalis

830411 Ataskaitinio laikotarpio VSD įmokų dalis

830412 Kaupimų VSD įmokoms sąnaudų dalis

830413 Socialinio draudimo įmokų kompensuota dalis (-)

8305 Tantjemų ir kitų panašių išmokų dalis

8306 Ilgalaikio materialiojo turto vertės nusidėvėjimo są­nau­dų dalis

83061 Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainos nusidėvėjimo sąnaudų dalis

83062 Ilgalaikio materialiojo turto perkainotos dalies nusidėvėjimo sąnaudų dalis

83069 Dotacijų ir subsidijų, susijusių su ilgalaikiu materialiuoju tur­tu, amortizuota dalis (-)

8307 Nematerialiojo turto vertės amortizacijos sąnaudų dalis

83071 Nematerialiojo turto įsigijimo savikainos nusidėvėjimo sąnaudų dalis

83079 Dotacijų ir subsidijų, susijusių su nematerialiuoju tur­tu, amortizuota dalis (-)

8308 Veiklos mokesčių sąnaudų dalis

83080 Nekilnojamojo turto mokesčio sąnaudų dalis

83081 Neatskaitomo PVM sąnaudų dalis

830811 Neatskaitomo PVM sąnaudų nuo leidžiamų atskaitymų dalis

830812 Neatskaitomo PVM sąnaudų nuo neleidžiamų atskaitymų dalis

83082 Aplinkos teršimo mokesčio sąnaudų dalis

83083 Kitų mokesčių sąnaudų dalis

830831 Neišskaityto (įmonės lėšomis sumokėto) GPM sąnaudų dalis

830832 Neišskaitytų (įmonės lėšomis sumokėtų) VSD ir PSD įmokų sąnaudų dalis

830833 Baudų už neteisingą mokesčių apskaičiavimą dalis

8309 Turto vertės sumažėjimo sąnaudų dalis

83090 Abejotinų skolų sąnaudų dalis

83091 Atsargų vertės sumažėjimo sąnaudų dalis

83092 Nematerialiojo turto vertės sumažėjimo sąnaudų dalis

83093 Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimo sąnaudų dalis

83094 Kito turto vertės sumažėjimo sąnaudų dalis

8310 Atidėjinių sąnaudų dalis

8311 Baudų ir delspinigių sąnaudų dalis

8312 Įvairių bendrųjų ir administracinių sąnaudų dalis

83121 Atsargų nurašymo są­naudų dalis

831211 Atsargų natūralios netekties są­naudų dalis

831212 Kitų atsargų nurašymo sąnaudų dalis

83122 Reprezentacinių sąnaudų dalis

83123 Įmonės reklamos sąnaudų dalis

83124 Suteiktos labdaros ir paramos dalis

83125 Dienpinigių sąnaudų dalis

83126 Komandiruočių sąnaudų dalis

83129 Kitų įvairių bendrųjų sąnaudų dalis

8313 Gautų nuolaidų dalis (-)


84 KITÕS VEIKLOS SĄNAUDŲ DALIS

8400 Nuostolio dėl ilgalaikio turto perleidimo bei likvidavimo dalis

8401 Kitų kitõs veiklos sąnaudų dalis

84012 Tipinei veiklai nepriskirtų pardavimų ir paslaugų teikimo savikainos dalis

840121 Pagal lizingo sutartis parduodamo turto savikainos dalis

840129 Kitų sąnaudų dalis

84013 Tarpininkavimo veiklos sąnaudų dalis

84014 Nebaigtų vykdyti sutarčių savikainos dalis

85 mOKĖTINO PELNO MOKESČIO MAŽINIMAS

87 Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimO DALIS

8701 Ilgalaikio finansinio turto vertės sumažėjimo sąnaudų dalis

87010 Ilgalaikio finansinio turto vertės sumažėjimo sąnaudų dalis

87018 Anksčiau nurašyto turto vertės atkūrimo dalis (-)

8702 Trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimo sąnaudų dalis

87020 Trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimo sąnaudų dalis

87021 Anksčiau nurašyto turto vertės atkūrimo dalis (-)

88 Palūkanų ir kitų panašių sąnaudų DALIS

8800 Įmonių grupės įmonių suteiktų paskolų palūkanų sąnaudų dalis

88001 Patronuojančiosios įmonės suteiktų paskolų palūkanų sąnaudų dalis

88002 Patronuojamųjų (dukterinių) įmonių suteiktų paskolų palūkanų sąnaudų dalis

8801 Asocijuotųjų įmonių suteiktų paskolų palūkanų sąnaudų dalis

8802 Kitų gautų paskolų palūkanų sąnaudų dalis

88021 Palūkanų už gautas paskolas dalis

88023 Palūkanų už vertybinius popierius dalis

88024 Palūkanų už išsimokėtinai pirktas prekes dalis

