varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Į pradžią Į pradžią

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 

Sandorio apmokestinimo išankstinis suderinimas su mokesčių administratoriumi
2012 04 03
Sandorio apmokestinimo išankstinis suderinimas su mokesčių administratoriumi

Vaidotas Dauskurdas

UAB „Pačiolis“

žurnalo „Juristas“ vyr. redaktorius

Nuo 2012 metų pradžios įsigaliojo naujas Mokesčių administravimo įstatymo 371 straipsnis „Mokesčių administratoriaus išankstinis įsipareigojimas dėl mokesčių teisės aktų nuostatų taikymo“. Šiame įstatymo papildyme nustatyta, kad mokesčių mokėtojas turi teisę kreiptis į mokesčių administratorių su prašymu pritarti jo siūlomam mokesčių teisės aktų nuostatų taikymui būsimajam sandoriui (toliau – prašymas). Kitaip tariant, Lietuvos mokesčių teisėje pradėtas taikyti naujas institutas, leidžiantis mokesčių mokėtojui iš anksto suderinti su mokesčių administratoriumi konkretaus sandorio apmokestinimo sąlygas.

 
2011 m. spalio 19 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininkas, siekdamas nustatyti nurodytos įstatymo normos įgyvendinimo tvarką, išleido įsakymą Nr. VA-105, kuriuo patvirtintos Mokesčių mokėtojo prašymo pritarti mokesčių teisės aktų nuostatų taikymui būsimajam sandoriui pateikimo, prašymo nagrinėjimo, mokesčių administratorių įpareigojančio sprendimo priėmimo ir pakeitimo taisyklės.
 
PRAŠYMO TEIKIMAS
 
Kaip minėta, nuo šiol mokesčių teisėje įtvirtinta nuostata, kad mokesčių mokėtojas turi teisę kreiptis į mokesčių administratorių su prašymu pritarti jo siūlomam mokesčių teisės aktų nuostatų taikymui būsimajam sandoriui. Būsimasis sandoris – tai mokesčių mokėtojo sandoris, ūkinė operacija ar bet kokia jų grupė, kurie bus pradėti vykdyti po prašymo pateikimo mokesčių administratoriui dienos. Kai ilgalaikis sandoris sudarytas iki prašymo pateikimo mokesčių administratoriui, būsimajam sandoriui priskiriamos ūkinės operacijos, kurios atliekamos po prašymo pateikimo mokesčių administratoriui dienos. Prašymas negali būti pateikiamas dėl mokesčio dydžio.
 
Pažymėtina, kad mokesčių mokėtojas turi teikti prašymą centriniam mokesčių administratoriui – Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Prašymas gali būti teikiamas tik dėl tų sandorių ir su jais susijusių mokesčių, kurių įstatymų apibendrintus paaiškinimus rengia Valstybinė mokesčių inspekcija. Kitaip tariant, ši tvarka netaikoma, pavyzdžiui, socialinio draudimo įmokoms.
 
Tokiame prašyme mokesčių mokėtojas turi tiksliai ir vienareikšmiškai apibūdinti būsimąjį sandorį (reikalaujama tiksliai nurodyti sandorio šalis ir jų tarpusavio ryšius, jei tai gali turėti įtakos apmokestinimui), aplinkybes, su kuriomis pagal mokesčių įstatymus sietinas apmokestinimas, nurodyti laikotarpį, kuriuo planuojama sudaryti sandorį, išdėstyti taikytinas mokesčių teisės aktų nuostatas, kurios, prašymą rengusio subjekto nuomone, yra taikytinos, pateikti kitą informaciją ir įrodymus, kuriais subjektas grindžia siūlomą mokesčių teisės aktų nuostatų taikymą. Prašymas gali būti teikiamas dėl vieno sandorio arba jų grupės ir su juo (jais) susijusių vieno ar kelių mokesčių, siūlant vieną arba kelis argumentuotus apmokestinimo variantus.
 
Prie prašymo turi būti pridedami dokumentai arba jų kopijos (įrodymai), patvirtinantys prašyme nurodytas aplinkybes (pavyzdžiui, sudaryta sutartis, parengtas sutarties projektas, ketinimo protokolas, oficialūs susirašinėjimo su būsimomis sandorio šalimis dokumentai, kt.).
 
