varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Į pradžią Į pradžią

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 

Advokatų profesinės bendrijos „iLAW“ advokatas
2016 04 20

Savanoriškos praktikos atlikimo galimybė


Mantas Mikalopas


Advokatų profesinės bendrijos „iLAW" advokatas


Siekiant spręsti problemas, susijusias su jaunų asmenų nedarbu, praėjusiais metais buvo inicijuoti ilgai laukti LR užimtumo rėmimo įstatymo pakeitimai, kuriais numatyta anksčiau neegzistavusi galimybė įmonėms ir jauniems darbingiems asmenims, net ir neįsiregistravusiems darbo biržoje, sudaryti dvišales savanoriškos praktikos atlikimo sutartis. Kitaip tariant, nuo praeitų metų teisiniuose santykiuose, susijusiuose su darbu, atsirado galimybė įmonei be darbo sutarties sudaryti sąlygas asmeniui atlikti praktinį darbą.


Reikia paminėti, kad iki įsigaliojant Užimtumo rėmimo įstatymo pakeitimams, galimybė asmeniui įgyti praktinio darbo patirties, už tai negaunant darbo užmokesčio, egzistavo iš esmės trimis formomis:


1) sudarant trišalę (mokymo įstaiga, studentas / mokinys ir įmonė) praktinio mokymo sutartį, kaip tai numatyta LR mokslo ir studijų įstatyme;


2) sudarant savanoriškos veiklos sutartį, kaip tai numatyta Savanoriškos veiklos įstatyme (savanoriškos veiklos organizatorius būtinai turėjo būti ne pelno siekianti organizacija);


3) nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. sudarant dvišalę įgūdžių įgijimo sutartį, kaip tai numatyta Užimtumo rėmimo įstatyme (tik su teritorinėje darbo biržoje įregistruotais asmenimis, dalyvaujančiais aktyviose darbo rinkos politikos priemonėse).


Kiti būdai, kai asmuo darbdavio naudai atlikdavo tam tikras funkcijas nesudaręs rašytinės darbo sutarties, galėjo būti traktuojami kaip nelegalus darbas. Pažymėtina, kad įvardytos trys galimybės nedingo ir įsigaliojus teisiniam reguliavimui, papildomai leidžiančiam sudaryti naująją dvišalę savanoriškos praktikos atlikimo sutartį.


Minėta, kad 2015 metais įsigaliojo LR užimtumo rėmimo įstatymo pakeitimai (įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XII-999), suteikiantys galimybę sudaryti dvišales savanoriškos praktikos atlikimo sutartis. Pakeitimams įgyvendinti LR socialinės apsaugos ir darbo ministras 2015 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. A1-13 patvirtino savanoriškos praktikos atlikimo tvarkos aprašą ir tokios sutarties formą.


Svarbios nuostatos, sudarant savanoriškos praktikos sutartį


Pirmiausia paminėtina, kad neatlygintina savanoriškos praktikos sutartis pagal pavyzdinę formą gali būti sudaryta tik tarp juridinio asmens ir darbingo asmens iki 29 metų (jeigu asmuo yra iki 18 metų amžiaus, sutarčiai sudaryti būtinas įstatyminių atstovų sutikimas).


Savanoriškos praktikos sutarties terminas negali būti ilgesnis kaip 2 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo arba bendras savanoriškos praktikos sutarčių terminas negali būti ilgesnis kaip 2 mėnesiai per kalendorinius metus. Apskritai vienas asmuo gali sudaryti savanoriškos praktikos sutartį ne daugiau kaip tris kartus, o bendras jo sudarytų savanoriškos praktikos sutarčių terminas negali būti ilgesnis kaip šeši mėnesiai. Be to, asmuo tuo pačiu metu atlikti savanorišką praktiką gali ne daugiau kaip pagal vieną savanoriškos praktikos sutartį. Įmonei siekiant užsitikrinti, kad praktiką atliekantis asmuo laikosi paminėtų apribojimų, patartina savanoriškos praktikos sutartyje numatyti nuostatą, kuria savanorišką praktiką atlikti ketinantis asmuo patvirtintų, jog jis nepažeidžia išvardytų apribojimų, susijusių su praktikos atlikimo sutarčių maksimaliais terminais ir tokių sutarčių skaičiumi.