88025 Obligacijų premijų amortizacijos dalis (-)

88026 Gautinų sumų diskontų dalis

8803 Neigiamos valiutų kursų pokyčio įtakos dalis

88031 Neigiamos valiutų kursų pokyčio įtakos dėl skirtingo atsiskaitymų laiko dalis

88032 Neigiamos valiutų kursų pokyčio įtakos dėl valiutos konvertavimo dalis

8804 Baudų ir delspinigių už pavėluotus atsiskaitymus dalis

8805 Iš išvestinių finansinių priemonių atsiradusių nuostolių dalis

8806 Palūkanų sąnaudų už finansinės nuomos būdu įsigyjamą turtą dalis

8808 Investicijų tikrosios vertės sumažėjimo nuostolių dalis

8809 Investicijų perleidimo nuostolių dalis

8810 Kitų finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų dalis

89 Neleidžiami atskaitymai ir kiti Apmokestinamojo pelno bei pelno mokesčio koregavimai

891 Pelno mokesčio tiesioginis mažinimas

Sąskaita detalizuota pagal Pelno mokesčio deklaracijos laukelius. Čia registruojamos sumos, tiesiogiai kuriomis mažinamas mokėtinas pelno mokestis.

8911 Pelno mokesčio sumažinimo suma dėl dirbančių riboto darbingumo asmenų

Duomenys įrašomi į PLN204 56 laukelį.

8912 Pelno mokesčio sumažinimas dėl filmo ar jo dalies gamybai neatlygintinai suteiktų lėšų

Duomenys įrašomi į PLN204 58 laukelį.

8913 Atskaitomas užsienio valstybėse sumokėtas mokestis

Duomenys įrašomi į PLN204 60 laukelį.

8914 Atskaitomas užsienio valstybėse nuo pozityviųjų pajamų sumokėtas mokestis

Duomenys įrašomi į PLN204 61 laukelį.

8915 Užskaitomas nuo gautų dividendų išskaitytas pelno mokestis

Duomenys įrašomi į PLN204 63 laukelį.

892 Sąnaudos dėl skirtingo jų pripažinimo pagal PMĮ nuostatas ir finansinėje apskaitoje, mažinančios apmokestinamąjį pelną (didinančios nuostolius)

Sąskaita detalizuota pagal Pelno mokesčio deklaracijos laukelius. Čia registruojamos sumos, kurios finansinėje apskaitoje nelaikomos sąnaudomis, tačiau mažina apmokestinamąjį pelną.

Bendra suma įrašoma į PLN204 32 laukelį.

8921 Trigubo dydžio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros sąnaudos

Duomenys įrašomi į PLN204 33 laikelį

8922 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) suma (atsižvelgiant į PM 18 ir 19 str.)

Duomenys įrašomi į PLN204 36 laukelį.

8923 Beviltiškos skolos

Duomenys įrašomi į PLN204 35 laukelį.

8924 Filmo arba jo dalies gamybai neatlygintinai suteiktų lėšų suma

Duomenys įrašomi į PLN204 34 laukelį.

8929 Kitos apmokestinamąjį pelną mažinančios sumos

Atskirame langelyje nedeklaruojamos.

893 Neleidžiamiems atskaitymams priskirtinos sąnaudos

Sąskaita detalizuota pagal Pelno mokesčio deklaracijos S priedo kodus. Čia registruojami visi neleidžiami atskaitymai.

89301 Netesybos, į biudžetą ir valstybės fondus sumokėtos baudos, delspinigiai ir kitos sankcijos už Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimus

Duomenys įrašomi į PLN204S priedą 01 kodu.

89302 Palūkanos ar kitokios išmokos už susijusių asmenų sutartinių įsipareigojimų nevykdymą

Duomenys įrašomi į PLN204S priedą 02 kodu.

89303 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (arba amortizacijos) sumos

Duomenys įrašomi į PLN204S priedą 03 kodu.

89304 Komandiruočių sąnaudos pagal PMĮ 21 str.

Duomenys įrašomi į PLN204S priedą 04 kodu.

89305 Reklamos sumos pagal PMĮ 22 str.

Duomenys įrašomi į PLN204S priedą 05 kodu.

89306 Reprezentacijos sumos pagal PMĮ 22 str.

Duomenys įrašomi į PLN204S priedą 06 kodu.

89307 Natūralios netekties nuostolių sumos pagal PMĮ 23 str.

Duomenys įrašomi į PLN204S priedą 07 kodu.

89308 Mokesčių sumos pagal PMĮ 24 str.

Duomenys įrašomi į PLN204S priedą 08 kodu.

89309 Beviltiškos skolos pagal PMĮ 25 str.

Duomenys įrašomi į PLN204S priedą 09 kodu.