KONTROLIUOJAMOJO SANDORIO KAINODAROS PRINCIPŲ DERINIMAS
 
Vadovaudamasis Mokesčių administravimo įstatymo 371 straipsniu, mokesčių mokėtojas gali teikti prašymą ir dėl būsimojo kontroliuojamojo sandorio kainodaros principų suderinimo. Būsimojo kontroliuojamojo sandorio kainodaros principų suderinimas – tai mokesčių mokėtojo būsimojo kontroliuojamojo sandorio kainodaros principų, t. y. kainodaros metodo, palyginamumo, kritinių prielaidų, kurioms esant galima taikyti pasirinktą kainodaros politiką, klausimų, susijusių su būsimojo kontroliuojamojo sandorio ir ištiestosios rankos principo atitikimo pagrindimu, suderinimas su mokesčių administratoriumi tam tikram mokestiniam laikotarpiui. Teikiantis prašymą pritarti būsimojo kontroliuojamojo sandorio kainodaros principams mokesčių mokėtojas gali pasirinkti, dėl kokių kontroliuojamųjų sandorių jis kreipsis į mokesčių administratorių.
 
Tačiau minėtose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko patvirtintose Mokesčių mokėtojo prašymo pritarti mokesčių teisės aktų nuostatų taikymui būsimajam sandoriui pateikimo, prašymo nagrinėjimo, mokesčių administratorių įpareigojančio sprendimo priėmimo ir pakeitimo taisyklėse (įsakymas Nr. VA-105) nustatyta, kad jos netaikomos, jei prašymas yra susijęs su būsimųjų kontroliuojamųjų sandorių kainodaros principų, t. y. kainodaros metodų, palyginamumo, kritinių prielaidų, kurioms esant galima taikyti pasirinktą kontroliuojamųjų sandorių kainodaros politiką, kitų su kontroliuojamųjų sandorių kainodara susijusių klausimų, nagrinėjimu ir derinimu. Kitaip tariant, teikiant prašymą dėl šių klausimų galima vadovautis tik Mokesčių administravimo įstatymu.
 
Vis dėlto, atsižvelgiant į mokesčių administratoriaus skelbiamus viešus įstatymų komentarus, galima teigti, kad prašyme pritarti būsimojo kontroliuojamojo sandorio kainodaros principams mokesčių mokėtojas turi nurodyti būsimojo kontroliuojamojo sandorio dalyvius, apibūdinti būsimąjį kontroliuojamąjį sandorį, kritines prielaidas, lemiančias būsimojo kontroliuojamojo sandorio kainodaros principų suderinimo galiojimą, ir pagrįsti būsimojo kontroliuojamojo sandorio ir ištiestosios rankos principo atitikimą.
 
MOKESČIŲ ADMINISTRATORIAUS SPRENDIMAS
 
Mokesčių administratorius sprendimą dėl prašymo turi priimti per 60 dienų nuo jo gavimo dienos. Nagrinėjant prašymą, mokesčių mokėtojas turi teisę pateikti papildomų dokumentų, reikalingų sprendimui priimti. Papildomi dokumentai mokesčių administratoriui turi būti pateikiami ne vėliau kaip likus 20 kalendorinių dienų iki termino, per kurį turi būti išnagrinėtas prašymas, pabaigos.
 
Mokesčių administratorius, nagrinėjantis mokesčių mokėtojo pateiktą prašymą, taip pat gali reikalauti papildomų dokumentų ir (ar) duomenų, reikalingų tinkamai įvertinti mokesčių mokėtojo siūlomą sandorio apmokestinimo variantą. Mokesčių administratorius pateiktinus papildomus dokumentus ir (ar) duomenis, dokumentų vertimus, protingumo kriterijų atitinkantį jų pateikimo terminą nurodo mokesčių mokėtojui ar jo įgaliotam asmeniui adresuotame pranešime. Mokesčių administratoriaus pranešimo dėl papildomų dokumentų ir (ar) duomenų pateikimo išsiuntimo diena laikoma prašymo nagrinėjimo proceso sustabdymo diena. Prašymo nagrinėjimo procesas atnaujinamas visų reikalingų dokumentų ir (ar) duomenų gavimo dieną.
 
Jeigu mokesčių mokėtojas prašomų dokumentų ir (ar) duomenų nepateikia per mokesčių administratoriaus nurodytą terminą, prašymas toliau nenagrinėjamas. Apie tai mokesčių mokėtojui pranešama raštu ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo dokumentų ir (ar) duomenų pateikimo mokesčių administratoriui termino pabaigos.
 
