varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Į pradžią Į pradžią

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
A, Ą
B
C
D
E, Ę, Ė
F
G
I, Į, Y
J
K
L
M
N
O
P
R
S, Š
T
U, Ų, Ū
V
Z, Ž
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 

Pajamos ekonominės naudos padidėjimas dėl turto naudojimo, pardavimo, perleidimo, vertės padidėjimo ar įsipareigojimų sumažėjimo per ataskaitinį laikotarpį, kai dėl to padidėja nuosavas kapitalas, išskyrus papildomus savininkų įnašus (10 VAS).
Pajamos pardavimo ekonominės naudos padidėjimas dėl prekių pardavimo ir paslaugų teikimo per ataskaitinį laikotarpį, pasireiškiantis įmonės turto padidėjimu arba įsipareigojimų sumažėjimu, kai dėl to padidėja nuosavas kapitalas, išskyrus papildomus savininkų įnašus (3 VAS).
Pakeitimas apskaitinio įvertinimo įvertinimo keitimas, gavus patikslintos informacijos (7 VAS).
Pakeitimas apskaitos politikos principų, metodų ir taisyklių, pagal kuriuos tvarkoma įmonės apskaita, keitimas (7 VAS).
Panauda panaudos davėjo perduota teisė panaudos gavėjui sutartą laiką neatlygintinai valdyti ir naudoti turtą (20 VAS).
Panaudos davėjas juridinis ar fizinis asmuo, kuris pagal panaudos sutartį perduoda panaudos gavėjui naudoti turtą (20 VAS).
Panaudos gavėjas juridinis ar fizinis asmuo, kuris pagal panaudos sutartį valdo ir naudoja panaudos davėjo perduotą turtą (20 VAS).
Panaudos pradžia turto perdavimo momentas arba sutartyje nurodyta data (20 VAS).
Pelnas nepaskirstytasis įmonės sukauptas ir dar nepaskirstytas pelnas (4, 8 VAS).
Perspektyvinis būdas kai pakeitimai ir patikslinimai atliekami nuo sprendimo juos taikyti priėmimo dienos ir būsimais ataskaitiniais laikotarpiais (7 VAS).
Pinigų ekvivalentai trumpalaikės (iki trijų mėnesių) likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai iškeičiamos į tam tikras pinigų sumas ir kurių vertės pokyčio rizika yra nereikšminga. Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius nepriskiriamos prie pinigų ekvivalentų (5 VAS).
Pinigų srautai pinigų ir pinigų ekvivalentų įplaukos ir išmokos per ataskaitinį laikotarpį (5 VAS).
Pinigų srautai finansinės veiklos pinigų srautai, susidarantys pakitus įmonės nuosavam kapitalui ir dėl skolinimosi atsiradusiems įsipareigojimams (5 VAS).
Pinigų srautai investicinės veiklos pinigų srautai, susidarantys įsigijus investavimo objektų ar juos perleidus (5 VAS).
Pinigų srautai pagrindinės veiklos pinigų srautai, susidarantys iš įmonės veiklos, išskyrus finansinę ir investicinę veiklą (5 VAS).
Plėtra tyrimų rezultatų ar kitų žinių taikymas planuojant arba kuriant naujus ar iš esmės pagerintus produktus (medžiagas, įrengimus, gaminius, procesus, sistemas ar paslaugas) prieš pradedant komercinę jų gamybą ar naudojimą (13 VAS).
Pokyčiai biologiniai kiekybiniai ir kokybiniai biologinio turto augimo, senėjimo, dauginimosi ir žemės ūkio produkcijos gavybos procesai (17 VAS).
Pokytis nerealizuotas valiutos kursų valiutinių straipsnių likučių perkainojimo rezultatas paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (5 VAS).
Pokytis realizuotas valiutos kursų valiutinių ūkinių operacijų rezultatas, susidarantis dėl nevienodo valiutos kurso ūkinės operacijos registravimo ir atsiskaitymo dieną (5 VAS).
Politika apskaitos apskaitos principai, apskaitos metodai ir taisyklės, skirti ūkio subjekto apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms sudaryti (1, 6, 7 VAS).
Poveikis įmonei lemiamas teisė valdyti įmonės finansinę ir veiklos politiką, siekiant gauti naudos iš jos veiklos.  (16 VAS).
Prekės turtas, pirktas perparduoti, ir įmonės pagaminta produkcija, skirta parduoti (9 VAS).
Prestižas suma, kuria įgijėjo sumokėta kaina viršija įsigytosios įmonės grynojo turto dalies vertę ar įsigyto verslo grynojo turto vertę ir iš kurios įgijėjas tikisi gauti ekonominės naudos ateityje (13, 14, 15 VAS).
Prestižas neigiamas suma, kuria įgijėjo sumokėta kaina yra mažesnė už įsigytosios įmonės grynojo turto dalies vertę arba įsigyto verslo grynojo turto vertę (14, 15 VAS)
Priedai akcijų skirtumas tarp akcijų nominaliosios vertės ir jų emisijos kainos (4, 8 VAS).
Produkcija žemės ūkio iš įmonės valdomo biologinio turto gauti produktai (17 VAS).
Produkcijos gavimas produkcijos atskyrimas nuo biologinio turto (pvz., obuolių skynimas) ar biologinio turto gyvybinių procesų nutraukimas (pvz., javų nukūlimas, gyvulių skerdimas) (17 VAS).
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 14976