89310 Išlaidos darbuotojų ir (arba) jų šeimos narių naudai

Duomenys įrašomi į PLN204S priedą 10 kodu.

89312 Apskaitoje pripažinta paramos suma

Duomenys įrašomi į PLN204S priedą 12 kodu.

89313 Dovanos, išskyrus dovanas darbuotojams

Duomenys įrašomi į PLN204S priedą 13 kodu.

89314 Narių mokesčiai, įnašai ir įmokos pagal PMĮ 29 str.

Duomenys įrašomi į PLN204S priedą 14 kodu.

89315 Neapmokėtos sąnaudos pagal PMĮ 31 str. 1 d. 8 p.

Duomenys įrašomi į PLN204S priedą 15 kodu.

89316 Išmokos, nepagrįstos įrodymais pagal PMĮ 31 str. 2 d.

Duomenys įrašomi į PLN204S priedą 16 kodu.

89317 Išmokos, neapmokestintos prie pajamų šaltinio pagal PMĮ 37

Duomenys įrašomi į PLN204S priedą 17 kodu.

89318 Nuostoliai dėl nenudėvėto / neamortizuoto ilgalaikio ir kito turto nurašymo

Duomenys įrašomi į PLN204S priedą 18 kodu.

89319 Vieneto padarytos žalos atlyginimas

Duomenys įrašomi į PLN204S priedą 19 kodu.

89320 Sąnaudos dėl turto, įskaitant VP ir įsipareigojimų (išskyrus išvestinių finansinių priemonių, įsigytų rizikai drausti) perkainojimų pagal PMĮ 31 str. 1 d. 15 p.

Duomenys įrašomi į PLN204S priedą 20 kodu.

89321 Įvairių bendrųjų atidėjinių sąnaudos

Duomenys įrašomi į PLN204S priedą 21 kodu.

89322 Neapmokestinamosioms pajamoms tenkantys leidžiami ir ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai

Duomenys įrašomi į PLN204S priedą 22 kodu.

89323 Palūkanos pagal PMĮ 40 str. 3 d.

Duomenys įrašomi į PLN204S priedą 23 kodu.

89324 Kitos išmokos pagal PMĮ 40 str. 3 d.

Duomenys įrašomi į PLN204S priedą 24 kodu.

89325 Akcijų, nurodytų PMĮ 30 str. 2 d., perleidimo nuostolių suma

Išskyrus priedo PLN204F F2 laukelyje įrašytą sumą.Duomenys įrašomi į PLN204S priedą 25 kodu.

89326 Apskaitoje pripažintos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų sąnaudos pagal PMĮ 17-1 str.

Duomenys įrašomi į PLN204S priedą 26 kodu.

89327 Sąnaudos, tenkančios per nuolatines buveines vykdomos veiklos pajamoms pagal PMĮ 31 str. 1 d. 19 p.

Duomenys įrašomi į PLN204S priedą 27 kodu.

89328 Apskaitoje pripažinta apmokestinamųjų pajamų mažinimo dėl filmo arba jo dalies gamybai neatlygintinai suteiktų lėšų suma pagal PMĮ 17-2 str.

Duomenys įrašomi į PLN204S priedą 28 kodu.

89329 Sąnaudos dėl praėjusių mokestinių laikotarpių klaidų taisymo atvejų

Duomenys įrašomi į PLN204S priedą 29 kodu.

89330 Kitos ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus viršijančios sąnaudos

Duomenys įrašomi į PLN204S priedą 30 kodu.

89331 Kitos sąnaudos, laikomos neleidžiamais atskaitymais

Duomenys įrašomi į PLN204S priedą 31 kodu.

894 Apmokestinamojo pelno tiesioginis mažinimas

Sąskaita detalizuota pagal Pelno mokesčio deklaracijos laukelius. Čia registruojamos sumos, tiesiogiai kuriomis mažinamas apmokestinamasis rezultatas.

8941 Atskaitoma paramos suma

Duomenys įrašomi į PLN204 42 laukelį.

8942 Iš veiklos pelno atskaitoma veiklos nuostolių suma

Duomenys įrašomi į PLN204 45 laukelį.

8943 Iš VP ir IFP perleidimo pelno atskaitoma nuostolių suma

Duomenys įrašomi į PLN204 47 laukelį.

8944 Apmokestinamojo pelno sumažinimas dėl investicinio projekto

Duomenys įrašomi į PLN204 49 laukelį.

8945 Apmokestinamojo pelno sumažinimas iš kitų vienetų grupės vienetų perimtų VP ir IFP nuostolių

Duomenys įrašomi į PLN204 50 laukelį.

8946 Apmokestinamojo pelno sumažinimas iš kitų vienetų grupės vienetų perimtų veiklos nuostolių

Duomenys įrašomi į PLN204 51 laukelį.