Prašymams, gautiems iki 2013 m. liepos 1 d., nagrinėti papildomai skiriama 30 dienų. Prašymo nagrinėjimo terminas mokesčių administratoriaus sprendimu gali būti pratęsiamas dar 60 dienų, jeigu prašymui nagrinėti reikia papildomo tyrimo. Apie prašymo nagrinėjimo termino pratęsimą turi būti raštu pranešama prašymą pateikusiam mokesčių mokėtojui.
 
Mokesčių administratorius, išnagrinėjęs prašymą, priima vieną iš šių sprendimų:
 
1) pritarti prašyme nurodytam mokesčių teisės aktų nuostatų taikymui būsimajam sandoriui. Pritarus būsimajam sandoriui, turi būti aprašomi apmokestinimo principai, nurodomos taikytinos mokesčių teisės aktų nuostatos, sąlygos ir (ar) aplinkybės, kurioms esant mokesčių administratorius priima tokį sprendimą. Svarbu tai, kad priėmęs tokį sprendimą mokesčių administratorius įsipareigoja, kontroliuodamas, ar šis mokesčių mokėtojas teisingai apskaičiavo, deklaravo ir mokėjo mokesčius, taikyti mokesčių teisės aktų nuostatas būsimajam sandoriui taip, kaip nurodyta sprendime (nustatyta, kad sprendimas galioja visą prašyme nurodyto būsimojo sandorio vykdymo laiką, bet ne ilgiau kaip einamuosius ir 5 kalendorinius metus nuo šio sprendimo priėmimo dienos, arba – iki naujų mokesčių teisės aktų nuostatų įsigaliojimo dienos);
 
2) nepritarti prašyme nurodytam mokesčių teisės aktų nuostatų taikymui būsimajam sandoriui. Šiame sprendime mokesčių administratorius turi nurodyti nepritarimo priežastis. Taigi, jeigu prašyme mokesčių mokėtojo pateiktam apmokestinimo variantui mokesčių administratorius nepritaria, tai jis savo sprendime turi nurodyti nepritarimo priežastis. Jei prašyme pateikiami keli alternatyvūs apmokestinimo variantai ir pritariama vienam iš jų, tai nepritarimo kitiems variantams priežastys nenurodomos.
 
Kai nagrinėjamas prašymas pritarti būsimojo kontroliuojamojo sandorio kainodaros principams, priimamas sprendimas pritarti arba nepritarti mokesčių mokėtojo prašyme nurodytiems būsimojo kontroliuojamojo sandorio kainodaros principams. Nepritaręs pateiktiems principams mokesčių administratorius sprendime privalo nurodyti nepritarimo priežastis.
 
Turi būti rengiami du mokesčių administratoriaus sprendimo egzemplioriai. Vienas jų įteikiamas mokesčių mokėtojui, o kitas lieka mokesčių administratoriui. Prašymo originalas ir su juo susiję kiti dokumentai lieka mokesčių administratoriui.
 
MOKESČIŲ ADMINISTRATORIAUS SPRENDIMO PRIVALOMUMAS
 
Mokesčių administratoriaus priimtas sprendimas įpareigoja patį mokesčių administratorių, kontroliuojant, ar mokesčių mokėtojas teisingai apskaičiavo, deklaravo ir mokėjo mokesčius, taikyti mokesčių teisės aktų nuostatas būsimajam sandoriui taip, kaip nurodyta sprendime. Mokesčių administratorius įsipareigoja laikytis suderintos pozicijos tik dėl prašymą pateikusio mokesčių mokėtojo ir tik dėl mokesčių mokėtojo prašyme nurodyto būsimojo sandorio. Mokesčių administratorius netaiko sprendimo dėl prašymo, jeigu per mokestinį patikrinimą nustato, kad faktinės sandorio vykdymo aplinkybės neatitinka mokesčių mokėtojo prašyme nurodytų aplinkybių.
 
Mokesčių administratoriaus sprendimas pritarti prašyme nurodytam mokesčių teisės aktų nuostatų taikymui būsimajam sandoriui galioja visą prašyme nurodyto būsimojo sandorio vykdymo laiką, bet ne ilgiau kaip einamuosius ir 5 kalendorinius metus nuo to sprendimo priėmimo dienos. Kai priimami nauji mokesčių teisės aktai, kuriais pakeičiamos, papildomos arba pripažįstamos netekusiomis galios tame sprendime nurodytos mokesčių teisės aktų nuostatos, tiesiogiai susijusios su apmokestinimu, tai sprendimas galioja iki naujų mokesčių teisės aktų nuostatų įsigaliojimo dienos.
 
