varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Į pradžią Į pradžią

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 

G. Kalčinskas. Kaip išlošti perkeliant nuostolius
2015 05 14


Bendrovės „Pačiolis" prezidentas 
auditorius Gediminas Kalčinskas,

Šįkart vienos tautos patarlė: „kai laimės nėra, nelaimė padeda" išties gerai iliustruoja gegužės mėnesį dar esančią galimybę sumažinti pelno mokestį įmonių grupėje, mokestinį nuostolį patyrusiam tos grupės vienetui perduodant šį nuostolį kitam tos pačios grupės vienetui, kuris perimtų mokestinių nuostolių suma gali susimažinti savo apmokestinamąjį pelną.
Gediminas Kalčinskas
Gediminas Kalčinskas
© R. Krupausko nuotr.

Tačiau, norėdamos pasinaudoti šia mokestine lengvata, nuostolius perimančios įmonės turi tenkinti nemažai sąlygų, kurias nustato šią lengvatą reglamentuojantis LR pelno mokesčio įstatymo (toliau PMĮ) 561 straipsnis. 

Savaime suprantama, kad šitokios reikšmingos lengvatos taikymą labai kruopščiai tikrina mokesčių administratorius, juolab, kad iki šiol mokestinių nuostolių tarp vienetų grupių vienetų būdavo perimama gerokai daugiau nei jų „perduodama". 

Taigi dėl kai kurių ūkio subjektų nesąžiningos veiklos ši lengvata, galima sakyti, yra ir išliks padidintos rizikos zonoje net ir dabar, kai pakeitus pelno mokesčio deklaraciją, radosi galimybė lengvai atlikti priešpriešinius patikrinimus tarp abiejų tokių sandorių pusių.

Tačiau pirmiausia reikia pažymėti tą aplinkybę, kad šia išties efektyvia lengvata reikia naudotis labai apdairiai ir kvalifikuotai.

Negalima skubėti perdavinėti mokesčių kitiems vienetų grupės vienetams! Juk gali būti, kad ateinančiais metais nuostolius atidavusi įmonė dirbs pelningai, tačiau jau perduotų kitiems mokestinių nuostolių suma nebus galima mažinti savo įmonės apmokestinamojo pelno, prisitaikant PMĮ 30 str. numatytą mokestinių nuostolių perkėlimo lengvatą. 

Tuo tarpu pelno mokesčio deklaravimo metu įmonėms dažnai dar būna sunku prognozuoti savo veiklos, juolab apmokestinamuosius, rezultatus. Ypač tai padaryti sudėtinga mažesnėms įmonėms, netaikančioms menedžmento (vadybos ir kaštų) buhalterinės apskaitos, todėl nesugebančioms parengti kokybiškų biudžetų ir prognozuoti savo veiklos rezultatų. 

Tokiais atvejais savo nuostolius atiduodančių įmonių vadovai turėtų pasirūpinti bent jau atlygiu už tokius kitoms įmonėms perduotus nuostolius. 

Kertiniai mokestinių nuostolių perdavimo ir jų perėmimo aspektai yra šie: 

– Mokestinius nuostolius iš įprastinės veiklos perėmęs vienetas jais gali sumažinti tiek iš vertybinių popierių veiklos, tiek iš įprastinės veiklos apskaičiuotą apmokestinamojo pelno sumą. Tačiau perduotais mokestiniais nuostoliais, patirtais dėl vertybinių popierių ir/arba išvestinių finansinių priemonių perleidimo, juos perėmęs vienetas gali sumažinti tik iš vertybinių popierių ir/arba išvestinių finansinių priemonių perleidimo veiklos apskaičiuotą apmokestinamojo pelno sumą.

– Visais atvejais mokestinius nuostolius perėmęs vienetas jų suma gali mažinti apmokestinamojo pelno sumą tik tuomet, jeigu tenkinami visi šią lengvatą reglamentuojančio PMĮ 561 straipsnio reikalavimai ir apribojimai. 