Įstatyme numatyti ir tam tikri apribojimai įmonei, siekiančiai sudaryti savanoriškos praktikos sutartis, – pirmiausia konkretaus asmens savanoriškos praktikos sutartis su ta pačia įmone gali būti sudaroma ne daugiau kaip vieną kartą. Kitas apribojimas – savanoriškos praktikos sutarčių skaičius įmonėje negali viršyti 10 procentų visų įmonės darbo vietų (pareigybių) skaičiaus, todėl, lingvistiškai vertinant teisės normą, manytina, kad, siekiant sudaryti savanoriškos praktikos sutartį, darbovietėje turi būti bent 10 darbuotojų. Savanoriškos praktikos sutartis taip pat negali būti sudaroma su juridiniais asmenimis, kurie per paskutinius 12 mėnesių nutraukė darbo sutartis su daugiau negu dešimtadaliu darbuotojų. Šiuo atveju teisės norma palieka klausimą, ar į dešimtadalį darbuotojų įtraukiami ir tie, kurie darbo sutartis baigė savo valia, pavyzdžiui, LR darbo kodekso 127 str. pagrindu, ar kalbama tik apie tuos asmenis, su kuriais darbo santykiai nutrūko išimtinai įmonės iniciatyva (pavyzdžiui, LR darbo kodekso 129 str., 136 str. 3 d. ir kt.). Manytina, kad įstatymas apribojimą sieja būtent su darbdavio iniciatyva nutrauktomis darbo sutartimis.


Savanoriška praktika pradedama įmonei ir savanorišką praktiką atliksiančiam asmeniui sudarant savanoriškos praktikos sutartį, kurioje, be kita ko, nurodomas sutarties terminas, savanorišką praktiką atliekančio asmens funkcijos bei praktikos atlikimo vieta.


Užimtumo rėmimo įstatymo 341 str. nustato, kad įmonė, likus ne mažiau kaip vienai darbo dienai iki numatytos savanoriškos praktikos atlikimo pradžios, informuoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos administravimo įstaigą apie sudarytą savanoriškos praktikos sutartį. Įmonė taip pat turi pareigą per tris darbo dienas informuoti įstaigą apie sutarties pasibaigimą. Patys savanorišką praktiką atliekantys asmenys yra draudžiami sveikatos bei nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu valstybės lėšomis (įmonė turi apie tai raštu informuoti praktiką atliekančius asmenis).


Paminėtina, kad savanoriškos praktikos metu įmonei priskirtos tam tikros pareigos:


1) įmonė savanorišką praktiką atliekančiam asmeniui iš kvalifikuotų darbuotojų paskiria savanoriškos praktikos vadovą, su kuriuo savanorišką praktiką atliekantis asmuo parengia savanoriškos praktikos atlikimo planą (programą). Praktikai pasibaigus, per 5 darbo dienas, praktikos vadovas savanorišką praktiką atlikusiam asmeniui raštu pateikia jos įvertinimą. Taikant naują teisinį reguliavimą, gali kilti ginčų, kuomet praktiką atlikęs asmuo gali būti nepatenkintas praktikos įvertinimu. Tokie ginčai turėtų būti sprendžiami teisme;


2) įmonė privalo pasirūpinti, kad praktiką atliekantis asmuo būtų supažindintas su įmonės darbo tvarkos taisyklėmis, informacija, kuri laikoma konfidencialia (neplatintina), ir kt. Manytina, kad aiškus įmonės nurodymas, kas, jos požiūriu, laikoma konfidencialia informacija, gali padėti apsisaugoti nuo nesąžiningo praktiką atliekančio asmens elgesio – nesąžiningo konkuravimo ar tolesnio informacijos naudojimo – atskleidimo;


3) įmonei privaloma užtikrinti savanorišką praktiką atliekančio asmens saugą, sveikatą (įskaitant asmens instruktavimą ir apmokymą) bei higienos reikalavimus atitinkančią aplinką. Prireikus įmonė turėtų savanorišką praktiką atliekantį asmenį aprūpinti būtinais darbo įrankiais, darbo drabužiais ir darbo avalyne. Atkreiptinas dėmesys į šių pareigų svarbą, galinčią įmonei lemti ne tik sankcijas iš kontroliuojančių institucijų, tačiau ir pareigą atlyginti dėl nelaimingo atsitikimo darbe kilusią neturtinę žalą praktiką atlikusiam asmeniui.