Jeigu priėmus mokesčių administratoriaus sprendimą pritarti prašyme nurodytam mokesčių teisės aktų nuostatų taikymui būsimajam sandoriui Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenyje arba Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbiami Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo arba Europos Sąjungos teisminių institucijų įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo išaiškinimai, kuriems šis sprendimas prieštarauja, mokesčių administratorius turi pareigą tai raštu pranešti mokesčių mokėtojui ir nurodyti, iki kada galioja sprendimas. Tokiu atveju sprendimas galioja iki atitinkamo išaiškinimo paskelbimo dienos.
 
Įstatyme mokesčių administratoriui suteikta teisė netaikyti sprendimo dėl prašymo, jeigu mokesčių administratorius per mokestinį patikrinimą nustato, kad faktinės sandorio vykdymo aplinkybės neatitinka mokesčių mokėtojo prašyme nurodytų aplinkybių (pvz., paaiškėja, kad mokesčių mokėtojas pateikė neteisingus faktus arba nurodė ne visas mokesčių teisės aktų nuostatų taikymo būsimajam sandoriui ir mokesčių mokėtojo pateiktai pozicijai įvertinti svarbias aplinkybes; kad faktinės sandorio vykdymo aplinkybės, turėjusios esminę įtaką priimant sprendimą dėl sandorio apmokestinimo, neatitinka mokesčių mokėtojo prašyme nurodytų aplinkybių; mokesčių administratorius nustato, kad mokesčių mokėtojas kreipėsi dėl sprendimo priėmimo, siekdamas mokestinės naudos; paaiškėja, kad prašymas pateiktas pradėjus vykdyti sandorį ar jam jau įvykus, ir pan.).
 
Be nurodytų sprendimo dėl prašymo netaikymo atvejų, mokesčių administratorius turi teisę netaikyti suderintų būsimojo kontroliuojamojo sandorio kainodaros principų ir kai nustatoma, kad pasikeitė kritinės prielaidos, verslo sąlygos, ekonominės aplinkybės ar kitos su mokesčių administratoriumi suderintos sąlygos, susijusios su kontroliuojamojo sandorio kainų nustatymu. Tada mokesčių mokėtojas turi teisę įrodyti, kad kritinių prielaidų ar kitų suderintų sąlygų pokyčiai negalėjo paveikti ir (ar) nepaveikė kontroliuojamojo sandorio kainos nustatymo principų.
 
Mokesčių administratoriaus sprendimas dėl prašymo privalomas tik mokesčių administratoriui, o mokesčių mokėtojui neturi teisės akto galios.

 
TEISĖ APSKŲSTI SPRENDIMĄ
 
Įvertinus Mokesčių administravimo įstatymo 371 straipsnio nuostatas ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymą, sukonkretinantį jų taikymą, galima išskirti vieną itin svarbią aplinkybę – mokesčių administratoriaus sprendimas, kuriuo pritariama arba nepritariama išankstinio sandorio apmokestinimo tvarkai, mokesčių mokėtojui neprivalomas. Kitaip tariant, mokesčių mokėtojas, gavęs jo netenkinantį sprendimą – kad mokesčių administratorius nepritaria jo siūlomam sandorio apmokestinimui, gali ignoruoti tokį sprendimą. Tačiau ar tokia mokesčių mokėtojo pozicija būtų išmintinga. Reikėtų atsižvelgti į tai, kad mokesčių administratorius įvertino visas su sandoriu susijusias aplinkybes ir išreiškė nuomonę, kad mokesčių mokėtojo planuojama apmokestinimo procedūra neatitinka mokesčių administratoriaus tokio sandorio apmokestinimo vizijos. Tad jei su sandoriu susijusios faktinės aplinkybės nepakito, manyti, kad ateityje pasikeis mokesčių administratoriaus nuomonė ir ji sutaps su mokesčio mokėtojo nuomone, būtų naivu. Mokesčių administratorius, patikrinęs mokesčių mokėtojo, kurio netenkino mokesčių administratoriaus sprendimas ir kuris nusprendė jį ignoruoti, veiklą, greičiausiai taikys tas sandorio apmokestinimo taisykles ir nuostatas, kurios netenkino mokesčių mokėtojo. Kitaip tariant, beveik iš karto aišku, kad mokesčių administratorius ir ateityje nepritars mokesčių mokėtojo taikytoms apmokestinimo taisyklėms, t. y. šiuo atveju sudaromos prielaidos per patikrinimą kilti mokestiniam ginčui.
 
