varnyte Struktūra   varnyte Parašykite mums  
Buhalteris


Daug yra tokių, kurie ką nors daro, bet nežino kam.

Mencijus

 Į pradžią Į pradžią

 Konsultacijos Konsultacijos

 Kalendorius Kalendorius

 
 
1. Konsultacijos
2. Teisės aktų pakeitimai
3. Buhalterio žodynėlis
A, Ą
B
C
D
E, Ę, Ė
F
G
I, Į, Y
J
K
L
M
N
O
P
R
S, Š
T
U, Ų, Ū
V
Z, Ž
4. Apskaitos ir mokesčių naudinga informacija
5. Teisė buhalteriui
6. Mokesčių apskaičiavimas ir apskaita
7. Vadybos ir kaštų apskaita
8. Buhalteris ir kompiuteris
9. Naudingi kontaktai
11. Laisvalaikis
12. Buhalterių birža
13. Valiutų santykiai
14. Kalendorius
15. Skaitykla
 
 

Veikla įprastinė pasikartojančios ūkinės operacijos, susijusios su įmonės veikla (3 VAS).
Veikla netipinė ūkinės operacijos, kurios negali būti laikomos tipinės veiklos operacijomis, tačiau yra susijusios su įprastine veikla (3 VAS).
Veikla tipinė ūkinės operacijos, susijusios su veikla, iš kurios įmonė keletą ataskaitinių laikotarpių gauna daugiausia pajamų ir kurią įmonė laiko pagrindine (3 VAS).
Veikla žemės ūkio veikla, apimanti žemės ūkio produktų gamybą ir apdorojimą, savo pagamintų ir apdorotų žemės ūkio produktų perdirbimą, maisto produktų gamybą ir šių produktų realizavimą ir paslaugų žemės ūkiui teikimą. Žemės ūkio veikla nelaikoma maisto produktų gamyba iš ne savo ūkyje užaugintų ir apdorotų žemės ūkio produktų ir šių produktų realizavimas (17 VAS).
Veiklos ciklas laikotarpis nuo veiklos procese naudojamų atsargų įsigijimo iki jų realizavimo už pinigus arba už lengvai pinigais paverčiamą priemonę (2, 9 VAS).
Vertė amortizuojamoji suma, gauta iš turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainos atėmus numatytą likvidacinę vertę (13 VAS).
Vertė atkuriamoji suma, kurios reikėtų tokių pat fizinių ir eksploatacinių savybių objektui sukurti, pagaminti arba pastatyti (įrengti) ar įsigyti (14 VAS).
Vertė balansinė suma, kuria turtas yra parodytas balanse. Nematerialiojo turto balansinė vertė yra lygi jo likutinei vertei (13 VAS, 14 VAS).
Vertė balansinė atsargų vertė, kuria atsargos yra parodytos balanse (9 VAS).
Vertė grynoji galimo realizavimo įvertinta pardavimo kaina, esant įprastoms verslo sąlygoms, atėmus įvertintas gamybos užbaigimo ir galimas pardavimo išlaidas (17 VAS).
Vertė likutinė ilgalaikio materialiojo turto suma, apskaičiuojama prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainos pridedant arba iš jos atimant visas ilgalaikio materialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą nusidėvėjimo sumą (12 VAS).
Vertė likutinė nematerialiojo turto suma, apskaičiuojama prie nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainos pridedant arba iš jos atimant visas nematerialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą amortizacijos sumą (13 VAS).
Vertė likvidacinė suma, kurią pasibaigus naudingo tarnavimo laikui tikimasi gauti už turtą, įvertinus būsimas likvidavimo ar perleidimo išlaidas (12, 13 VAS).
Vertė likvidacinė garantuota iš lizingo gavėjo pozicijų ta likvidacinės vertės dalis, kurią padengti garantuoja pats lizingo gavėjas ar su juo susijęs trečiasis asmuo (20 VAS).
Vertė likvidacinė garantuota iš lizingo davėjo pozicijų ta likvidacinės vertės dalis, kurią padengti garantuoja lizingo gavėjas ar su lizingo davėju nesusijęs trečiasis asmuo (20 VAS).
Vertė likvidacinė negarantuota ta pagal lizingo sutartį perduoto turto likvidaci (20 VAS).nės vertės dalis, kurios padengti lizingo gavėjas negarantuoja arba kurią padengti garantuoja su lizingo davėju susijęs trečiasis asmuo
Vertė nudėvimoji suma, gaunama iš ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainos atėmus nustatytą jo likvidacinę vertę (12 VAS).
Vertė tikroji suma, už kurią gali būti apsikeista turtu ar paslaugomis arba kuria gali būti užskaitytas tarpusavio įsipareigojimas tarp nesusijusių šalių, kurios ketina pirkti ar parduoti turtą arba užskaityti tarpusavio įsipareigojimą (10, 11, 12, 13, 17, 20 VAS).
Vertė turto balansinė suma, kuria turtas yra parodytas balanse (12 VAS).
Vertės turto dengimo suma lizingo sutartyje arba mokėjimų grafike nurodyta turto vertė, neįskaitant palūkanų, paslaugų ir kompensuotinų mokesčių bei neapibrėžtų nuompinigių (20 VAS).
Vertybiniai popieriai nuosavybės akcijos, pajai, depozitoriumo pakvitavimai dėl akcijų ir kiti nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriuos įsigijusi įmonė gali gauti tokias teises:dalyvauti įmonės valdyme; gauti įmonės pelno dalį; gauti įmonės turto dalį likviduojant įmonę; perleisti turimus nuosavybės vertybinius popierius.
Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai taip pat priskiriami nuosavybės vertybiniams popieriams (14 VAS).
 
 
Tinklalapio struktūra | Svetainės taisyklės
Šiandien peržiūrėta: 14969