Žinotina, kad įstatymas apibrėžia ir praktikanto pareigas. Nustatyta, kad savanorišką praktiką atliekantis asmuo turi vykdyti gautas užduotis, laikytis priimančios įmonės nuostatų (įstatų) ir darbo tvarkos taisyklių, nedelsdamas pranešti įmonei apie negalėjimą atvykti dėl svarbių priežasčių, laikyti paslaptyje priimančios įmonės komercines ir kitas paslaptis. Be abejo, praktiką atliekantis asmuo privalo saugoti bei tausoti įmonės turtą ir laikytis darbų saugos reikalavimų. Pastebėtina, kad žalos padarymo įmonei atveju (skirtingai nuo darbo santykių) praktikanto atlygintinos žalos dydis neribojamas.


Savanoriškos praktikos sutarties šalys turi teisę nutraukti sutartį, jeigu viena iš šalių pažeidžia sutartyje nustatytus įsipareigojimus, jų nevykdo arba vykdo netinkamai. Norėdama nutraukti sutartį, šalis praneša kitai sutarties šaliai apie sutarties nutraukimą sutartyje sulygtu terminu. Kartu su savanoriškos praktikos atlikimo tvarkos aprašu patvirtintoje savarankiškos praktikos sutartyje numatyta išskirtinė nuostata, kad sutartis gali būti nutraukiama šalių susitarimu, jeigu tokį susitarimą lemia nenumatytos, objektyvios ir motyvuotos priežastys, kas iš esmės sutarties nutraukimą daro sudėtingesnį. Kitaip tariant, lingvistiškai aiškinant įstatymo tekstą, darytina išvada, kad savanoriškos praktikos sutartį šalys gali nutraukti susitarimu, kai egzistuoja svarbios priežastys, arba vienašališkai įspėjus kitą šalį, kai įmonė arba praktikantas nevykdo sutartyje nustatytų pareigų. Taigi šalims tampa itin svarbu savanoriškos praktikos sutartyje apsibrėžti tokias teises ir pareigas, kurių pažeidimas lemtų galimybę nutraukti savanoriškos praktikos sutartį.


Įvertinus šį nustatytą teisinį reguliavimą, manytina, kad sukurta ganėtinai palanki priemonė jaunimui įgyti darbinės praktikos, o darbdaviui – rasti vykdomos veiklos srityje reikalingų potencialių darbuotojų.


Publikacija spausdinta žurnale „Juristo patarimai" Nr. 1 (2015 m.)


Kitos publikacijos
Darbo taryba – nuo šiol (ne)atskiriamas įmonės atributas?
TEISMO ĮSAKYMAS – PAPRASČIAUSIAS BŪDAS SUSIGRĄŽINTI SKOLAS
Premijų įskaitymas į vidutinį darbo užmokestį
Kaip teisiniais būdais išieškoti skolas
Naujasis LR darbo kodeksas: priimant į darbą, laukia naujovės
DARBUOTOJO NUŠALINIMAS NUO DARBO
DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMAS DARBDAVIO INICIATYVA, KAI NĖRA DARBUOTOJO KALTĖS
ar VALDŽIA darbo kodekso pakeitimais pažabos nelegalų
darbą?
Teisininko priimamasis
DARBUOTOJO PRIĖMIMAS Į DARBĄ KONKURSO TVARKA
LIZINGO SUTARTIS – UŽ IR PRIEŠ
TAIKUS GINČO IŠSPRENDIMAS TAIKOS SUTARTIMI
PRIEŠ ATLEIDŽIANT DARBUOTOJĄ IŠ DARBO, PAREIGA SIŪLYTI JAM
KITĄ>DARBĄ
Terminuotos darbo sutartys, jų reglamentavimo naujovės
Išskaitos iš darbuotojo darbo užmokesčio
Darbuotojo atleidimas nuo darbo pareigų vykdymo
Atostogos už lojalumą: kasmetinių papildomų atostogų suteikimas
Darbuotojo atestacija
Sandorio apmokestinimo išankstinis suderinimas su mokesčių administratoriumi
 
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 15084