Suprantama, mokesčių mokėtojas, būdamas apdairus ir nenorėdamas ateityje spręsti mokestinių ginčų, stengiasi iškart pasirinkti visiškai saugias sandorio apmokestinimo taisykles ir iš anksto kreipiasi į mokesčių administratorių dėl tokių taisyklių suderinimo. Todėl natūralu, kad gavęs mokesčių administratoriaus sprendimą, neatitinkantį jo įsivaizduojamos sandorio apmokestinimo tvarkos mokesčių mokėtojas turėtų turėti teisę ginčyti tokį sprendimą. O laukti patikrinimo, paskui veltis į mokestinius ginčus, kad būtų nustatyta, kuris jų – mokesčių mokėtojas ar mokesčių administratorius – tinkamai interpretavo mokesčių teisės aktų taikymo nuostatas, būtų per daug rizikinga. Jei po teisinių ginčų paaiškėtų, kad teisus buvo mokesčių administratorius, jo sprendimą ignoravusiam mokesčių mokėtojui gali reikėti sumokėti ne tik nesumokėtą mokesčių dalį, bet ir baudas bei delspinigius.
 
Mokesčių administravimo įstatymo 144 straipsnis nustato, kad mokesčių mokėtojas turi teisę apskųsti bet kurį mokesčių administratoriaus (jo pareigūno) veiksmą arba neveikimą. Akivaizdu, kad mokesčių administratoriaus priimtas sprendimas, kuriuo jis pats privalo vadovautis, patenka į sąvokos „veiksmas“ apibrėžimą. Tad mokesčių mokėtojas lyg ir turėtų teisę jį skųsti. Kita vertus, toks sprendimas jam (mokesčių mokėtojui) nėra privalomas, todėl jo teisė skųsti neprivalomą sprendimą kelia teisinių abejonių, ar tokia teisė būtų įgyvendinta...
 
Įvertinus Mokesčių administravimo įstatymo 145 ir 146 straipsnių nuostatas, galima pasakyti, kad skundai dėl centrinio mokesčių administratoriaus sprendimų galėtų būti nagrinėjami Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Šio įstatymo 22 straipsnyje, aptariančiame teisę paduoti skundą, nurodoma, kad skundą dėl viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Taigi, darytina išvada, kad toks skundas gali būti teikiamas teismui. Tačiau ar teismas priims jį nagrinėti, ar, įvertinęs, kad jis neprivalomas mokesčių mokėtojui, atsisakys jį priimti, parodys netolima ateitis. Juk, tikėtina, noro skųstis gavus mokesčių administratoriaus sprendimą bus...
 
Straipsnis paimtas iš žurnalo „Juristas“

Kitos publikacijos
Darbo taryba – nuo šiol (ne)atskiriamas įmonės atributas?
TEISMO ĮSAKYMAS – PAPRASČIAUSIAS BŪDAS SUSIGRĄŽINTI SKOLAS
Premijų įskaitymas į vidutinį darbo užmokestį
Kaip teisiniais būdais išieškoti skolas
Naujasis LR darbo kodeksas: priimant į darbą, laukia naujovės
DARBUOTOJO NUŠALINIMAS NUO DARBO
DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMAS DARBDAVIO INICIATYVA, KAI NĖRA DARBUOTOJO KALTĖS
Advokatų profesinės bendrijos „iLAW“ advokatas
ar VALDŽIA darbo kodekso pakeitimais pažabos nelegalų
darbą?
Teisininko priimamasis
DARBUOTOJO PRIĖMIMAS Į DARBĄ KONKURSO TVARKA
LIZINGO SUTARTIS – UŽ IR PRIEŠ
TAIKUS GINČO IŠSPRENDIMAS TAIKOS SUTARTIMI
PRIEŠ ATLEIDŽIANT DARBUOTOJĄ IŠ DARBO, PAREIGA SIŪLYTI JAM
KITĄ>DARBĄ
Terminuotos darbo sutartys, jų reglamentavimo naujovės
Išskaitos iš darbuotojo darbo užmokesčio
Darbuotojo atleidimas nuo darbo pareigų vykdymo
Atostogos už lojalumą: kasmetinių papildomų atostogų suteikimas
Darbuotojo atestacija
 
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 14941