Svarbūs apribojimai keliami šios lengvatos taikymo subjektams. Pagrindinis yra tas, kad vienetų grupėje patronuojantis vienetas mokestinių nuostolių perdavimo dieną tiesiogiai arba netiesiogiai dvejus metus iki nuostolių perdavimo dienos turi valdyti ne mažiau kaip 2/3 kiekvieno mokestinių nuostolių perdavime dalyvaujančio dukterinio vieneto akcijų (dalių, pajų) ar kitų teisių į paskirstytinojo pelno dalį. 

Dar vienas lengvatos taikymo apribojimas skelbia, kad šia lengvata negali pasinaudoti vienetai, turintys bet kokią mokestinę nepriemoką arba laiku nesumokėtas su mokesčiu susijusias sumas.

Trečias reikšmingas lengvatos taikymo apribojimas susijęs su tuo, kad vienetas už mokestinį laikotarpį apskaičiuotų mokestinių nuostolių perduoti negali, jeigu apmokestinamojo pelno apskaičiavimo už tą mokestinį laikotarpį atveju vienetas pelno arba jam tapataus mokesčio nemokėtų dėl to, kad jo apmokestinamasis pelnas būtų buvęs apmokestintas taikant 0 procentų mokesčio tarifu arba vienetas būtų buvęs atleistas nuo mokesčio mokėjimo. 

Jeigu mokesčių administratorius mokesčių mokėtojo patikrinimo metu nustatys, kad mokesčių mokėtojas nesilaiko mokesčių įstatymų (sumažina mokestį į biudžetą), tai jam skiriamos didelės nuobaudos. Pavyzdžiui, jeigu mokestinius nuostolius juos perdavęs vienetas apskaičiavo neteisingai, o kitam vienetui yra perdavęs tik dalį nuostolių, laikoma, kad pirmiausia buvo perduoti neteisingai apskaičiuoti nuostoliai. 

Reikėtų pažymėti ir kai kuriuos labai svarbius mokestinių nuostolių perdavimo teisinius organizacinius klausimus, kurie Pelno mokesčio įstatyme apskritai neapibrėžiami, o gali būti labai svarbūs įmonių vadovams, nes nuostolių perdavimo–perėmimo sandorius turi teisę sudaryti įmonių vadovai vienasmeniškai, šio klausimo nederindami su akcininkais ar jiems atstovaujančiais organais. Taigi, ir visa atsakomybė už šios procedūros pasekmes tenka jiems. 

O interesų pažeidimų vykdant šią iš principo naudingą operaciją, gali būti tikrai daug, nes gali susikirsti ne tik įmonės savininkų ir šią procedūrą vykdančios administracijos nuomonė, bet ir įvairių įmonių – vienetų grupės vienetų išskaičiavimai. Todėl įmonių vadovai turi būti kvalifikuoti ir kvalifikuotai perduoti atitinkamus įgaliojimus mokesčius apskaičiuojantiems ir juos apskaitantiems specialistams. 

Suprantama, ir pastarieji turi būti gerai pasirengę, o todėl ir tinkamai atlyginami, betgi „pigus" buhalteris – kaip nemokamas sūris pelėkautuose. Deja, mokesčių perdavimo srityje ne taip jau retai „trinkteli".

Šaltinis: www.delfi.lt


Kitos publikacijos
Gediminas Kalčinskas: Yra legalių būdų sumažinti apmokestinamuosius įmonių pelnus
 

Draudžiama atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti šią informaciją ar jos dalį be išankstinio UAB „Pačiolis“ sutikimo, išskyrus išimtinai asmeniniam lankytojo naudojimui nekomerciniais tikslais. Perspausdinant ar kitaip paskelbiant informaciją kituose šaltiniuose, būtina nuoroda į tinklalapį www.buhalteris.lt

 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 15070