9 APMOKESTINAMOJI VERTĖ

0 BALANSE NEATSPINDĖTOS TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

00 TREČIŲJŲ ASMENŲ GARANTI­JOS, SUTEIKTOS ĮMONĖS VARDU

000 Įmonės kreditoriai, gaunantys garantijas iš trečiųjų asmenų

001 Tretieji asmenys, suteikiantys garantijas įmonės vardu

01 PERSONALINĖS GARANTIJOS, SUTEIKTOS TREČIŲJŲ ASMENŲ VARDU

010 Skolininkai įsipareigojimų ar vekselių, esančių apyvartoje, atžvilgiu

011 Kreditoriai įsipareigojimų ar vekselių, esančių apyvartoje, atžvilgiu

012 Skolininkai dėl kitų personalinių garantijų

013 Kreditoriai dėl kitų personalinių garantijų

014 Suteiktos personalinės garantijos už vadovus

015 Kreditoriai dėl vadovų suteiktų personalinių garantijų

02 REALIOS GARANTIJOS, APDRAUSTOS NUOSAVU TURTU

020 Įmonės kreditoriai – realių garantijų savininkai

021 Realios garantijos, suteiktos įmonės vardu

022 Trečiųjų asmenų kreditoriai – realių garantijų savininkai

023 Trečiųjų asmenų realios garantijos

024 Įmonės vadovų kreditoriai – realių garantijų savininkai

025 Įmonės vadovų realios garantijos

03 GAUTOS GARANTIJOS

030 Indėliai

031 Indėlininkai

032 Gautos garantijos

033 Laiduotojai

04 TRETIESIEMS ASMENIMS PATI­KĖTOS ĮMONĖS PREKĖS IR VERTYBĖS

040 Savo vardu laikantys prekes ir vertybes tretieji asmenys

041 Prekės ir vertybės, laikomos trečiųjų asmenų rizika

05 ĮSIPAREIGOJIMAI DĖL ILGALAIKIO TURTO ĮSIGIJIMO IR PERLEIDIMO

050 Įsigijimo įsipareigojimai

051 Įsigijimo įsipareigojimų kreditoriai

052 Perleidimo įsipareigojimų skolininkai

053 Perleidimo įsipareigojimai


06 BŪSIMIEJI KONTRAKTAI

060 Pirktinos prekės

061 Pirktinų prekių kreditoriai

062 Parduotinų prekių skolininkai

063 Parduotinos prekės

064 Pirktina valiuta

065 Pirktinos valiutos kreditoriai

066 Parduotinos valiutos skolininkai

067 Parduotina valiuta

07 TREČIŲJŲ ASMENŲ TURTAS ĮMONĖJE

070 Ilgalaikės teisės naudotis turtu

071 Nuomos kreditoriai

072 Pagal komiso sutartį ar pasitikėjimo pagrindu atsakingai saugomas trečiųjų asmenų turtas

073 Prekių bei vertybių savininkai ir komitentai

074 Trečiųjų asmenų rizika saugomas jų turtas

075 Trečiųjų asmenų rizika saugomo turto savininkai

08 INVESTICIJŲ VERTĖS PASIKEITIMAI DĖL NUOSAVYBĖS METODO TAIKYMO

Sąskaita naudojama, kai įmonė savo atskiros finansinės atskaitomybės aiškinamajame rašte investicijas į asocijuotąsias įmones parodo taikydama nuosavybės metodą

080 Investuotojui tenkantis asocijuotosios įmonės grynasis turtas

0800 Investuotojui tenkančio asocijuotosios įmonės grynojo turto dalies tikroji vertė

0801 Investicijų į asocijuotąsias įmones įsigijimas

081 Prestižas

0810 Prestižo vertė

0811 Prestižo susidarymas

083 Investicijų vertės pasikeitimas

0830 Investicijų vertės padidėjimas (sumažėjimas) dėl nuosavybės metodo taikymo

0831 Investicijų vertės padidėjimo (sumažėjimo) pajamos (sąnaudos)

084 Prestižo amortizacija

0840 Sukaupta prestižo amortizacijos suma (-)

0841 Prestižo amortizacijos sąnaudos

085 Neigiamo prestižo amortizacija

0850 Sukaupta neigiamo prestižo amortizacijos suma (-)

0851 Prestižo amortizacijos pajamos

09 ĮVAIRIOS KITOS TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

090 Nepanaudotos realios garantijos

091 Nepanaudotų garantijų savininkai

092 Darbuotojai, iš kurių darbo užmokesčio daromos išskaitos

Sąskaitoje registruojama suma, kurią reikia išskaičiuoti iš darbo užmokesčio pagal vykdomuosius raštus, kai išskaitos suma iš anksto žinoma.

093 Išskaitų gavėjai


 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 14964